Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalına bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıya çıkarılmıştır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı'na bağlı Yüksek Lisans (MSc) ve Doktora (PhD) programları yer almaktadır.
Yüksek Lisans programı 1989, Doktora programı ise 1996'dan bu yana devam etmektedir.

Disiplinlerarası ve araştırma odaklı yapısıyla Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ile birlikte mimarlık, güzel sanatlar, belirli mühendislik ve sosyal bilimler (psikoloji, sosyoloji, antropoloji vb.) alanında lisans derecesine sahip adayların başvurularına açıktır.

Bu adaylar kabul edildiklerinde 15 kredilik bir lisans bilimsel hazırlık programını bitirmek zorundadır.

Programlar tasarım araştırmaları odaklıdır. Lisansüstü düzeyde tez/araştırma konuları: tasarım yöntemleri ve süreçleri, tasarım araştırma yöntemleri, tasarım kuramı/tarihi ve eleştirisi, kullanıcı odaklı tasarım, etkileşim tasarımı, tasarım politikaları, tasarım yönetimi, tasarım stratejileri, tasarım bağlamında kültür, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, girişimcilik, anlambilim, göstergebililm, inovasyon vb. dir.

İTÜ Lisansüstü programları güçlü ERASMUS ve yerel sanayi bağlantılarıyla desteklenmektedir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisanüstü Programına kayıtlı öğrenciler, 9 farklı Avrupa ülkesinden 17 tasarım okulunda en az bir dönem eğitim görme imkanı kazanıyorlar.

Hem Yüksek Lisans (MSc) hem de Doktora (PhD) programının felsefesi evrensel anlamda tasarıma dair yeni bilgi ve yöntem arayışını hedefleyen, yerel ve küresel aktörlere, gelişmelere ve etkilere açık, onlardan beslenen ve onları besleyebilen, kendisini sürekli yenileyebilen dinamik bir tasarım araştırmaları kültürüne dayanmaktadır.

Araştırma Alanları

Tasarımda Yöntem
Tasarım Süreci Araştırmaları
Tasarım Eğitimi
Tasarım Felsefesi
Tasarım Kuramı / Tarihi / Eleştirisi
Tasarım ve Anlam
Maddi Kültür, Gündelik Hayat ve Tasarım
Anlambilim ve Göstergebilim Çalışmaları
Etnografik Kullanıcı Araştırmaları
Yaratıcılık Çalışmaları
Bilişsel Tasarım
Zanaat ve Tasarım
Stratejik Tasarım
Tasarım Odaklı İnovasyon ve Girişimcilik
Sosyal İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Tasarım
Sanat ve Tasarım: Güncel ve Tarihsel Çalışmalar
Tasarım Yönetimi
Tasarım Politikası
İstanbul Odaklı Tasarım Çalışmaları
Malzeme ve Strüktür
Ergonomi/kullanılabilirlik araştırmaları
Kullanıcı deneyimi

Başarı Değerlendirmesi

Programda yüksek lisans çalışmasının başarılı sayılması için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilan ettiği formatta teorik bir tez yazılması beklenmektedir. Proje / tasarım uygulamaları temelli bir lisansüstü programı değildir.

Özgörev (Misyon):
Tasarım alanında yeni bilgi üretimi ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla disipliner ve disiplinlerarası akademik yetkinlikleri yaratmak ve kazandırmak,
Türkiye’de endüstriyel tasarım ve eğitimi alanında akademik araştırma kültür ve geleneğinin oluşmasına katkıda bulunmak,
Tasarım araştırmalarının sonuç ve çıktılarını toplumsal faydaya yönelik şekilde kullanılması için ilgili tüm kesimlerle paylaşmak.

Özgörü (Vizyon):
Tasarım araştırmalarında Türkiye’nin lider lisansüstü programı olmak ve bu konumu sürdürmek; uluslararası tasarım araştırmaları ağının Türkiye’deki asli ortağı olmak.

Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları


Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Başta öğrenciler olmak üzere ilgili paydaşlara:
1) Bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme becerilerine ve bilgiye sorgulayıcı yaklaşabilme özelliklerini kazandırmak,
2) Tasarım araştırma alanına dair mevcut kuramsal (yöntem, tarih, eleştiri vb.) bilgi birikimini kavrama, kullanma ve yeni bilgi üretme becerisini kazandırmak,
3) Tasarımı özne (tasarımcı, kullanıcı, üretici, vb.), nesne (ürün, sistem, vb.), süreç (üretim, kullanım, vb.) ve bağlamı ile bütünsel bir şekilde analiz edebilme yetisini kazandırmak,
4) Evrensel anlamda özgün çıktıları olan bir çalışmayı bağımsız olarak kurgulayabilmek ve yürütebilmek için gereken üst düzey araştırma bilgi ve becerilerini kazandırmak,
5) Yerel ve ulusal gerçeklikle (toplumsal, kültürel ve iktisadi) tasarım alanındaki ilişkileri kurmak ve tasarımın bu alanlarda fayda yaratacak şekilde kullanılmasını sağlayabilmek,
6) Tasarım araştırmaları yoluyla kültürel ve sosyal normları, yönetsel pratikleri eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde dönüştürme süreçlerine müdahil olma yetisini kazandırmak.
7) Yeni ürün, sistem ve süreçler tasarlanıp geliştirilebilmesi ve uygulanması için gereken disiplinlerarası bilgi ve beceri tabanını oluşturmak,
8) Türkiye’de ve yakın çevresinde tasarım araştırma kültür ve geleneğinin oluşturulması.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği ve Senato Esaslarındaki koşulların sağlanması gerekir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar "tasarım araştırmaları" alanında yetkinlik kazanır, akademisyen, eğitmen ve tasarımla ilgili tüm çalışma alanlarında uzman olarak istihdam edilebilir.


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20136
20144
20157
20163
20172
20182
20193
20204
20218


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, tasarım alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgiyi özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme (Bilgi İ), sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (Beceri İii). Tasarım alanlarındaki disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (Bilgi ii).
P.Ç.2 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (Beceri v). Araştırma konusu ile ilgili uygun araştırma yöntemlerini kullanabilmekte üst düzey beceriler kazanmış olma (Beceri vi). Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme (Beceri iv); yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni kavram ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği x), alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği vii).
P.Ç.3 Alanı ile ilgili en az bir adet bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği viii). Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme, araştırma süresince yaptığı çalışmayı ulusal ya da uluslararası kongrelerde sunabilme (İletişim Ve Sosyal Yetkinlik xii).
P.Ç.4 Alanı ile ilgili karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde karar verme süreçlerini kullanabilme, etkileşim kurabilme (Alana Özgü Yetkinlik xv); özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ix).
P.Ç.5 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim Ve Sosyal Yetkinlik xi).
P.Ç.6 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim Ve Sosyal Yetkinlik xiii).
P.Ç.7 Tasarım alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun yenilik ve yaratıcılık kapasitesi yüksek bir bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik xiv). Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik xvi).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Profesyonel doktora çalışmasında mesleki uygulama camiasının etkinliğini ve profesyonel tasarım anlayışını geliştirebilecek kuramsal arayışlar içinde olduğunu gösterir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Akranlarıyla, daha geniş bir araştırma topluluğuyla ve genel olarak toplumla uzmanlık alanı konusunda etkili iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel, diyalektik analizini, değerlendirmesini ve sentezini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanıyla ilişkili bir araştırma sürecini akademik dürüstlük içinde kurar, tasarlar, hayata geçirir ve uyarlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
6-Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7