Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı




Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Anabilim Dalına bağlı Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Türkiye havacılık ve uzay sektörünün son on yılda yakaladığı ivme ile savunma sanayi bünyesindeki havacılık sektörünün dışa bağımlılığının istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Gelecek 10 yıl içerisinde ülke ihtiyaçlarının karşılanması ve dünya pazarında rekabet edebilecek ürünlerin geliştirilmesi için belirlenen hedeflere ulaşmak havacılık alanında büyük ölçekte yatırımlar yapılmıştır. Havacılıkta yaşanan bu gelişmeler insan kaynakları ihtiyacını artırmaktadır, örnek olarak TUSAŞ bünyesinde hava aracı tasarım ve üretiminde çalışan sayısının iki kat arttırılarak yaklaşık 10,000 kişiye çıkartılmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için yeni hedefler belirlenmeli ve eğitim programlarına da yansımaları gerçekleştirilmelidir. Planlanan yatırımlar, hava kuvvetlerimizin ve sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda TUSAŞ tarafından önümüzdeki 10 yıl içerisinde seri üretim aşamasına getirilmesi planlanan milli muharip uçak tasarım ve üretimi ile Anka ve Hürkuş gibi özgün ürün ve ürün geliştirme projelerini desteklemektedir.

Ülkemizin havacılıkta lider konuma sahip olması için gerekli olan büyüme ve gelişmenin sağlanabilmesindeki anahtarın, akademik ve havacılık sektör bilgisine sahip kalifiye uzman mühendislerin yetiştirilebilmesi olduğu belirgin bir şekilde görülmektedir. Bunun sürdürülebilirliği ise, özellikle hava aracı tasarımında çalışılan ana konuların birbirleriyle etkileşimlerine odaklanabilen lisansüstü seviyesinde kaliteli ve etkin eğitim verecek kurumların varlığı ile sağlanabilir.

‘Hava Aracı Tasarımı’ temel olarak ön ve detay tasarım adlı iki döngüden oluşur. Tüm döngülerin hava aracı isterleri doğrultusunda kapatılmasıyla üretime geçilir. Hava aracının başarısındaki anahtar isterler, temel geometrik yük ve ağırlık verilerinin oluştuğu ön tasarım döngüsüdür. Bu döngüde alınan doğru kararlar hava aracı tasarım döngüsündeki maliyet-zaman ilişkisini şirket yararına çevirir. Bu nedenlerle, ürünün başarısındaki ölçüt hava aracı tasarım döngülerinin sağlıklı olarak zamanında tamamlanmasıdır.

Üniversite ve endüstri iş birliği hava araçları tasarımları esnasında çalışılan ana dalların kaynak, iş ve ilgi bileşenleri ile birlikte değerlendirilmesi zaman ve maliyet açısından etkin olduğu düşünülen yüksek lisans programlarının oluşturulabilmesine imkân vermektedir. Bu çerçeve kapsamında, endüstri ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan eğitim programı ‘Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri’ isimli tezsiz yüksek lisans programdır. Temel olarak program, hava aracı yapısal tasarımı ve malzeme bilimi ana dallarının endüstri ihtiyaçları ve akademik isterler doğrultusunda birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Oluşturulan programın icrası için İstanbul Teknik Üniversitesi, geçmişten gelen tecrübesi, uçak mühendisliği eğitimi alanındaki yıllara sair birikimi ve Türk havacılığına geçmişten bu yana olan katkısı düşünüldüğünde bu eğitimi verebilecek en uygun kurum olarak ortaya çıkmaktadır.

Havacılık sektöründe çalışan elemanlara verilecek lisanslar, uluslararası normlara göre belirli eğitimlerin alınmış olması şartı ile verilirler ve bu eğitimler, belirli bir standart ve kaliteyi gerektirir. Hâlihazırda mühendislik mezunu olan ancak havacılık sektöründe doğrudan tecrübesi olmayan elemanlar, genellikle çalışma hayatı sırasında, şirket içi ve dışı eğitimlerle yetiştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında sadece bir mühendislik alanında lisans eğitimi almış elemanlar, oluşturulması istenen eğitimi alacak kişilerden, havacılık sektörünün ihtiyacını karşılama açısından daha az tatminkâr olacaklardır. Dünyada, en önemli eğitim sağlayıcıları, aynı zamanda sivil havacılık sektörünün dev oyuncuları olan Boeing, Airbus, Fokker ve BAE Systems’tir ve bu firmalar sivil havacılık sektörünün de eğitim ihtiyaçlarını karşılar. Bu uygulamalarda, birkaç sınav aşamasını geçen adaylar, üniversitelerden ve kurum içerisinden uzmanlar tarafından eğitilmektedir. Fark edilebileceği gibi havacılık endüstrisinin bu ihtiyacına doğrudan yönelen akademik bir kurum ve program ihtiyacı vardır. Kurulan bu program ile bu eğitim ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.

