Çalgı-Ses Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Performans Anasanat Dalına bağlı Çalgı-Ses Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler SBE’nin başvuru koşullarını yerine getirdikten sonra yazılı sınav ve sözlü/mülakat sınav olmak üzere iki kademeli giriş sınavına alınırlar.

*Yazılı sınavlar ile ilgili soru alanları program yürütme kurulu üyelerince belirlenir ve program kabul komisyonu tarafından uygulanır. Sözlü/Mülakatta ise adayın başvuru alanına göre çalgısal veya vokal performans/lar istenir.

*Programa kabul edilen öğrencilerin derse yazılabilmeleri için merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ya da İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından İTÜ Rektörlüğünün belirlediği baraj puanı veya üzerini almaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için YÖK’ün öngördüğü kurallar uygulanır

*Programın dili Türkçe-İngilizce’dir. %70 oranında Türkçe, % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır. Toplam kredinin % 50’si zorunlu, diğer % 50’si ise seçmeli derslerden tamamlanır.

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans Programında, toplamda 24 kredilik limitin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden tamamlanır.

*Programda, öğrenciler toplam kredinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

* İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı “İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” mevzuatları çerçevesinde yürütülür.

Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES şartı aranmamaktadır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4 (72/100) olmalıdır. Çalgı, Çalgı Eğitimi, Çalgı-Ses, Müzik, Müzik Teknolojileri, Müzik Teorisi, Müzik Teorisi ve Kompozisyon, Müzikoloji, Müzikoloji ve Müzik Teorisi, Ses Eğitimi, Temel Bilimler - Konservatuvar, Türk Halk Oyunları mezunları başvurabilir. Üniversitelere bağlı konservatuarların veya müzik fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak. Çalgı-ses alanında performans yeterlilikleri bağlamında gerekli icra tekniklerine, teorik bilgilere ve branşları ile ilgili çalgı-ses repertuarına hâkim olduklarına dair referans mektuplarını sisteme girmek suretiyle kabul jürisine sunmak. Yapılacak öğrenci kabul sınavlarında, yazılı sınavın % 30’u ve mülakat/performans sınavının %70’i toplamda değerlendirilecektir..
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 6

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Undergraduate GPA must be minimum 2.8/4 (72/100). Graduation must be Musical Instrument, Instrument Training, Instrument - Voice, Music, Music Technologies, Music Theory, Music Theory and Composition, Musicology, Musicology and Music Theory, Voice, Basic Arts, Turkish Folk Dances. To graduate from undergraduate programs affiliated with conservatories or music faculties of universities. Present reference letters to the admission jury through entering them into the system, indicating mastery of necessary performance techniques, theoretical knowledge, and repertoire related to their instrument or voice area in terms of performance competencies in the field of instrumental and vocal performance. The written exam counting for 30% and the interview/performance exam for 70% in the student admission exams.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 2

Yatay Geçiş Kontenjanı : 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Türkiye’nin geleneksel müzik sanatına ait birikimini değerlendirebilen, bakış açısını kökten kopmadan geleceğe doğru geliştirebilen, ulusal sanatçı kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, temsil ettiği sanatın akademik donanımını kavramış çalgı ve ses alanında uzman yorumcular yetiştirmek, ülkemiz müzik sanatının gelişimi ve ulusal - uluslararası platformlarda temsiliyeti açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu bağlamda İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çalgı ve şan metodolojisinin lisansüstü düzeyde öğretilerek uygulandığı Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans programı açılması amaçlanmış ve gerekli resmi çalışmalar tamamlanarak 4.8.2014 tarihi itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Vurgulanan amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu program, bünyesinde iki ayrı anasanat dalını barındıran disiplinlerarası yeni bir programdır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Tezli Program için Madde 3 belirtilmiştir.
MADDE 3- Tezli yüksek lisans programlarında:
a) Yüksek lisanstan mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.
b) Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.
c) Başarısızlık veya azami sürenin dolması nedeniyle öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20.04.2016 tarihli 29690 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile buna bağlı olarak Üniversitemiz tarafından hazırlanmış olan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Çalgı/Ses Tezli Yüksek Lisans programı mezunları, çalgı ses alanında icracı, eğitimci, araştırmacı, akademisyen, metot yazarı, müzik projeleri yürütücüsü, müzik eleştirmeni, program yapımcısı, danışman vb. görevlerde bulunabilirler.Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20181
20202
20211
20223
20235


Program Çıktıları

P.Ç.1 PÇ1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, çalgı ve ses performans alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bu doğrultuda alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi)
P.Ç.2 PÇ2- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve çalgı ve ses performans alanları ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri)
P.Ç.3 PÇ3- Çalgı ve ses performans alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme; uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için liderlik yapabilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme; edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
P.Ç.4 PÇ4- Çalgı ve ses performans alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak aktarabilme; (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
P.Ç.5 PÇ5- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
P.Ç.6 PÇ6- Çalgı ve ses performans alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirip sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme; alana dair bilgi becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme; kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası ya da ulusal platformlarda, yazılı, sözlü ve /veya görsel olarak aktarabilme (Alana Özgü Yetkinlik)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Proje süreçlerini planlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Doç. Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu
E-mail: kanbasmacioglu@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kanbasmacioglu


Anasanat Dalı Başkanı

Prof. Cihangir Terzi
E-mail: terzici@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/terzici