Müzik Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzik Anabilim Dalına bağlı Müzik Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Müzik Doktora Programı müzik alanında bilimsel araştırmalarda bulunarak mevcut tezleri, kuramları ve tasarımları sorgulayan, yeni araştırmalarla sentezleyen ve geliştiren, ya da yeni teoriler ve tasarımlar ortaya koyan müzik bilimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen öğrenciler MİAM lisansüstü ders programından ve tercihe bağlı olarak diğer üniversite içi ve dışı lisansüstü ders programlarından dersler alarak araştırmalarının ve tezlerinin bilimsel altyapısını oluştururlar. Tez konuları hakkında ve müzik alanında teorik ve pratik bilgilerinin ölçüldüğü doktora yeterlik sınavından sonra öğrenciler doktora tezi yazarak
mezun olurlar.

Uzmanlık Alanları
- Etnomüzikoloji
- Müzikoloji
- Müzik Teorisi
- İcra
- Kompozisyon
- Ses Mühendisliği ve Tasarımı
- Sonik Sanatlar


Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES şartı aranmamaktadır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 10

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.00/4 (76.66/100).
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

* Müzik alanında gereksinim duyulan bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklerine sahip, yaratıcı profesyoneller yetiştirmek.

* Gelecek nesillere ışık tutacak araştırmaların ortaya konularak, oluşturulacak ortamlarda bilgi alışverişinin sağlanması yoluyla müzik sanatına katkıda bulunmak.

* Yapılacak yeni alan araştırmaları ile elde edilen materyallerin yayınlanarak bilimin hizmetine sunulması.

* Materyallerden toplanan verilerin araştırmacıların hizmetine sunularak yeni teoriler üretilmesini sağlamak.

* Müzik kültürümüze sahip çıkılması ve yeni sistemler-metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip gençlerin yetişmesine olanak vermek.

* Programa katılan öğrencilerin sürekli eğitim ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası alanda çeşitli imkanlar sağlamak.

* İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlamak.

* Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlamak.

* Yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği kurarak benzeri programları ortak açmak ve üniversitelerarası değişim programları yapmak.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

* Bu program Tezli Müzik Doktora Programı olup 36 kredilik ders ve bitirme tezinden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

* İcra, Kompozisyon, Müzik Teorisi, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Etnomüzikoloji ve Müzikoloji dallarında uzmanlık alanları mevcuttur. Öğrenciler seçtikleri dersleri bu alanlardan alarak mezun olabilecekleri gibi değişik alanlardan da seçmeli ders alabilirler.

* Müzik doktora programının 36 kredilik dersleri ve seminer dersini tamamladıktan sonra, yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar, MYL 699 kod numaralı bitirme tezine başlayabilir. Bitirme tezi kredisizdir, değerlendirme başarılı veya başarısız olarak yapılır. Müzik Doktora Programından mezun olan öğrenciler Müzik dalında Doktora diploması alırlar.

* Programın dili İngilizce'dir.

* Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

* Programın yürütülmesi İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde alanları ile ilgili konularda çalışabilmektedirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20132
20141
20154
20161
20173
20184
20194
20203
20214
20228
20235


Program Çıktıları

P.Ç.1 Programla ilişkili alanlarda ve programın disiplinlerarası uzantılarında geniş ve derinlikli bilgi birikimi sağlamak
P.Ç.2 Müzikle ilgili fikir ve kavramların geliştirilmesi için uygun zemini hazırlamak ve bu fikir ve kavramların araştırma programlarında, icra eğitiminde ve repertuar gelişiminde nasıl kullanılabileceğini göstermek.
P.Ç.3 Alana özgü uygulama yöntemlerini ve disiplinler arası yöntemleri özgün bir şekilde kullanarak araştırma ve sorun çözme deneyimi kazandırmak.
P.Ç.4 Özgün önerme ve sonuçları ve performans alanındaki kararları desteklemek için, araştırma alanında edinilen uygulamalı bilgileri ve kanıtları uygun kuramlarla birleştirerek kullanmak.
P.Ç.5 İletişim ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde ve Avrupa Dil Portföyündeki bir yabancı dili en az B2 düzeyinde kullanarak, analitik olarak sağlam temellere dayanan sonuçları yazılı, sözlü ve görsel alanlarda uygun bir şekilde sunma becerisini kazandırmak.
P.Ç.6 Disipline yeni üyeler kazandırmak, öğrenci topluluğuna katılımı genişletmek ve çalışma alanına en iyi şekilde katılım konusunda örnek oluşturmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Grup projelerini planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5--En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Jerfi Aji
E-mail: aji@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/aji


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Can Karadoğan
E-mail: karadoganc@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/karadoganc