Cevher Hazırlama Mühendisliği Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Cevher Hazırlama Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Cevher Hazırlama Mühendisliği Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Cevher Hazırlama Mühendisliği, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından çok yönlü bir yapıya sahip olup kendi alanında özgün bir yer işgal etmektedir. Cevher Hazırlama; üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Cevher Hazırlama; metal içeriklerini teknolojik aşamalardan geçirerek belli seviyelere çıkaran, endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılan mineral kaynaklı hammaddeleri istenmeyen safsızlıklardan arındıran ve yine mineral kaynaklı malzemeleri belirli boyutlara getiren bir sanayi dalıdır. Bu yüzden de, bir tesisin planlanması, tasarımı ve çalıştırılması gibi mühendislik ve teknolojik bilgi birikimi gerektiren işlemler Cevher Hazırlama’da önem kazanmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de günümüzün en önemli sorunlarından birisi ucuz ve temiz enerji üretimidir. Bugün elektrik enerjisinin büyük bir kısmı kömüre dayalı termik santrallerde üretilmekte; ayrıca, çeşitli katı ve gaz yakıtların elde edilmesinde kömür kullanılmaktadır. Sanayi ve evlerde tüketilen temiz ve nitelikli kömürlerin üretimi de çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Cevher Hazırlama Mühendisliği denetiminde çevre dostu nitelikleri iyileştirilmiş kömürlerin hazırlanması daha verimli olarak gerçekleştirilebilmekte ve böylece hem çevre hem de ekonomik açıdan büyük yararlar sağlanabilmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de üretildikleri şekilde kullanılan hammadde kaynakları büyük ölçüde tükenmiş ve zengin cevher yatakları birkaç istisna dışında yerini düşük tenörlü, işlenmesi güç kompleks cevher yataklarına bırakmaktadır. Ülkemizde bulunan ve çoğunlukla yabancı teknoloji ve elemanlar vasıtasıyla değerlendirilebilen ileri teknoloji hammaddeleri, değerli ve nadir/nadir toprak metalleri (Au, Ag, Pt, Pd, In, Ge, Se, Te, Li vb.), nükleer enerji hammaddeleri (U, Th) ülkemizde yetişmiş, özel bilgi ve deneyimle donanmış, bu alandaki güncel bilgileri ve teknolojileri kullanabilen CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLERİ sayesinde değerlendirilecektir.
Malzeme bilimindeki hızlı gelişmeler, hammaddelerin hazırlanmasını ve kullanım amacına yönelik özellikler kazanmasını talep etmektedir. Örnek olarak biyomalzeme, tekstil, izolasyon, ileri teknoloji seramikleri, nano teknolojiye yönelik hammaddelerin hazırlanması gösterilebilir. Bu teknolojilere yönelik hammaddelerin hazırlanması, ancak, bu konulara hakim bilgi ve deneyimleri edinmiş, uzmanlaşmış elemanlar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca, dünyada ve özellikle Avrupa’daki uygulamalarda çöp dahil katı atıkların değerlendirilmesi ve her türlü sıvı-katı ayırma işlemleri Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinin çalışma alanı içinde yer almaktadır.

İnşaat sektöründe; çeşitli yapı malzemelerinde ve betonlarda kullanılan kırma taşın (agrega) hazırlanması ve değişik katkı malzemeli çimento üretimi günümüzde önem kazanmıştır. Türkiye’de çok sayıda agrega hazırlama ve çimento tesisleri bulunmaktadır. Bu tür tesisler son 10 sene içinde önem kazanmış olup gün geçtikçe standardizasyona gitmektedirler. Bu nedenle cevher hazırlama alanında uzmanlaşmış mühendisler tarafından çalıştırıldıklarında daha verimli bir şekilde üretim yapacaklardır.

