Cevher Hazırlama Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Cevher Hazırlama Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Cevher Hazırlama Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Cevher Hazırlama Mühendisliği, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından çok yönlü bir yapıya sahip olup kendi alanında özgün bir yer işgal etmektedir. Cevher Hazırlama; üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Cevher Hazırlama; metal içeriklerini teknolojik aşamalardan geçirerek belli seviyelere çıkaran, endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılan mineral kaynaklı hammaddeleri istenmeyen safsızlıklardan arındıran ve yine mineral kaynaklı malzemeleri belirli boyutlara getiren bir sanayi dalıdır. Bu yüzden de, bir tesisin planlanması, tasarımı ve çalıştırılması gibi mühendislik ve teknolojik bilgi birikimi gerektiren işlemler Cevher Hazırlama’da önem kazanmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de günümüzün en önemli sorunlarından birisi ucuz ve temiz enerji üretimidir. Bugün elektrik enerjisinin büyük bir kısmı kömüre dayalı termik santrallerde üretilmekte; ayrıca, çeşitli katı ve gaz yakıtların elde edilmesinde kömür kullanılmaktadır. Sanayi ve evlerde tüketilen temiz ve nitelikli kömürlerin üretimi de çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Cevher Hazırlama Mühendisliği denetiminde çevre dostu nitelikleri iyileştirilmiş kömürlerin hazırlanması daha verimli olarak gerçekleştirilebilmekte ve böylece hem çevre hem de ekonomik açıdan büyük yararlar sağlanabilmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de üretildikleri şekilde kullanılan hammadde kaynakları büyük ölçüde tükenmiş ve zengin cevher yatakları birkaç istisna dışında yerini düşük tenörlü, işlenmesi güç kompleks cevher yataklarına bırakmaktadır. Ülkemizde bulunan ve çoğunlukla yabancı teknoloji ve elemanlar vasıtasıyla değerlendirilebilen ileri teknoloji hammaddeleri, değerli ve nadir/nadir toprak metalleri (Au, Ag, Pt, Pd, In, Ge, Se, Te, Li vb.), nükleer enerji hammaddeleri (U, Th) ülkemizde yetişmiş, özel bilgi ve deneyimle donanmış, bu alandaki güncel bilgileri ve teknolojileri kullanabilen CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLERİ sayesinde değerlendirilecektir.
Malzeme bilimindeki hızlı gelişmeler, hammaddelerin hazırlanmasını ve kullanım amacına yönelik özellikler kazanmasını talep etmektedir. Örnek olarak biyomalzeme, tekstil, izolasyon, ileri teknoloji seramikleri, nano teknolojiye yönelik hammaddelerin hazırlanması gösterilebilir. Bu teknolojilere yönelik hammaddelerin hazırlanması, ancak, bu konulara hakim bilgi ve deneyimleri edinmiş, uzmanlaşmış elemanlar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca, dünyada ve özellikle Avrupa’daki uygulamalarda çöp dahil katı atıkların değerlendirilmesi ve her türlü sıvı-katı ayırma işlemleri Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinin çalışma alanı içinde yer almaktadır.

İnşaat sektöründe; çeşitli yapı malzemelerinde ve betonlarda kullanılan kırma taşın (agrega) hazırlanması ve değişik katkı malzemeli çimento üretimi günümüzde önem kazanmıştır. Türkiye’de çok sayıda agrega hazırlama ve çimento tesisleri bulunmaktadır. Bu tür tesisler son 10 sene içinde önem kazanmış olup gün geçtikçe standardizasyona gitmektedirler. Bu nedenle cevher hazırlama alanında uzmanlaşmış mühendisler tarafından çalıştırıldıklarında daha verimli bir şekilde üretim yapacaklardı

Yukarıda sıralanan bilgilerin ışığı altında Türkiye’de doğal hammadde kaynaklarını daha verimli bir şekilde değerlendirecek ilk ve tek mühendislik bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer almakta ve aynı zamanda sahip olduğu bu çok yönlü yapıda; cevher hazırlama alanında uzmanlaşma çok önemlidir. CEVHER HAZIRLAMA YÜKSEK LISANS EĞITIMI; uzmanlaşmak isteyen cevher hazırlama ve farklı disiplinlerden gelen mühendislere bu olanağı sağlamaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4 (58/100) olmalıdır. Biyomühendislik, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Seramik Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.2/4 (58/100). Graduation must be Bioengineering, Mineral Processing Engineering, Environmental Engineering, Industrial Engineering, Physics Engineering, Manufacturing Engineering, Civil Engineering, Geophysical Engineering, Geological Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Mechanical Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, Nuclear Engineering, Ceramics Engineering.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 10

