Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı



Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Jeofizik yer bilimlerinin bir dalı olarak yer içerisinde meydana gelen fiziksel süreç ve olayları matematik, fizik ve jeolojiyi bir arada kullanarak inceler. Jeofizik mühendisliğinin ele aldığı bazı özel konuların arasında 1) kömür, gaz, ve jeotermal gibi enerji kaynakları veya yeraltı suyu ve maden yataklarının aranması, 2) kuvvetli yer sarsıntısı, heyelanlar veya sıvılaşma gibi araştırmaları içeren deprem tehlikesi değerlendirmeleri, 3) mühendislik yapıları için yeraltı araştırmaları, 4) arkeolojik alanların araştırılması ve 5) çevresel problemlerin yer altında neden olabileceği tehlikelerin görüntülenmesi yer almaktadır.


Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci Sayısı



Kayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2023-2024 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 03.05.2023 16:00:00 - 19.06.2023 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır. Jeofizik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği,Matematik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği mezunları tercih edilir.

Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce Yeterlilik



Mevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders Planı



Ders Programı



Ders İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

1- Yer bilimleri ve ilişkili mühendislik alanlarında karşılaşılan karmaşık problemleri çözebilme yeteneğine sahip,
2- Veri toplama, işleme, modelleme ve değerlendirmede ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek şekilde donanmış,
3- Mühendislik etiği ve yüksek-düzey iletişim becerilerine sahip olan
meslektaşlar mezun etmek.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet, İTÜ'nün yürürlükteki Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esasları çerçevesinde gerçekleşir:
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_yonetmelik.html
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Mezunlarımızın iş bulabilecekleri alanların başında doğal enerji kaynaklarının (kömür, petrol ve doğal gaz), endüstriyel ham maddelerin aranması, mühendislik yapıları ve kentleşme için yer seçimleri, doğal afetlerin tehlike/risk analizleri, çevresel önlemler, kültürel ve arkeolojik mirasın araştırılması konuları gelmektedir. Mezunlarımız disiplinler arası yakın işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası mühendislik şirketleri ve araştırma kurumlarında iş olanakları bulabilmektedir.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20131
20143
20158
20162
20176
20181
201912
20206
20211
20221


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, jeofizik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve jeofiziğin ilişkili olduğu disiplinler ile etkileşimini kavramak.
P.Ç.2 Jeofizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilgisayar yazılımları/bilişim teknolojilerinin öneminin farkında olarak, kendi alanındaki problemleri çözmede kullanabilmek ve aynı zamanda farklı disiplinlerden gelen bilgilerle birleştirerek yorumlayabilmek, yeni bilgiler üretebilmek.
P.Ç.3 Jeofizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlerin çözümü için stratejik yaklaşımlar geliştirebilmede sorumluluk alarak, bağımsız çalışabilmek ve liderlik yapabilmek.
P.Ç.4 Jeofizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nitel ve nicel verilerle destekleyerek, jeofizik ve diğer alanlardaki ulusal ve uluslararası gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkin iletişim kurarak aktarmak.
P.Ç.5 Jeofizik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite güvencesi süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme, jeofizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Avşar
E-mail: avsaru@itu.edu.tr