Yukarıda sıralanan bilgilerin ışığı altında Türkiye’de doğal hammadde kaynaklarını daha verimli bir şekilde değerlendirecek İLK ve TEK Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.25/4 (82.5/100) olmalıdır. Biyomühendislik, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Seramik Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 10

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 70 (old system GRE Quantitative minimum 675, new system GRE minimum 153 ). Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.25/4 (82.5/100). Graduation must be Bioengineering, Mineral Processing Engineering, Environmental Engineering, Industrial Engineering, Physics Engineering, Manufacturing Engineering, Civil Engineering, Geophysical Engineering, Geological Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Mechanical Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, Nuclear Engineering, Ceramics Engineering.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Yatay Geçiş Kontenjanı : 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Doktora programı mezunlarımız; Cevher Hazırlama ve ilişkili mühendislik alanlarında, analitik düşünme, bilimsel çalışma, Ar-Ge yürütme ve takım çalışması konularındaki yeteneklerini aşağıdaki eğitsel hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceklerdir:
1. Kamu ve özel sektörün, cevher hazırlama ve zenginleştirme sorunlarını verimlilik ve çevre duyarlılığı kapsamında çözmek ve çözümü gerçekleştirecek mühendisleri yetiştirmek
2. Cevher Hazırlama faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artıran Cevher Hazırlama teknolojilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya teşvik edilmesi
3. Vatandaşlara, siyasetçilere ve Sivil toplum örgütlerine (STK), mühendislik etiğini ön planda tutarak işlenmiş veya değerlendirilmiş mineral ürünlerin değeri ve toplumdaki kullanımları hakkında bilgi vererek insanların eğitimine katkıda bulunmak.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Senato kararları göz önünde bulundurularak mezuniyet işlemleri yapılmaktadır.
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_yonetmelik.html


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Cevher Hazırlama; kömür ve cevher zenginleştirme yanında, endüstriyel ve seramik hammaddelerinden çevre sorunlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Cevher Hazırlama Yüksek Mühendisleri; cevher ve kömür zenginleştirme tesislerinde, kömür yakan termik santrallerde, çimento fabrikalarında, kırmataş ve öğütme tesislerinde, briketleme ve peletleme tesislerinde, demir-çelik fabrikalarında, katı ve sıvı atık depolama ve arıtma tesislerinde, cam, boya ve seramik fabrikalarında çalışabilirler. Daha spesifik olarak belirtmek gerekirse;
Üniversitelerin Maden, Cevher Hazırlama, Kimya, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bölümlerinde akademik personel olarak çalışma
Aşağıda belirtilen alanların herbirinin Ar-Ge Bölümlerinde görev alma
 Cevher Zenginleştirme Tesisleri (Bakır, Krom, Çinko,Kurşun, Alüminyum vb.)
 Altın, Platin ve Değerli Metallerin Üretimine Yönelik Zenginleştirme Tesisleri
 Nadir/Nadir Toprak Metallerin Zenginleştirilmesi
 Demir Çelik endüstrisi
 Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama) Tesisleri
 Termik Enerji Santralları Kırma ve Öğütme Sistemleri
 Nükleer Hammadde Üretimi ve Teknolojisi (Uranyum, Toryum)
 Cam ve Seramik Üretimi Sektörü
 İnşaat ve Agrega Malzemeleri Hazırlanması
 Çimento Üretimi Sektörü
 Nanoteknolojik Malzemelerin Hazırlanması
 Gübre ve Yem Fabrikaları
 Deterjan ve Boya Sektörü
 Dolgu ve Plastik Endüstrisi
 Atıkların Geri Dönüşümü ve Değerlendirilmesi
 Cevher Hazırlama Tesis Dizaynı, Proje ve Fizibilitesi
 Cevher Hazırlama Tesislerinde Bilgisayar Uygulamaları ve Otomasyon
 Endüstriyel Boyutta Silo Tasarımı
 Cevher Hazırlama Makinaları Geliştirme, Satış ve Pazarlama
 Toprak Islah Çalışmaları
 Ürün Satış ve Pazarlama
Cevher Hazırlama alanında Doktoralı Mühendislerinin çalışma alanlarının genel örnekleridir.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20162
20172
20181
20191
20232


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Cevher Hazırlama Mühendisliği alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
P.Ç.2 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
P.Ç.3 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
P.Ç.4 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
P.Ç.5 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
P.Ç.6 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
P.Ç.7 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme
P.Ç.8 Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
P.Ç.9 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
P.Ç.10 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
P.Ç.12 Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
P.Ç.13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
P.Ç.14 Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme
P.Ç.15 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmE
P.Ç.16 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Fırat Burat
E-mail: buratf@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/buratf


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat Olgaç Kangal
E-mail: kangal@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0-212-2856886
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kangal