Jeofizik Mühendisliği Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Jeofizik yer bilimlerinin bir dalı olarak yer içerisinde meydana gelen fiziksel süreç ve olayları matematik, fizik ve jeolojiyi bir arada kullanarak inceler. Jeofizik mühendisliğinin ele aldığı bazı özel konuların arasında 1) kömür, gaz, ve jeotermal gibi enerji kaynakları veya yeraltı suyu ve maden yataklarının aranması, 2) kuvvetli yer sarsıntısı, heyelanlar veya sıvılaşma gibi araştırmaları içeren deprem tehlikesi değerlendirmeleri, 3) mühendislik yapıları için yeraltı araştırmaları, 4) arkeolojik alanların araştırılması ve 5) çevresel problemlerin yer altında neden olabileceği tehlikelerin görüntülenmesi yer almaktadır.Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.5/4 (88.33/100) olmalıdır. Geomatik Mühendisliği, Jeodinamik, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Yer Sistem Bilimi mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 4

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 70 (old system GRE Quantitative minimum 675, new system GRE minimum 153 ). Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.5/4 (88.33/100). Graduation must be Geomatics Engineering, Geodynamics, Geophysical Engineering, Geological Engineering, Mining Engineering, Petroleum and Natural Gas Engineering, Earth System Science.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

1- Çok-disiplinli bir yaklaşımla ileri araştırma programlarını yürütebilen,
2- Yer bilimleri ve ilişkili mühendislik alanlarında karşılaşılan karmaşık problemleri çözebilme yeteneğine sahip,
3- Mühendislik ve bilim etiği ve yüksek-düzey iletişim becerilerine sahip olan
meslektaşlar mezun etmek.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet, İTÜ'nün yürürlükteki Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esasları çerçevesinde gerçekleşir:
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_yonetmelik.html
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Mezunlarımızın iş bulabilecekleri alanların başında doğal enerji kaynaklarının (kömür, petrol ve doğal gaz), endüstriyel ham maddelerin aranması, mühendislik yapıları ve kentleşme için yer seçimleri, doğal afetlerin tehlike/risk analizleri, çevresel önlemler, kültürel ve arkeolojik mirasın araştırılması konuları gelmektedir. Mezunlarımız disiplinler arası yakın işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası mühendislik şirketleri, araştırma kurumlarında ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20141
20161
20191
20203
20211
20232


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yer bilimlerinin ayrılmaz parçası olan jeofizik alanında özgün araştırmaya temel oluşturacak, ileri-düzey bilgiye sahip olarak, yeni ve karmaşık bilgi, kavram ve kuramların sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla analizini, değerlendirmesini ve yorumlamasını yapabilmek.
P.Ç.2 Bilgisayar yazılımları/bilişim teknolojilerinin öneminin ve Jeofizik alanının diğer disiplinler ile olan etkileşiminin farkında olarak, yeni ve karmaşık yerbilimleri ve/veya mühendisliği problemlerinin analiz, sentez ve değerlendirmesinde gerekli olan ileri-düzey uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilmek.
P.Ç.3 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanarak jeofizik veri toplama, işleme, modelleme ve yorumlama ile ilgili yeni düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilmek veya bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı yeni bir yer bilimleri probleminin çözümünde kullanarak özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirebilmek.
P.Ç.4 Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanarak, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makale(ler) yayınlayabilmek, alandaki uzmanlarla bilimsel tartışma yapabilmek.
P.Ç.5 Jeofizik alanı (ve yer bilimleri) ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümü için strateji, politika ve eylem planları geliştirebilmek ve liderlik vasfına sahip olarak ulusal ve uluslararası gruplarla araştırmalar gerçekleştirmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan
E-mail: neslihan@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/neslihan


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hülya Kurt
E-mail: kurt@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kurt