Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Jeoloji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Jeoloji mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi, 16 Ocak 2014 tarih ve 28884 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitimi ve Öğretim Yönetmenliğine uygun olarak Fen bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülür. Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen tezli yüksek lisans programı, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik olarak lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans programları, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7. maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır.
Jeoloji Mühendisliği yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan jeoloji lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, uygulama etkinlikleri ve tez çalışmasını kapsar. Tezli yüksek lisans programı; Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmenliğine uygun olarak, Türkçe, Türkçe -İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları; program yürütme kurulu tarafından belirlenerek, enstitü anabilim dalına sunulur. Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili idari birimin onayı ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri de aynı yöntemle, ancak kredisiz olarak açılır.
Jeoloji Mühendisliği Yüksek lisans programı, sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az yirmi dört kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi üç yıldır. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, yönetmenlikte belirtilen ve öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmenliğine uygun olarak, öğrencilik statüleri devam eder.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Antropoloji, Arkeoloji, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği mezunları başvurabilir. İTÜ\\´nün bütün programları ve diğer Üniversitelerin Üniversiteler Arası Kurulu (ÜAK) tarafından belirlenen Fen Bilimleri ve Matematik ve Mühendislik Temel Alanı bölümlerinin tamamı, bunların dışında Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği programları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Graduation must be All Engineering, Anthropology, Archaeology, Biology, Geography, Physical, Statistics, Chemistry / Kimya, Mathematic, Molecular Biology and Genetics, Forest Engineering, Agriculture Engineering. All programs of ITU, and all departments of Basic Sciences and mathematics, Natural Sciences, Physical Sciences, Engineering, Geography, Anthropology, Archaeology, Forestry, Agriculture of other universities can apply.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 10

Yatay Geçiş Kontenjanı : 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Genel anlamda yerbilimleri, özelde ise jeoloji mühendisliği oldukça geniş bir konu çeşitliliğine sahiptir. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının ana amacı jeolojik sorunların çözümünde tüm dünyada ve ülkemizde başarılı işler yapabilecek jeoloji yüksek mühendislerinin yetiştirilmesidir. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü çeşitli araştırma konularında uzman olan 34 Öğretim Üyesi kadrosu ve farklı uzmanlık alanlarına yönelik labaratuar zenginliği ile bu programı yürütmektedir.
Program eğitim planında doğa gerçeklerini diğer birçok alan bilgisiyle birleştirmiş olan jeoloji mühendisinin lisans düzeyinin ötesinde daha özel yetkinlik gerektiren konularda uzmanlaşması hedeflenmiştir. Bu amaç ve hedef, “karşılaştığı sorunu anlayabilen ve bu sorunun nasıl ve hangi yöntemler ile çözülebileceğini bilen, teoride ve uygulamada bilimsel yöntemi başarıyla kullanabilen ve bu süreçte diğer disiplinlerle de ortak çalışma becerisine ve etik sorumluluğa sahip, çevre sağlığı ve güvenliği konularında duyarlı jeoloji yüksek mühendislerini yetişmesi” şeklinde özetlenebilir.
Yürürlükteki program yukarıda tanımlanan bu hedef için teorik ve uygulamalı ders kapsamı ile üst düzey bir eğitim öngörmektedir. Program, bazı özel bilgi birikiminin edinilmesi ve farklı uzmanlıklar amaçlanarak; doğal malzemelerin ve endüstriyel hammaddelerin içyapısının anlaşılmasına, değerlendirilmesine ve kullanımına; maden yataklarının aranmasına ve değerlendirilmesine; yer üstü yapılarındaki jeolojik sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine; yeraltı su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak hedeflenmiş ders + tez düzeni içerir.
Zorunlu ve seçmeli dersler olarak dünyada yerbilimleri konusunda en yeni gelişmeleri de içeren konuların ele alınmasına dikkat edilmiştir. Bölgesel jeoloji, tektonik-sedimanter havzalar, karbonat grupları, ileri petroloji (magmatik ve metamorfik), mühendislik jeolojisi uygulamaları, yeraltı suları, doğal afetler ve yerbilimleri ilişkisi, maden yatakları oluşum ortamları, plaka tektoniği-maden yatakları ilişkisi, enerji hammaddeleri ve endüstriyel hammaddeler (seramik, cam kil mineralleri), jeotermal sistemler, jeokimya (mineral jeokimyası, izotoplar), biyomineralizasyon, jeolojide bilgisayar uygulamaları gibi konulara programda yer verilmiştir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup, program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde programın öngördüğü başarı koşullarını/ ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
Yüksek lisanstan mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

Ders Yükü
Tezli yüksek lisans çalışmaları için en az 120 AKTS kredisi gereklidir.

