Bilgisayar Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Bilgisayar Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Bilgisayar Bilimleri, bilgi çağının en stratejik alanlarından biridir. Alt konuları arasında yer alan Yazılım, Bilgisayar Donanımı ve Mimarisi, Veri İletişimi, Yapay Us ve Akıllı Sistemler, Çoğul Ortam Sistemleri, Grafik vs. konular; küreselleşen dünyada oldukça yüksek katma değere sahiptir. Diğer mühendislik dallarına kıyasla yeni, kuramsal açıdan ilginç, zor ve önemli problemleri içermesi nedeniyle akademik açıdan, mezunlarına duyulan gereksinimin giderek artması nedeniyle de eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir. Yalnız ülkemizde değil bütün dünyada bilgisayar mühendisliği ve mezunlarına duyulan gereksinim gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu alandan yetişmiş insan gücünü akıllıca organize edebilen ülkeler yazılım, akıllı sistemler gibi alanlarda dünya ölçeğinde önemli başarılar elde etmektedir.

Programın sağladığı katkılar şu şekilde özetlenebilir:
• Araştırmacı yetiştirme
• Akademisyen yetiştirme
• Kaynak tasarrufu
• Beyin göçünü önleme
• Kapsamlı ARGE projeleri için gerekli sinerjiyi oluşturma


Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : Önceki Dönem / 2023-2024 Bahar Dönemi

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (65/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği; Haberleşme Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ; Endüstri Mühendisliği; Matematik; İstatistik veya ilişkili bölüm mezunları başvurabilir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak öğrencilerin, başvuru öncesi çalışma alanlarına ilgi duydukları öğretim üyeleri ile görüşüp, eğitimleri sırasında beraber çalışmayı planladıkları bir öğretim üyesinden “Danışman Onay mektubu” almaları gerekmektedir. Öğretim üyesi listemize https://be.itu.edu.tr/personel/akademik-personel adresinden erişilebilir. Öğretim üyeleri hakkında detaylı bilgilere akademik websayfalarından erişebilirsiniz.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 80.(old system GRE Quantitative must be 720, new system must be 156). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Candidates with degrees from Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Communication Engineering, Industrial Engineering, Mathematics, Statistics, or related disciplines can apply. Candidates are expected to get a recommendation letter from the supervisor they are planning to study together during their masters degree education before the admission application and upload it to the system during the admission application. The faculty list can be accessed from the following link: https://be.itu.edu.tr/personel/akademik-personel
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 8

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Bilgi çağında üretim yapmanın en önemli bileşeni iyi yetişmiş insan kaynaklarına ve bu potansiyeli üretime dönüştürecek organizasyonlara sahip olmaktır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin sorunlarından biri de, büyük maliyetlerle bu alanda yetiştirilen elemanların gelişmiş ülkelerde çalışmayı tercih etmeleridir.
Bu program kapsamında, Bilgisayar Bilimleri gibi günümüzdeki önemi ve cazibesi yadsınamaz bir alanda uluslararası düzeyde bir lisansüstü eğitimin verilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, büyük maliyetlerle yurt dışında eğitime gönderilecek bir araştırmacının benzer olanakları ve eğitim kalitesini bulabileceği ortamın oluşturulması ve mezuniyet sonrası, birikimini ülkemizde değerlendirme olasılığının artırılması amaçlanmaktadır.Bilgisayar Bilimleri programı, şu an ülkemizde en kapsamlı Bilgisayar Mühendisliği programları içinde yer alan İTÜ Bilgisayar Mühendisliği programına ek olarak kapsamlı ve güncel bir lisansüstü program haline gelmiştir. Proje olanaklarıyla oluşturulan cazibe sayesinde yurt içinden ve yurt dışından uzmanlar bir araya getirilerek verimli bir eğitim ve araştırma ortamı hazırlanması amaçlanmıştır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

• TOPLAMDA 24 KREDİ BAŞARMIŞ OLMAK
• HER DERSTEN EN AZ CC ALMIŞ OLMAK
• "%30 İNGİLİZCE (EN AZ 9 KREDİ E KODLU DERS)"
• NOT ORTALAMASININ EN AZ 3.0 OLMASI
• SEMİNER DERSİ BL OLMALIDIR.
• TEZ DERSİ BL OLMALIDIR.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Programın birincil amacı Bilgisayar Bilimleri alanında faaliyet gösterecek araştırmacılar yetiştirilmesi ve mezun araştırmacıların üniversitelerde ve araştırma kurumlarında istihdam edilmesidir. Ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan ARGE projelerinden görev alacak elemanların yetiştirilmesi de programın amaçları arasındadır. Programı başarıyla tamamlayan mezunların, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren kurumlarda veya firmalarda mühendis olarak istihdam edilmesi de amaçlanmaktadır.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20141
20183
20194
20202
20211
202213
20234


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Bilgisayar Bilimleri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
P.Ç.2 Bilgisayar Bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
P.Ç.3 Bilgisayar Bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
P.Ç.4 Bilgisayar Bilimleri alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.5 Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
P.Ç.6 Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
P.Ç.7 Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
P.Ç.8 Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
P.Ç.9 Bilgisayar Bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
P.Ç.10 Bilgisayar Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde Türkçe ve/veya İngilizce olarak aktarabilme
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
P.Ç.12 Bilgisayar Bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.13 Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
P.Ç.14 Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
P.Ç.15 Bilgisayar Bilimleri alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
P.Ç.16 Kendi çalışmalarını, Bilgisayar Bilimleri alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sefer Baday
E-mail: badays@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2856648
Web: https://avesis.itu.edu.tr/badays


Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sefer Baday
E-mail: badays@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2856648
Web: https://avesis.itu.edu.tr/badays