Isı Akışkan Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Isı Akışkan Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Isı-Akışkan Programı Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Geçişi konularında ileri seviyede araştırma, geliştirme ve öğretim faaliyetleri yapan bir programdır.

Sanayide ısıl ve hidrodinamik enerjinin kullanıldığı makina ve cihazların tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, enerjinin verimli kullanılması açısından mühendislere ileri düzeyde kuramsal bilgiler ile deneysel ve sayısal yöntemlerin öğretilmesi bu programın temel amacıdır.

Araştırma Alanları olarak,
Yanma ve uygulamaları, Taşınım ve ışınımla ısı geçişi, İki fazlı akış, Titreşimli ısı geçişi, Gözenekli ortamda ısı geçişi, Kaynama ve yoğuşma, Katı yakıtlı roketler, Turbomakinaların tasarımı ve performans analizleri, Turbomakinalarda gürültü azaltılması , Hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve ısı geçişi uygulamaları/optimizasyon, Geçici rejimde akış olayları ve ısı geçişi, Güneş enerjisi uygulamaları, Rüzgar enerjisi uygulamaları, Aerodinamik akış analizi, Akış Kontrol Uygulamaları ifade edilebilir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 30

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 80 (old system GRE Quantitative minimum 720, new system GRE minimum 156 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Graduation must be Energy Systems Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Aerospace Engineering, Manufacturing Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Aeronautical Engineering, Aeronautics and Astronautics Engineering, Astronautical Engineering.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 9

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Isı Akışkan programı yüksek lisans programının hedefi, her öğrencinin lisans seviyesinde edindiği bilgi ve birikimine ilave olarak aşağıdaki hedefleri sağlayacak seviyeye ulaştırmaktır:

1-Ülkenin uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmak. Bu amaçla kendi konularında uluslararası standartta bilgi donanımlı ve gerektiğinde inisiyatif kullanabilme özelliğine sahip, yaratıcı, hayatları boyunca yeni bilgileri geliştirme ve öğrenme konusunda istekli ve bu konuda yeterli seviyede teçhiz edilmiş yüksek mühendislerin yetiştirilmesini sağlamak.

2. Ülkenin stratejik hedeflerine destek ve bu hedeflerin belirlenmesinde öncülük yapabilecek programları veya dersleri program çerçevesinde açmak veya mevcut derslerin içeriklerini inceleyerek gerekirse kapamak.

3-Programın konuları kapsamına giren bilim ve teknoloji alanında, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde öncü konumuna ulaşmasına katkıda bulunmak. Bu amaçla yüksek lisans ve doktora tezlerinin ve derslerde verilecek dönem ödevlerinin öğrencinin kendi mesleki kariyerlerinde karşılaşabilecekleri pek çok problemi anlama, analiz etme ve çözme çabalarını destekleyecek sağlam bir art alan kazandırmak üzere belirlemek ve ciddi bilimsel ya da teknolojik araştırmaları konu alacak projeler olarak değerlendirmek.

4-Üniversitenin ve ülkenin gereksindiği akademisyenlerin yetişmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla ders programlarında lisans eğitimi ile doktora eğitimi arasında köprü oluşturabilecek nitelikte ders seçeneklerinin bulunmasını sağlamak.

5- Verilen dersler ve tez çalışmaları ve seminerler vasıtasıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, sahip oldukları yetenekleri topluma liderlik etmeleri için gerekli seviyeye ulaştırmaları konusunda teşvik etmek.

Sanayide ısıl ve hidrodinamik enerjinin kullanıldığı makina ve cihazların tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, enerjinin verimli kullanılması açısından mühendislere ileri düzeyde kuramsal bilgiler ile deneysel ve sayısal yöntemlerin öğretilmesi bu programın temel amacıdır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İlgili Yönetmeliklere bakınız.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Isı, Isı geçişi ve Akışkanlar mekaniğini konu alan tüm sanayii kollarında yüksek mühendis olarak,
Üniversitelerde akademisyen olarak,
Ar-Ge merkezlerinde


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201313
201420
201520
201622
201713
201830
201922
202017
202114
202221
202324


Program Çıktıları

P.Ç.1 Öğrencilere laboratuar olanakları ile uygulamalı mühendislik deneyimi kazandırmak.
P.Ç.2 Öğrencileri, iletişim, takım çalışması, liderlik, mesleki ve toplumsal sorumluluk becerilerini kullanarak iş hayatında başarılı olmaya hazırlamak.
P.Ç.3 Isı akışkan problemlerinin çözümünde hesaplama yöntemleri ve sayısal teknikleri uygulama ve kullanma becerisini kazandırmak.
P.Ç.4 Isı akışkan problemlerinin çözümünde, ısı geçişi, akışkanlar dinamiği, termodinamik, ileri enerji sistemlerinin temel prensiplerini uygulama becerisini kazandırmak.
P.Ç.5 Ülkemizin uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmak. Bu amaçla kendi konularında uluslararası standartta bilgi donanımlı ve gerektiğinde insiyatif kullanabilme özelliğine sahip, yaratıcı, hayatları boyunca yeni bilgileri geliştirme ve öğrenme konusunda istekli ve bu konuda yeterli seviyede teçhiz edilmiş yüksek mühendislerin yetiştirilmesini sağlamak.
P.Ç.6 Ülkenin stratejik hedeflerine destek ve bu hedeflerin belirlenmesinde öncülük yapabilecek programları veya dersleri program çerçevesinde açmak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Ayşegül Abuşoğlu
E-mail: abusoglu@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2931300-2684
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/abusoglu


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İlker Murat Koç
E-mail: mknlee@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/mknlee