Bilgisayar Mühendisliği Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Bilgisayar Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, yenilikçi bilimsel araştırma anlayışı kazanmış, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanacak, çevreye ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda rekabet edebilecek bilim insanı, araştırmacı mühendis ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği doktora programı, eğitim ve araştırma çalışmalarında sürekli kalite iyileştirme süreçlerini oluşturmak, uygulamak ve gerekli altyapıyı sağlamak, en yüksek nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarını programlarda buluşturmak, doktora tez konularının ulusal ve uluslararası projelerden kaynaklanmasını ve desteklenmesini sağlamak özgörevlerini prensip edinmiştir.
Bilgisayar Mühendisliği doktora programında, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme, Doğal Dil İşleme, Bilgisayar Ağları, Robotik, Paralel ve Dağıtık sistemler, Bulut Bilişim ve Büyük Veri, Veri Madenciliği alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans, Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., Elektrik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik ve müfredat olarak bu programlara eşdeğer programlar. Doktoraya Kabul için ek koşul: Öğrencinin en az bir adet basılı uluslararası yayını olması istenmektedir. Ayrıca Doktora kabulü için adayların çalışacakları alanı önceden belirleyek, eğitimleri sırasında beraber çalışmayı planladıkları program üyesi bir öğretim üyesinden kabul mektubu almaları gerekmektedir. Bu mektup programa kabul edilme garantisi sağlamamakla birlikte bu mektubu getirmeyen öğrenciler mülakata alınmayacaktır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 80 (old system GRE Quantitative minimum 720, new system GRE minimum 156 ). Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.00/4 (76.66/100). Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering, Computer Science, Software Engineering, Information Engineering, Informatics Engineering, Electronics and Communications Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Telecommunications Engineering, Control Engineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering, Mathematics Engineering, Mechatronics Engineering and similar programs with equivalent curriculum. It is the applicant´s responsibility to contact a departmental faculty member in his/her interested area of research, and to receive a reference letter indicating that the faculty member will be acting as an advisor in case the applicant is accepted prior to the interview. The students who does not producing such a letter will not be shortlisted for an interview. Please note that producing such a letter will not necessarily save you a spot for acceptance. Additionally applicants should provide a published academic paper. Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.5/4 (88.33/100).
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 10

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

• Bilgisayar Mühendisliğini ilgilendiren ileri problemleri çözebilmek için matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanlarında gereken bilgi, beceri, ve anlayışa sahip olma
• Bilgisayar mühendisliğinin belirli alanlarında temel literatüre, yöntemlere ve uygulamalara kuramsal, deneysel tasarım ve pratik gerçekleme açısından hakim olma
• Bilgisayar Mühendisliği alanı içinde veya dışında farklı disiplinlerle işbirliği yaparak tek veya çoklu disiplinli problemlere çözüm getirebilme
• Konusu ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederek eğitiminde süreklilik becerisini kazanma
• Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans seviyesindeki dersler ile uzmanlığı olan yüksek lisans konularında eğitmenlik yapma becerisini kazanmaÖlçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Dört tanesi 6XX kodlu olmak üzere İTÜ Bilgisayar Mühendisliği doktora programı paketinden toplamda en az yedi ders tamamlanması; yeterlik sınavı, tez çalışması ve tez savunmasından başarılı olması; mezuniyet için bildiri kitapçığı olan bir uluslararası konferansta en az bir kabul edilmiş bildiri ve SCI veya SCI-E endekslerinde listelenen en az bir dergide makale yayını şartı.

Lisans derecesi Bilgisayar Mühendisliği dışında olan öğrenciler doktora programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programını tamamlamak zorundadır. Bilimsel Hazırlık programı Bilgisayar Mühendisliği lisans programına ait altı dersten oluşuyor: Data Structures, Algorithms II, Microprocessor Systems, Formal Languages and Automata, Operating Systems, Digital Circuits.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Yurtiçinde ve Yurtdışında:
ARGE Merkezleri,
Üniversiteler,
Özel Sektör Kuruluşları,
Start-up firmalar,
Kamu Kurumları


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20132
20146
20151
20165
20175
20183
20198
20202
20218
202210
20239


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
P.Ç.2 Bilgisayar Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.3 Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
P.Ç.4 Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
P.Ç.6 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
P.Ç.7 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
P.Ç.8 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
P.Ç.9 Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
P.Ç.10 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki ve bu alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde Türkçe ve/veya İngilizce olarak aktarabilme
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
P.Ç.12 Bilgisayar Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.13 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
P.Ç.14 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
P.Ç.15 Bilgisayar Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
P.Ç.16 Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme
P.Ç.17 Ulusal ve uluslararası seviyede yenilikçi ve orijinal araştırma çalışmaları yürütebilme, kendi alanında araştırma ekiplerinde görev alma ve önderlik edebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
P.Ç.17
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Temel bilimleri, matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimlerini üst düzeyde tanımlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tanımlar,tasarlar, uygular, sonuçlandırır ve bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji litaretürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurarve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma anlatır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17


Program Koordinatörü

Doç. Dr. İlkay Öksüz
E-mail: oksuzilkay@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/oksuzilkay


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ
E-mail: bustundag@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212 285 36 82
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/bustundag