Müzik Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzik Anabilim Dalına bağlı Müzik Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Müzik Tezli Yüksek Lisans Programı müzik alanında araştırmacı kişiliğe sahip yaratıcı müzik bilimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uzmanlık alanından bağımsız olarak tüm öğrenciler müzik tarihi, müzik teorisi ve Dünya müzikleri gibi alanlarda dersler alarak kapsamlı bir müzik donanımı edinirler. Bu temel donanıma ek olarak kendi çalışma alanlarına yönelik zorunlu dersler ve tüm alanlara açık seçmeli dersler ile öğrenciler uzmanlık alanlarında teorik ve pratik bilgi birikimine ve uygulama deneyimine sahip olurlar. Öğrenciler bu programdan yüksek lisans tezi yazarak mezun olurlar.

Uzmanlık Alanları: Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Müzik Teorisi, İcra, Kompozisyon, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

2024-2025 Güz Dönemi kontenjan ayrılmamıştır.

Yatay Geçiş Kontenjanı : 5

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

• Lisansüstü seviyesinde çağdaş müzik eğitimi sunmak, çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerinden yararlanmak; ve müzik mirasının gelecek nesillere aktarımını teşvik etmek.
• Yaratıcı ve araştırmacı müzik uzmanları yetiştirmek.
• İleri müzik araştırmaları yapmak ve sonuçlarını paylaşmak.
• Öğrenci ve mezunlarına alan araştırması, konferans sunumları, üniversite değişim programları, atölye çalışmaları, uzmanlık sınıfları, konser olanakları, sosyal iletişim ve bağlantı, yurtdışında doktora eğitimi gibi konularda ulusal ve uluslararası imkânlar sağlayarak müzikal gelişimi sürekli kılmak.
• Sanatçıların ve akademisyenlerin eğitim, araştırma ve danışmanlık açılarından etkin şekilde katkı ve ve paylaşım yapabileceği bir ortam sağlamak.
• Benzer kurumlarla ulusal ve uluslararası bağlantılar oluşturmak, eğitim kalitesinde sürekli gelişimin güvencesini sağlamak.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Program bir bilimsel hazırlık dönemi ve 4 ders döneminden oluşur. Programın mezuniyet kredisi 36'dır. Tezli yüksek lisans programlarında
mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, seminer dersinin ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmektedirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20172
20187
201923
20207
20215
202213
202314


Program Çıktıları

P.Ç.1 Programla ilişkili alanlarda ve programın disiplinlerarası uzantılarında geniş ve derinlikli bilgi birikimi sağlamak
P.Ç.2 Müzikle ilgili fikir ve kavramların geliştirilmesi için uygun zemini hazırlamak ve bu fikir ve kavramların araştırma programlarında, icra eğitiminde ve repertuar gelişiminde nasıl kullanılabileceğini göstermek
P.Ç.3 Alana özgü uygulama yöntemlerini ve disiplinlerarası yöntemleri özgün bir şekilde kullanarak araştırma ve sorun çözme deneyimi kazandırmak
P.Ç.4 Özgün önerme ve sonuçları ve performans alanındaki kararları desteklemek için, araştırma alanında edinilen uygulamalı bilgileri ve kanıtları uygun kuramlarla birleştirerek kullanmak
P.Ç.5 İletişim ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde ve Avrupa Dil Portföyündeki bir yabancı dili en az B2 düzeyinde kullanarak, analitik olarak sağlam temellere dayanan sonuçları yazılı, sözlü ve görsel alanlarda uygun bir şekilde sunma becerisini kazandırmak
P.Ç.6 Disipline yeni üyeler kazandırmak, öğrenci topluluğuna katılımı genişletmek ve çalışma alanına en iyi şekilde katılım konusunda örnek oluşturmak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Proje süreçlerini planlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Jerfi Aji
E-mail: aji@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/aji


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Can Karadoğan
E-mail: karadoganc@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/karadoganc