Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Kentsel Tasarım Anabilim Dalına bağlı Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü içinde Kentsel Tasarım Anabilim Dalı’na bağlı, Mimarlık Fakültesinin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin işbirliği içinde yürüttüğü disiplinlerarası bir programdır. Program 1988 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı kapsamında Şehirsel Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak kurulmuş ve çok sayıda mezun vermiştir.
2002 yılında İTÜ Lisansüstü programlarının yeniden yapılanması sırasında güncellenmiş doktora programı kaldırılmış ve yüksek lisans programı disiplinlerarası hale getirilmiştir.
Kentsel Tasarım, değişen dünya değerleri karşısında kaybolan veya kaybolma sürecine giren yerel ve özgün değerleri korumada önemli bir uygulama aracıdır. Yaşadığımız süreçte, yaratıcı, estetik değeri yüksek, topluma ve geçmişe saygılı kentsel tasarım uygulamalarının önemi ve gereği açıktır. Kentsel tasarım, planlama alanında insan ölçeğine daha yakın ölçekte kentsel mekan ve çevre kalitesi düzeyinin artırılması konuları ile ilgilidir. Programın geleceğe yönelik açılımları ve getireceği yeniliklerin kapsamı, kentsel tasarım konusunda uzmanlaşmayı sağlamak ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaları akademik düzeyde gerçekleştirebilmektir.
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının vizyonu, kentlerin fiziksel form ve mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir disiplin olan Kentsel Tasarım konusunda uzmanlaşan, konuyla ilgili kuram, uygulama, yöntem ve süreçlerine ait gelişmeleri değerlendiren kent tasarımcıları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının misyonu Kentsel Tasarımın kuramsal ve metodolojik açılımlarıyla ilgili bilgi düzeyinin arttırılması, kentsel alanların mekansal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama becerisinin geliştirilmesi ve diğer değerlerin kazandırılmasıdır.
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı toplam 36 kredilik bir programdır (90 ECTS). Dersler zorunlu (24 kredi, 12 kredisi proje, 12 kredisi ders) seçme (12 kredi) ve bir kredisiz Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersinden oluşur. Program bir tezle tamamlanır.
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, mimarlık, şehir planlaması ve peyzaj mimarlığı temelli öğrencilere, kentsel tasarım kuram ve uygulama alanında bilgi ve beceri beceri kazandırır. İlgili konular arasında Kentsel Çevre Kalitesinin İyileştirilmesi, Kentsel Tasarım Standartları, Kentsel Koruma ve Yenileme, Konut Alanları Tasarımı, Kentsel Doku, Kent Tarihi ve Morfolojisi, Kent Formu ve Estetiği, Kamusal Alanların Tasarımı ve Değerlendirilmesi, Herkes için Tasarım konuları sayılabilir. Program ayrıca Kentsel Tasarım çalışma konularıyla ilişkili olan teknoloji, ekoloji, ulaşım, görsel iletişim, kent sosyolojisi, kent hukuku ve ekonomisi gibi konularda sürece yönelik bilgilenme, beceri kazanma olanağı sağlar.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama mezunları başvurabilir. Adaylar mülakata minimum 2 adet referans mektubu ve portfolyo ile katılmalıdırlar.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 75 (old system GRE Quantitative minimum 700, new system GRE minimum 155 ). Undergraduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Graduation must be Urban Design and Landscape Architecture, Architecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning. Candidates must attend to interview with a minimum of 2 reference letters and a portfolyo.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 6

Yatay Geçiş Kontenjanı : 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları aşağıda sıralanmıştır:
- Kentsel tasarım konularında yöntem geliştirme ve kullanabilme becerisi,
- Kentsel mekan tarihini anlama ve geleceğe yönelik öneriler geliştirebilme becerisi,
- Kentsel tasarım sürecinde yaratıcı olabilme ve anlatım tekniklerini etkin kullanabilme becerisi,
- Kentsel tasarım uygulamalarına ait alternatif üretebilme becerisi,
- Kentsel tasarım uygulamalarında sayısal yöntem ve teknikleri kullanabilme becerisi,
- Disiplinler arası süreçte ekip kurabilme ve ekipte çalışabilme becerisi.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı toplam 36 kredilik bir programdır (90 ECTS). Dersler zorunlu (12 kredisi proje, 12 kredisi ders, toplam 24 kredi zorunlu), seçme (12 kredi ders seçme) ve bir kredisiz seminer dersinden oluşur. Program bir tezle tamamlanır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunları, özel ve kamusal sektörde kentsel ve kırsal alanların tasarımında kentsel tasarım uzmanı olarak çalışabilmektedir. Kamusal sektörde kamunun en üst düzeyinde bakanlıklardan en küçük belediyelere kadar değişik kademelerde kentsel tasarım hizmetlerinde görev almaktadırlar. Özel sektörde kendi planlama, mimari tasarım ve peyzaj mimarlığı bürolarını kurarak planlama ve kentsel tasarım çalışmaları yapabilecekleri gibi, gayrımenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı bürolarında yatırım firmalarında da kentsel tasarım alanında uzman şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı olarak çalışabilmektedirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20137
201417
201518
20165
201714
201828
201933
202012
202113
202217
202317


Program Çıktıları

P.Ç.1 Öğrenme ve Bilgi Geliştirme; Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak ilgili program alanında bilgi geliştirme, disiplinlerarası çalışabilme, kavrama ve bilgiyi kullanma,
P.Ç.2 Araştırma-Sorgulama; Çalışma alanı ile ilgili araştırma yapabilme, elde edilen bilgiyi sorgulayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
P.Ç.3 Sorumluluk Alma; Çalışma alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren karmaşık konu yada sorun ile ilgili tartışabilme, çözüm üretebilme, sorumluluk alma, bağımsız çalışabilme, liderlik yapabilme,
P.Ç.4 Bilgiyi sunabilme; Çalışma alanında edindiği bilgi ve becerileri, güncel verilerle birlikte destekleme, yazılı, sözlü ve görsel sunabilme, Alanı ile ilgili çalışmalarda teknolojiyi kullanabilme, sözlü ve yazılı iletişimde yabancı bir dile hakim olabilme,
P.Ç.5 Uygulamaya dönüştürebilme; Alanında özümsediği bilgiyi, yasal ve hukuksal gerekçelerle destekleyerek strateji, politika ve disiplinlerarası uygulamaya taşıyabilme,
P.Ç.6 Etik değerlere bağlı kalabilme, öğretebilme ve toplumsal etki oluşturma; sosyal normları sorgulama ve değiştirmek için harekete geçebilme; tüm tartışmalarını bilimsel, kültürel ve etik sınırlarda yapabilme,
P.Ç.7 Paylaşım ve akademik faydaya/ kazanıma dönüştürebilme, Disiplinlerarası çalışmada uluslararası platformda akademik paylaşıma erişme,

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Ebru Erbaş Gürler
E-mail: erbaseb@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/erbaseb


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ebru Erbaş Gürler
E-mail: erbaseb@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/erbaseb