Kutup Bilimleri (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Kutup Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Kutup Bilimleri (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Kutup bölgelerinde özellikle Arktik Bölgesindeki Üniversiteler Birliğinin içerisinde kutup eğitimi yapan ilk Türk Üniversitesi olarak İTÜ’nün yer almasını sağlamak,
Disiplinler arası karakterdeki Yüksek Lisans programı ile İTÜ içerisindeki potansiyelin değerlendirilip konu ile ilgili çalışan bilim insanlarının ortak bir platformda birleştirilmesini sağlamak,
Ulusal Deniz Araştırmaları Programı’nın (UDAP) ülkemizde deniz araştırma önceliği olarak Deniz Bilimlerinde Araştırmacı İnsan Gücü Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve İstihdamı hedefini göz önüne alarak önerilen Yüksek Lisans programının Kutup Bölgeleri ile ilgili yapılacak oşinografik çalışmalarda önemini sağlamak,
İTÜ öğrencilerinin üniversite sınavında ilk yüzdelik dilimden gelmesi nedeniyle iyi seviyede olmaları, İTÜ’de iyi eğitim almaları ve Lisansüstü programlarını tercih etmeleri, Türkiye’nin Kutup Bilimleri konusunda gelişmesine önemli bir katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Biyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Mimarlık, Tıp, Tıp Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Graduation must be All Engineering, Biology, Biomedical Engineering, Biosystems Engineering, Physical, Physics Engineering, Genetics and Bioengineering, Chemistry / Kimya, Chemical-Biological Engineering, Mathematics Engineering, Mathematics and Computer Science, Architecture, Medicine, Medical Engineering.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 10

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

I - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı Kutup Bilimleri bilgilerini kullanabilme (Beceri III); uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (Bilgi I); farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (Beceri IV).
II - Kutup Bilimleri ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik XVI); ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (Bilgi II).
III - Kutup Bilimleri ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme (Beceri V) (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VII); bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği IX); uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VI).
IV - Kutup Bilimleri ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VIII); sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XI).
V - Kutup Bilimleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik XIV); strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik XV).
VI - Kutup Bilimleri ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve kutup bilimlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XIII) kullanarak (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XII) yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (Alana özgü yetkinlik XVII) (İletişim Sosyal Yetkinlik X).


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Program ders aşması: 24 kredi (12 zorunlu + 12 seçmeli ders):

Advanced Mathematics (PST 509E)
Polar Oceanography (YSB 583E)
Polar Meteorology and Climate
Spatial Data and Systems in Polar Regions
Glaciology, Sea Ice and Ice Sheet Science
Polar Biogeochemistry
Philosophy of Science and Ethics
Late Quaternary Climate Changes
Polar Magmatism
Discovery of New Natural Biomolecules
Modeling of Polar Regions
Human Impact in the Polar Regions
Polar Remote Sensing
Role of Changing Arctic Climate in Stratospheric Dynamics


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Kamu:
- İlgili bakanlıklar
- Üniversiteler
- Çevre ajansları
- TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırma Enstitüsü

Özel sektör:
- Endüstri ve teknoloji şirketleri
- Danışmanlık şirketleri
- Laboratuvarlar
- Şirketlerin AR-GE birimleri
- Tasarım ofisleri vb.

Diğer:
- Avrupa Komisyonu
- NATO
- IMO (International Maritime Organization)
- EMSA (European Maritime Safety Agency)
- Kutuplarla ilgili araştırma ve çalışma yapan kurum ve kuruluşlar
- Birleşmiş Milletlere bağlı organizasyonlar
- Uluslararası kurumların yanısıra çok uluslu şirketlerde ve diğer ülkelerdeki üniversite ve araştırma merkezleriMezun Sayısı

Mezun bulunmamaktadır.


Program Çıktıları

P.Ç.1 I - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı Kutup Bilimleri bilgilerini kullanabilme (Beceri III); uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (Bilgi I); farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (Beceri IV).
P.Ç.2 II - Kutup Bilimleri ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik XVI); ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (Bilgi II).
P.Ç.3 III - Kutup Bilimleri ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme (Beceri V) (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VII); bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği IX); uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VI).
P.Ç.4 IV - Kutup Bilimleri ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VIII); sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XI).
P.Ç.5 V - Kutup Bilimleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik XIV); strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik XV).
P.Ç.6 VI - Kutup Bilimleri ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve kutup bilimlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XIII) kullanarak (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XII) yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (Alana özgü yetkinlik XVII) (İletişim Sosyal Yetkinlik X).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Tutak
E-mail: tutak@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-285 64 80
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/tutak


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Fatma Elif Genceli Güner
E-mail: gencelie@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0-212-2853514
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/gencelie