İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarının sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili olan özel bir uzmanlık alandır. Gerek Türkiye’deki gerekse dünyadaki istatistiki veriler, her yıl çok sayıda çalışanın iş kazalarında ve iş ortamı ya da işin yürütümü kaynaklı nedenlerle meslek hastalıklarına yakalanıp hayatını kaybettiğini, çok sayıda çalışanın da iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle iş göremez hale geldiklerini göstermektedir. Bu anlamda iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili ekonomik ve sosyal maliyetler tüm dünyada ve özellikle ülkemizde çok yüksektir. Bu alanda sadece teknik bilgiye sahip değil, aynı zamanda yönetim ve mevzuat bilgilerine sahip, disiplinlerarası çalışabilecek mühendislerin yetişeceği ayrı bir uzmanlık alanının gerekliliği ortadadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili olarak tüm dünyada, gerek lisans, gerekse yüksek lisans ve doktora alanında örgün ve uzaktan eğitim programları mevcuttur. Türkiye’de konu ile ilgili yüksek lisans programı veren eğitim kurumlarının sayısı kısıtlıdır. Öte yandan, gerek konunun öneminden, gerekse de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işletmelere getirdiği yükümlülüklerden dolayı bu alanda akademik anlamda uzmanlaşan yüksek mühendislere ihtiyaç olacağı ortadadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda yüksek lisans eğitimi alan mühendisler, ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılıp mevcut yöntembilimi geliştirebilecek, doktora eğitimine devam edebilecek, mevzuatın belirttiği şartları da yerine getirmeleri durumlarında iş güvenliği uzmanı ünvanını alabilecekler, ayrıca aldıkları teknik, yönetim, mevzuat bilgisi nedeniyle işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili stratejik yönetimi konusunda görev alabilecekler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimlerinde çalışabilecek seviyede bir eğitim alacaklardır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Biyoloji, Fizik, Kimya, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları başvurabilir. Bu programın öğretim dili Türkçe´dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 60 (old system GRE Quantitative minimum 634, new system GRE minimum 151 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Graduation must be All Engineering, Biology, Physical, Chemistry / Kimya, Architecture, Molecular Biology and Genetics. The teaching language method of this program is Turkish. English is not a requirement to start education.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 6

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

• İş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikolojik risk etmenleri konusunda yeterli teknik bilginin öğrenilmesinin ve özümsenmesinin sağlanması, ayrıca mezunlarının ilgili konularda ulusal ve uluslararası kaynaklarda araştırma yaparak yeni risk etmenleri konusunda bilgi edinebilme yetisinin sağlanması
• Proaktif risk yönetimi kapsamında mezunlarının işyeri ortamında ya da işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri belirleyebilecek yetkinliğe, ayrıca belirlenmiş tehlikelerin ortaya çıkarabileceği riskleri öngörebilme ve koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyip uygulayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlayacak yetkinliğe ulaşmasının sağlanması, ayrıca mezunlarının risk yönetimi konusunda mevcut yöntemleri geliştirebilme yetisinin sağlanması
• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve bağlantılı mevzuatla ilgili olarak yeterli bilgiye sahip, aynı zamanda mevzuat değişikliklerini yakından takip edip işletmelerdeki gerekli düzenlemeleri yapabilecek mezunların yetiştirilmesinin sağlanması
• Mezunlarının işletmelerde gerek işverenin gerekse çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda bilincinin arttırılması yönünde liderlik konumunda davranışlar sergilemesini sağlayacak eğitimin verilmesi
• Mesleğinin getirdiği her türlü etik ilkeler doğrultusunda görevlerini gerçekleştirecek mezunların yetiştirilmesinin sağlanması


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Toplam 36 kredi olarak önerilen programda yer alan derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca kredisiz Proje dersi de bir öğretim üyesinin danışmanlığında başarı ile tamamlanmalıdır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

• Mevzuatın belirlediği şartların yerine getirilmesiyle alınan iş güvenliği uzmanı ünvanı ile yürütülen faaliyetler
• İş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerde stratejik yönetim konumlarında çalışma
• Kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler
• İş güvenliği ile ilgili yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi projeleri
• İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme ve yönetimi projeleri


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20213


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği yönetimi bilgilerini kullanabilme (beceri III); uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (bilgi I); farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri IV).
P.Ç.2 İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik XVI); ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi II).
P.Ç.3 İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme (beceri V) (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VII); bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği IX); uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VI).
P.Ç.4 İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VIII); sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XI).
P.Ç.5 İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik XIV); strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik XV).
P.Ç.6 İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XIII) kullanarak (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XII) yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (Alana özgü yetkinlik XVII) (İletişim ve Sosyal Yetkinlik X).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Esra Ataç Baş
E-mail: atace@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/atace


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Çiğdem Altın Gümüşsoy
E-mail: altinci@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/altinci