Jeoloji Mühendisliği Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Jeoloji Mühendisliği Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Jeoloji Mühendisliği Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandıran bir eğitimdir. Bu eğitim İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülür. Yapılan bir Doktora çalışmasının; bilime yenilik getirmesi, yeni bilimsel yöntemler geliştirmesi ve yeni bir alana bilinen yöntemlerin uygulanması niteliklerinden birini kapsaması gerekir. Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar.
Jeoloji Mühendisliği Doktora programına Lisans ve yüksek lisans derecesi almış olan öğrenciler kabul edilir. Yüksek Lisans öğrencileri için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Jeoloji Mühendisliği Doktora programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl (12 yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz (18 yarıyıl) yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Azami süre içinde öğrenimlerini tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşulları dikkate alınarak, Fen bilimleri Enstitüsü yönetmenliğine göre öğrenimlerine devam edebilir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.5/4 (88.33/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Antropoloji, Arkeoloji, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği mezunları başvurabilir. İTÜ\´nün bütün programları ve diğer üniversitelerin Üniversiteler Arası Kurulu (ÜAK) tarafından belirlenen Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik Temel Alanı Bölümlerinin tamamı, bunların dışında Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği programlarından mezunlar başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 70 (old system GRE Quantitative minimum 675, new system GRE minimum 153 ). Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.5/4 (88.33/100). Graduation must be All Engineering, Anthropology, Archaeology, Biology, Geography, Physical, Statistics, Chemistry / Kimya, Mathematic, Molecular Biology and Genetics, Forest Engineering, Agriculture Engineering. All programs of ITU, and all departments of Basic Sciences and Mathematics, Natural Sciences, Physical Sciences, Engineering, Geography, Anthropology, Archaeology, Forestry, Agriculture of other universities.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Yatay Geçiş Kontenjanı : 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programının amacı akademik ve uygulamalı alanlarda, özel yerbilimleri konularında ileri düzeyde yetişmiş ve uzmanlaşmış yerbilimcileri hedefler. Program yüksek lisans düzeyinin ötesinde özel yetkinlik gerektiren konularda ve uzun süreli çalışmaları başarıyla tamamlayacak yetkinliği uzmanlaşmayı hedeflenmiştir.
Yürürlükteki doktora programı teorik ve uygulamalı ders kapsamı ile üst düzey bir eğitim öngörmektedir. Bir yönüyle akademik bilimsel alt yapı için gerekli donanımın oluşması, diğer yönden en yeni teknikleri de içeren tanımlama, sınıflama ve değerlendirme bilgisi programda öngörülmüştür.
Programda mühendislik jeolojisi, yer altı suları, jeokimya, petroloji, tektonik-maden yatakları ilişkisi, özel mineral grupları konularında dersler bulunmaktadır. Ders türleri ve içerikleri jeoloji mühendisliği disiplinindeki farklı dallarda uzmanlaşmaya olanak sağlayan nitelik ve niceliktedir. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü çeşitli araştırma konularında uzmanlığı ve tecrübesi olan 34 Öğretim Üyesi kadrosu ve farklı uzmanlık alanlarına yönelik laboratuvar zenginliği ile bu programı yürütmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla 14 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 24 kredilik dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
Süre
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Yeterlilik Sınavı
Yeterlik sınavı güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç 5 yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç 7 yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde başarısız sayılır.
Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini enstitüye ve tez izleme komitesine sunar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya tez izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet uluslararası bilimsel makalenin, ilgili anabilim dalı için İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde A1 kategorisinde verilen uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması şartı aranır.
Savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Ders Yükü
Yüksek lisans derecesi ile doktora öğrenimine başlayanlar için en az 240 AKTS kredisi gereklidir.
Lisans derecesi ile doktora öğrenimine başlayanlar için en az 300 AKTS kredisi gereklidir.
Öğrencinin doktora öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin:
En az %50’si 600 kodlu derslerden seçilmelidir.
En az %30’u İngilizce derslerden alınmalıdır.
Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş öğrenciler, almak zorunda oldukları toplam ders kredisinin en az %25’ini ilgili yüksek lisans programının zorunlu derslerinden seçmelidir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmekte ve kendilerine ait bir firma kurarak mühendislik hizmetleri verebilmektedirler.
Kamu Kurum ve Kuruluşları
 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA).
 Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ).
 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ).
 Türkiye Petrolleri A.Ş. Genel Müdürlüğü (TPAO).
 T.C. Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD).
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ).
 Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK).
 Devlet Demir Yolları (TCDD)
 Devlet Liman ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü (DLH)
 Üniversitelerin İlgili Birimleri.
 Ulusal ve Uluslararası Araştırma Enstitüleri.
 Bakanlıklar (Enerji ve Tabii kaynaklar, Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme, Orman ve Su işleri, Çevre ve Şehircilik vb.). ve Taşra Teşkilatları.
 Belediyelerin İlgili Birimleri.
 İl Özel İdareleri.
 İlbank
Özel Sektör Kuruluşlar
Lisansüstü programlardan mezun olanlar aşağıda sıralanan konularda planlama, araştırma, projelendirme, uygulama ve izleme aşamalarında görev alırlar;
 Yeraltı kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi,
 Metalik,
 Endüstriyel hammadde,
 Enerji,
 Blok-kırma taş üreticileri,
 Mekansal planlamaya yönelik jeolojik-jeoteknik araştırmalar, mikro bölgelendirme, yerleşime uygunluk çalışmaları.
 Depremsellik araştırmaları,
 Aktif tektonik
 Mühendislik yapılarının projelendirilmesi (master plan, fizibilite ve kati), uygulanması ve izlenmesi,
 Yeraltısularının araştırılması ve mühendisliği,
 Sıcak ve Mineralli sular,
 Jeotermal enerji,
 Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED raporları)Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20132
20141
20153
20162
20171
20184
20192
20213
20222
20231


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
P.Ç.2 Jeoloji Mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
P.Ç.3 Jeoloji bilimine ve mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem geliştirebilme veya tasarım yapabilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
P.Ç.4 Jeoloji Mühendisliği ile ilgili çalışmalarda güncel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, en az bir adet bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme
P.Ç.5 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
P.Ç.6 Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile uzmanlık alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini yazılı ve sözlü olarak savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
P.Ç.7 Jeoloji Mühendisliği alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme, karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
P.Ç.8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Döner
E-mail: donerz@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/donerz


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şenel Özdamar
E-mail: ozdamarse@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/ozdamarse