Dersler
Öğrenci yüksek lisans öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin;
En az %50’sini zorunlu derslerden almalıdır.
En az %30’unu İngilizce derslerden almalıdır.
Mühendislik programlarına kayıtlı yüksek lisans öğrencileri en az bir matematik dersi almalıdır.
Her öğrenci en az bir seminer dersine kayıt olmalı ve en az bir sunuş yapmalıdır. Seminer koordinatörü öğrencileri devam bakımından değerlendirir. Öğrenciler seminer dersine en erken, öğrenimlerinin ikinci yarıyılında kayıt yaptırabilirler.
Uzmanlık alan dersleri tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için danışmanları tarafından açılan kredisiz derslerdir. Danışman, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için biri yüksek lisans uzmanlık alan dersi ve diğeri doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi olmak üzere iki ayrı uzmanlık alan dersi açar. Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi her yarıyıl bir yüksek lisans ve bir doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan dersinden fazlasını açamaz.
Tez kaydı yaptıran öğrenci, danışmanı tarafından açılan bu derslere de kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler yıl boyunca ve akademik yarıyıllardan bağımsız olarak teze kayıtlı öğrencilerin mezuniyetine kadar devam eder.
Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmekte ve kendilerine ait bir firma kurarak mühendislik hizmetleri verebilmektedirler.
Kamu Kurum ve Kuruluşları
 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA).
 Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ).
 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ).
 Türkiye Petrolleri A.Ş. Genel Müdürlüğü (TPAO).
 T.C. Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD).
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ).
 Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK).
 Devlet Demir Yolları (TCDD)
 Devlet Liman ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü (DLH)
 Üniversitelerin İlgili Birimleri.
 Ulusal ve Uluslararası Araştırma Enstitüleri.
 Bakanlıklar (Enerji ve Tabii kaynaklar, Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme, Orman ve Su işleri, Çevre ve Şehircilik vb.). ve Taşra Teşkilatları.
 Belediyelerin İlgili Birimleri.
 İl Özel İdareleri.
 İlbank
Özel Sektör Kuruluşlar
Lisansüstü programlardan mezun olanlar aşağıda sıralanan konularda planlama, araştırma, projelendirme, uygulama ve izleme aşamalarında görev alırlar;
 Yeraltı kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi,
 Metalik,
 Endüstriyel hammadde,
 Enerji,
 Blok-kırma taş üreticileri,
 Mekansal planlamaya yönelik jeolojik-jeoteknik araştırmalar, mikro bölgelendirme, yerleşime uygunluk çalışmaları.
 Depremsellik araştırmaları,
 Aktif tektonik
 Mühendislik yapılarının projelendirilmesi (master plan, fizibilite ve kati), uygulanması ve izlenmesi,
 Yeraltısularının araştırılması ve mühendisliği,
 Sıcak ve Mineralli sular,
 Jeotermal enerji,
 Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED raporları)


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20139
20148
201510
201610
201716
20188
201910
20207
20219
202212
202318


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliğine dayalı olarak, Jeoloji Mühendisliği ile ilişkili kuramsal ve tasarıma yönelik temel bilgileri kullanabilme uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve çok boyutlu olarak derinleştirebilme, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek değerlendirebilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.2 Kendi alanıyla ilişkili bilgiyi uygulamadaki beklentileri göz önüne alarak problemin çözümünde disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, disiplinler arası işbirliği ve etkileşimleri kavrayabilme
P.Ç.3 İleri araştırma tekniklerini kullanarak yeni ve stratejik yaklaşımlar geliştirme, karmaşık problemlerin çözümünde sorumluluk alabilme
P.Ç.4 Güncel mesleki bilgilere erişme, sorgulayıcı bir yaklaşımla irdeleme, ilişkilendirme ve değerlendirebilme, araştırma ve öğrenmede yönlenebilme uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
P.Ç.5 Jeoloji Mühendisliği ile ilişkili sorunların çözümlenmesi için gerekli ortamlarda bulunma ve üst düzeyde görev alabilme; Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir gözle irdeleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek için harekete geçebilme.
P.Ç.6 Yerbilimleri ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
P.Ç.7 Jeoloji Mühendisliği ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel ve etik değerleri gözeterek, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki guruplara uluslar arası platformlarda mesleğin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte güncel bilişim ve iletişim teknolojisini kullanarak yazılı, sözlü veya görsel olarak etkili biçimde sunabilme ve bilimsel ortamlarda savunabilme.
P.Ç.8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Döner
E-mail: donerz@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/donerz


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şenel Özdamar
E-mail: ozdamarse@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/ozdamarse