Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği YL programı, araştırma, inovasyon ve girişimcilik ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, Bilgisayar Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği YL programı, eğitim ve araştırma çalışmalarında sürekli kalite iyileştirme süreçlerini oluşturmak, uygulamak ve gerekli altyapıyı sağlamak, en yüksek nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarını programlarda buluşturmak, yüksek lisans tez konularının ulusal ve uluslararası projelerden kaynaklanmasını ve desteklenmesini sağlamak özgörevlerini prensip edinmiştir.
Bilgisayar Mühendisliği YL programında, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Bilgisayarla Görü ve Görüntü İşleme, Doğal Dil İşleme, Bilgisayar Ağları, Robotik, Paralel ve Dağıtık sistemler, Bulut Bilişim ve Büyük Veri, Veri Madenciliği alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4 (69.66/100) olmalıdır. Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Mekatronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği mezunları başvurabilir. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Müh., Kontrol Müh., Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve müfredat olarak bu programlara eşdeğer programlar. Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak öğrencilerin, başvuru öncesi çalışma alanlarına ilgi duydukları öğretim üyeleri ile görüşüp, bir öğretim üyesinden referans mektubu almaları önerilmektedir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 40

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 80 (old system GRE Quantitative minimum 720, new system GRE minimum 156 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.7/4 (69.66/100). Graduation must be Computer Sciences, Computer Science Engineering, Computer Engineering, Information Systems Engineering, Biomedical Engineering, Electrical Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Industrial Engineering, Control Engineering, Control and Computer Engineering, Mathematics Engineering, Mathematics and Computer Science, Mechatronics Engineering, Telecommunication Engineering, Artificial Intelligence Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering, Software Engineering. Graduate programs must be Computer Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering, Computer Science, Software Engineering, Information Engineering, Informatics Engineering, Electronics and Communications Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Telecommunications Engineering, Control Engineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering, Mathematics Engineering, Mechatronics Engineering and similar programs with equivalent curriculum. It is suggest to the canditate to contact a departmental faculty member in his/her interested area of research, and to receive a reference letter.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 15

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

• Bilgisayar Mühendisliğini ilgilendiren ileri problemleri çözebilmek için matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanlarında gereken bilgi, beceri, ve anlayışa sahip olma
• Bilgisayar mühendisliğinin belirli alanlarında temel literatüre, yöntemlere ve uygulamalara kuramsal, deneysel tasarım ve pratik gerçekleme açısından hakim olma
• Bilgisayar Mühendisliği alanı içinde veya dışında farklı disiplinlerle işbirliği yaparak tek veya çoklu disiplinli problemlere çözüm getirebilme
• Konusu ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederek eğitiminde süreklilik becerisini kazanma


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği YL Programı tarafından belirlenmiş en az bir matematik zorunlu dersi dahil Bilgisayar Mühendisliği YL programı tarafından belirlenmiş listeden toplamda dört adet zorunlu ders; dört lisansüstü seçmeli ders; kredisiz bir seminer dersi; YL’da mezuniyet için bildiri kitapçığı olan bir uluslararası konferansta kabul edilmiş en az bir tam bildiri şartı.

Lisans derecesi Bilgisayar Mühendisliği dışında olan öğrenciler YL programına başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programını tamamlamak zorundadır. Bilimsel Hazırlık programı Bilgisayar Mühendisliği lisans programına ait altı dersten oluşuyor: Data Structures, Algorithms II, Microprocessor Systems, Formal Languages and Automata, Operating Systems, Digital Circuits.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Yurtiçinde ve Yurtdışında:
ARGE Merkezleri,
Özel Sektör Kuruluşları,
Start-up firmalar,
Kamu Kurumları,
Üniversiteler


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201311
201428
201533
201619
201721
201835
201936
202017
202123
202235
202338


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
P.Ç.2 Bilgisayar Mühendisliği alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.3 Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
P.Ç.4 Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
P.Ç.6 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
P.Ç.7 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
P.Ç.8 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
P.Ç.9 Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
P.Ç.10 Bilgisayar Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki ve bu alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde Türkçe ve/veya İngilizce olarak aktarabilme
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
P.Ç.12 Bilgisayar Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.13 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
P.Ç.14 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
P.Ç.15 Bilgisayar Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
P.Ç.16 Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme
P.Ç.17 Bilgisayar Mühendisliği alanında yeni ve gelişmekte olan teknikleri takip etmek, incelemek ve uygulamak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
P.Ç.17
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17


Program Koordinatörü

Doç. Dr. İlkay Öksüz
E-mail: oksuzilkay@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/oksuzilkay


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ
E-mail: bustundag@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212 285 36 82
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/bustundag