Endüstri Ürünleri Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalına bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıya çıkarılmıştır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı'na bağlı Yüksek Lisans (MSc) ve Doktora (PhD) programları yer almaktadır.
Yüksek Lisans programı 1989, Doktora programı ise 1996'dan bu yana devam etmektedir.

Disiplinlerarası ve araştırma odaklı yapısıyla Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ile birlikte mimarlık, güzel sanatlar, belirli mühendislik ve sosyal bilimler (psikoloji, sosyoloji, antropoloji vb.) alanında lisans derecesine sahip adayların başvurularına açıktır.

Bu adaylar kabul edildiklerinde 15 kredilik bir lisans bilimsel hazırlık programını bitirmek zorundadır.

Programlar tasarım araştırmaları odaklıdır. Lisansüstü düzeyde tez/araştırma konuları: tasarım yöntemleri ve süreçleri, tasarım araştırma yöntemleri, tasarım kuramı/tarihi ve eleştirisi, kullanıcı odaklı tasarım, etkileşim tasarımı, tasarım politikaları, tasarım yönetimi, tasarım stratejileri, tasarım bağlamında kültür, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, girişimcilik, anlambilim, göstergebililm, inovasyon vb. dir.

İTÜ Lisansüstü programları güçlü ERASMUS ve yerel sanayi bağlantılarıyla desteklenmektedir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisanüstü Programına kayıtlı öğrenciler, 9 farklı Avrupa ülkesinden 17 tasarım okulunda en az bir dönem eğitim görme imkanı kazanıyorlar.

Hem Yüksek Lisans (MSc) hem de Doktora (PhD) programının felsefesi evrensel anlamda tasarıma dair yeni bilgi ve yöntem arayışını hedefleyen, yerel ve küresel aktörlere, gelişmelere ve etkilere açık, onlardan beslenen ve onları besleyebilen, kendisini sürekli yenileyebilen dinamik bir tasarım araştırmaları kültürüne dayanmaktadır.

Araştırma Alanları

Tasarımda Yöntem
Tasarım Süreci Araştırmaları
Tasarım Eğitimi
Tasarım Felsefesi
Tasarım Kuramı / Tarihi / Eleştirisi
Tasarım ve Anlam
Maddi Kültür, Gündelik Hayat ve Tasarım
Anlambilim ve Göstergebilim Çalışmaları
Etnografik Kullanıcı Araştırmaları
Yaratıcılık Çalışmaları
Bilişsel Tasarım
Zanaat ve Tasarım
Stratejik Tasarım
Tasarım Odaklı İnovasyon ve Girişimcilik
Sosyal İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Tasarım
Sanat ve Tasarım: Güncel ve Tarihsel Çalışmalar
Tasarım Yönetimi
Tasarım Politikası
İstanbul Odaklı Tasarım Çalışmaları
Malzeme ve Strüktür
Ergonomi/kullanılabilirlik araştırmaları
Kullanıcı deneyimi

Başarı Değerlendirmesi

Programda yüksek lisans çalışmasının başarılı sayılması için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilan ettiği formatta teorik bir tez yazılması beklenmektedir. Proje / tasarım uygulamaları temelli bir lisansüstü programı değildir.

Özgörev (Misyon):
Tasarım alanında yeni bilgi üretimi ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla disipliner ve disiplinlerarası akademik yetkinlikleri yaratmak ve kazandırmak,
Türkiye’de endüstriyel tasarım ve eğitimi alanında akademik araştırma kültür ve geleneğinin oluşmasına katkıda bulunmak,
Tasarım araştırmalarının sonuç ve çıktılarını toplumsal faydaya yönelik şekilde kullanılması için ilgili tüm kesimlerle paylaşmak.

Özgörü (Vizyon):
Tasarım araştırmalarında Türkiye’nin lider lisansüstü programı olmak ve bu konumu sürdürmek; uluslararası tasarım araştırmaları ağının Türkiye’deki asli ortağı olmak.

Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları


Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Başta öğrenciler olmak üzere ilgili paydaşlara:
1) Bilgiye ulaşabilme ve değerlendirebilme becerilerini ve bilgiye sorgulayıcı yaklaşabilme özelliklerini kazandırmak,
2) Tasarıma dair kuramsal (yöntem, tarih, eleştiri vb.) bilgi birikimini kavrama ve kullanabilme becerisini kazandırmak,
3) Tasarımı özne (tasarımcı, kullanıcı, üretici, vb.), nesne (ürün, sistem, vb.), süreç (üretim, kullanım, vb.) ve bağlamı ile bütünsel bir şekilde kavrayabilme yetisini kazandırmak,
4) Akademik veya mesleki bir çalışmayı bağımsız olarak kurgulayabilmek ve yürütebilmek için gereken üst düzey araştırma ve uygulama bilgi ve becerilerini kazandırmak,
5) Yerel ve ulusal gerçeklikle (toplumsal, kültürel ve iktisadi) tasarım alanındaki ilişkileri kurmak ve tasarımın bu alanlarda fayda yaratacak şekilde kullanılmasını sağlayabilmek,
6) Tasarım araştırmaları yoluyla kültürel ve sosyal normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde dönüştürme süreçlerine müdahil olabilme yetisini kazandırmak,
7) Yeni ürün, sistem ve süreçler tasarlanıp geliştirilebilmesi için gereken disiplinlerarası bilgi ve beceri tabanını oluşturmak.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği ve Senato Esaslarındaki koşulların sağlanması gerekir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Tasarım araştırmaları alanında her sektörde istihdam edilebilir.


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20139
201414
201518
20168
20176
201811
201916
20208
20217


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak endüstri ürünleri tasarımı alanında araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (Bilgi i). Tasarım alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (Beceri v). Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, kendi lisans alanındaki bilgi ve becerilerini endüstri ürünleri tasarımı araştırma konuları bağlamında kullanabilme(Beceri iii).
P.Ç.2 Endüstri ürünleri tasarımı alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (Bilgi ii). Tasarım alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birlikte kullanarak yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (Beceri iv). Tasarım alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik xvi).
P.Ç.3 Endüstri ürünleri tasarımı alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği vi). Tasarımla ile ilgili uygulamalarda ve akademik çalışmalarda stratejik yaklaşım geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği vii). Tasarımla ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği viii) ve ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik xv).
P.Ç.4 Endüstri ürünleri tasarımı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki problem çözme ve/veya uygulama bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme (öğrenme yetkinliği ix). Tasarım araştırmaları yoluyla kültürel ve sosyal normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere müdahale edebilme (iletişim ve sosyal yetkinlik xi).
P.Ç.5 Endüstri ürünleri tasarımı alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik x). Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, tasarım alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana Özgü Yetkinlik xvii).
P.Ç.6 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik xii). Tasarım araştırma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri seviyede kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik xiii).
P.Ç.7 Endüstri ürünleri tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik xiv).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7