Yatay Geçiş Kontenjanı : 10

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

- Yüksek Lisan programı mezunlarımız; uzmanlaştıkları doğrultuda, Cevher Hazırlama ve ilişkili mühendislik alanlarında, analitik düşünme, ve takım çalışması konularındaki yeteneklerini aşağıdaki eğitsel hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceklerdir:
1. Kamu ve özel sektörün, cevher hazırlama ve zenginleştirme sorunlarını verimlilik ve çevre duyarlılığı kapsamında çözmek ve çözümü gerçekleştirecek mühendisleri yetiştirmek
2. Cevher Hazırlama faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artıran Cevher Hazırlama teknolojilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya teşvik edilmesi
3. Vatandaşlara, siyasetçilere ve Sivil toplum örgütlerine (STK), mühendislik etiğini ön planda tutarak işlenmiş veya değerlendirilmiş mineral ürünlerin değeri ve toplumdaki kullanımları hakkında bilgi vererek insanların eğitimine katkıda bulunmak.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Senato kararları göz önünde bulundurularak mezuniyet işlemleri yapılmaktadır.
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_yonetmelik.html


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Cevher Hazırlama; kömür ve cevher zenginleştirme yanında, endüstriyel ve seramik hammaddelerinden çevre sorunlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Cevher Hazırlama Yüksek Mühendisleri; cevher ve kömür zenginleştirme tesislerinde, kömür yakan termik santrallerde, çimento fabrikalarında, kırmataş ve öğütme tesislerinde, briketleme ve peletleme tesislerinde, demir-çelik fabrikalarında, katı ve sıvı atık depolama ve arıtma tesislerinde, cam, boya ve seramik fabrikalarında çalışabilirler. Daha spesifik olarak belirtmek gerekirse;
 Cevher Zenginleştirme Tesisleri (Bakır, Krom, Çinko,Kurşun, Alüminyum vb.)
 Altın, Platin ve Değerli Metallerin Üretimine Yönelik Zenginleştirme Tesisleri
 Nadir/Nadir Toprak Metallerin Zenginleştirilmesi
 Demir Çelik endüstrisi
 Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama) Tesisleri
 Termik Enerji Santralları Kırma ve Öğütme Sistemleri
 Nükleer Hammadde Üretimi ve Teknolojisi (Uranyum, Toryum)
 Cam ve Seramik Üretimi Sektörü
 İnşaat ve Agrega Malzemeleri Hazırlanması
 Çimento Üretimi Sektörü
 Nanoteknolojik Malzemelerin Hazırlanması
 Gübre ve Yem Fabrikaları
 Deterjan ve Boya Sektörü
 Dolgu ve Plastik Endüstrisi
 Atıkların Geri Dönüşümü ve Değerlendirilmesi
 Cevher Hazırlama Tesis Dizaynı, Proje ve Fizibilitesi
 Cevher Hazırlama Tesislerinde Bilgisayar Uygulamaları ve Otomasyon
 Endüstriyel Boyutta Silo Tasarımı
 Cevher Hazırlama Makinaları Geliştirme, Satış ve Pazarlama
 Toprak Islah Çalışmaları
 Ürün Satış ve Pazarlama
Cevher Hazırlama Mühendis ve Yüksek Mühendislerinin çalışma alanlarının genel örnekleridir.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20148
20151
20161
20173
20184
20194
20204
20215
20221
20238


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Cevher Hazırlama Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
P.Ç.2 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, yeni gelişmeleri takip ederek bu bilgileri de öğrenebilme
P.Ç.3 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.4 Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde liderlik yapabilme
P.Ç.5 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
P.Ç.6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
P.Ç.7 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
P.Ç.8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
P.Ç.9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.10 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
P.Ç.11 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
P.Ç.12 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
P.Ç.13 Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Fırat Burat
E-mail: buratf@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/buratf


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat Olgaç Kangal
E-mail: kangal@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0-212-2856886
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kangal