Aktif Öğrenci Sayısı



Kayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

2024-2025 Güz Dönemi kontenjan ayrılmamıştır.

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Undergraduate GPA must be minimum 2.00/4 (53.33/100). İngilizce İTÜ koşullarını sağlamalıdır. English proficiency is not required for application. Students who are accepted to the program without a valid English language certificate can complete their final registration but cannot take any courses until they present a valid English language certificate.

2024-2025 Güz Dönemi kontenjan ayrılmamıştır.

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce Yeterlilik



Mevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders Planı



Ders Programı



Ders İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

‘Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri’ tezsiz yüksek lisans programı savunma sanayi ve havacılık, uzay endüstrilerinin ihtiyaç duyduğu eğitimli, sektörel bilgi sahibi personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilere hava aracı yapısal tasarım ve hava araçlarında kullanılan malzeme ve işleme teknikleri konularında temel kavramlarda analitik becerilerini geliştirecek içerikte dersler verilirken, çalışma konularının girdilerini oluşturan veriler üzerindeki farkındalıkları sağlanarak hava aracı tasarım döngülerindeki etkinliklerinin arttırılmasının planlanmaktadır.

Ülkemizde TUSAŞ önderliğinde başlayan savunma sanayi odaklı hava aracı tasarım ve üretim çalışmaları, yeni ihtiyaçları doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydedilerek devam etmektedir. Sektörde gözlenen yoğun büyümenin oluşturduğu ihtiyaç nedeniyle, uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilmiş, eğitimli ve kalifiye eleman eksikliği aşikârdır. Açılması önerilen bu tezsiz yüksek lisans programı ile sektör bilgisine sahip uzman mühendisler yetiştirilerek bu konudaki eksikliklerin giderilmesi sağlanacak ve bu alandaki en önemli hedeflerden birisi olan insan kaynağının arttırılması konusunda da önemli sonuçlar elde edilecektir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin toplamda 15 kredisi zorunlu, 15 kredisi de seçmeli olmak üzere 30 kredilik ders alması gerekmektedir. Mezun olabilmek için maksimum 3 dönem sonunda aldığı 30 kredilik dersten sağlaması gereken minimum ortalama 3.00/4.00'dır. Bu 30 krediye ek olarak kredisiz 'Bilim Araştırma, Etik ve Seminer' dersi ile bir danışman eşliğinde yapacağı 'Bitirme Projesi' derslerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

‘Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri’ tezsiz yüksek lisans programı havacılık sektörü ile doğrudan alakalı olmayan mühendislik bölümlerinden mezun olan, ve genellikle havacılık, uzay ve savunma sanayi odaklı şirketlerde çalışan elemanların şirketin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve birikimini artırmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda programın ana amacı yeni mezunlara istihdam sağlamaktan öte, profesyonel olarak havacılık alanında daha uzman hale getirilmesidir.
Mezunların istihdam olanakları, başta TUSAŞ olmak üzere şu ana şirketlerdir:
- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI-TUSAŞ)
- Türk Motor Sanayi (TEI)
- Roketsan
- Uçak Bakım Şirketleri (Turkish Technic, MNG Teknik vs)
- Hava İkmal Bakım Merkezleri
- Tübitak SAGE
- Ticari Havayolu Şirketleri
- Otomotiv Sanayi (Isuzu, BMC, Renault, Hyundai)
- Genel Endüstri Şirketleri (Arçelik, Beko, Infotron , AEG, Bosch, Momentus)
- Kamu (Belediye, Bakanlık, Savunma Sanayi Planlama Koordinasyon Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sivil Havacılık Gn. Md.)


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
202023
202113


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri bilgilerini kullanabilme; uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.2 Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.3 Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme; bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme; uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
P.Ç.4 Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek
P.Ç.5 Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
P.Ç.6 Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve hava aracı Yapıları ve malzemeleri mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Hülya Cebeci
E-mail: geyikh@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2853134
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/geyikh


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Hülya Cebeci
E-mail: geyikh@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2853134
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/geyikh