Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalına bağlı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programı, 2002-2003 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi bölümlerince kurulmuştur. Bölüm, akademik ve bilimsel müzik araştırmacılığı üzerine nitelikli lisansüstü eğitimi sağlamak üzere kurulmuştur.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES şartı aranmamaktadır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. * Niyet Mektubu (adayın doktora eğitiminden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında- en az 1000 kelime) * 2 adet Referans Mektubu * Doktoraya başvuracak adayın eğitimi sırasında beraber çalışmayı planladığı danışmanından alacağı Referans mektubu (yukarıdaki iki referans mektubuna ilave olarak) * Portfolyo: Portfolyoda, adayın özgeçmişi, yazılı çalışmaları (bitirme çalışması, ödev, tez, proje çıktısı, makale, deneme ve blog yazısı gibi), ses kaydı, video, vs. işitsel-görsel çalışmaları ile varsa başarı/katılım belgeleri yer almalı. Portfolyo başvuru sırasında yüklenmelidir. Dosya ya da erişime açık bir link olarak yüklenebilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 10

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.00/4 (76.66/100). * Letter of Intent (about the applicant\´s expectations from PhD and the field he/she wants to work in - at least 1000 words) * 2 Letters of Reference * Reference letter from the advisor with whom the applicant plans to work during his/her PhD program (in addition to the above two reference letters) * Portfolio: The portfolio should include the applicant\´s CV, written works (such as graduation work, homework, dissertation, project output, articles, essays and blog posts); audio-visual works such as audio recordings, videos, etc. and certificates of achievement/participation, if any. Portfolio should be uploaded during the application. It can be uploaded as a file or as an accessible link.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları


Birbiriyle iç içe çalışma alanları olan Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanlarındaki çalışmalara yön vermek ve bilimsel müzik araştırmacılığı üzerine nitelikli lisansüstü eğitimi sağlamayı amaçlayan doktora programının, alanında yetkin müzik bilimcilerin yetiştirilmesi, yapılan araştırmaların ışığında gelecek nesillere bilgi aktarılması, müzik bilimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programı mezunları, müzik bilimcisi ve müzik teorisyeni olarak atıldıkları hayatlarında, araştırmacı, akademisyen, eğitimci, müzik yazarı, müzik eleştirmeni, program yapımcısı, danışman vb. görevlerde bulunabilirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20134
20146
20154
20163
20173
20182
20193
20202
20212
20228
20235


Program Çıktıları

P.Ç.1 Mesleki anlamda çağdaş gelişmelere paralel olarak derinlemesine bilgiye sahip olma, edindiği bilgileri yaratıcılık faktörünü de katarak uygulamada nasıl kullanılabileceğini bilme (Bilgi).
P.Ç.2 Müzikoloji ve müzik teorsi alanında disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (Bilgi-Beceri).
P.Ç.3 Müzikoloji ve müzik teorsi alanında yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirip kullanarak araştırma yapma, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirerek sonucu bilimsel rapor halinde sunma ve savunabilme (Beceri).
P.Ç.4 Bilimsel ve sanatsal alanda, alanı ile ilgili özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme ve en az birer adet bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlama veya bildiri olarak sunarak ülkesini en iyi şekilde temsil edebilmek (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
P.Ç.5 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak müzikoloji ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği)
P.Ç.6 Uluslararası platformlarda, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme, alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
P.Ç.7 Çağın gerektirdiği en yeni tekniklerle donanıp, Türk müzikolojisi ve Türk Müziği alanındaki yenilikleri takip edebilmek, karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
P.Ç.8 Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme ve Türkiye’nin Türk müziği alanında gereksinim duyduğu metot ve araştırmaları sahiplenerek, yeni sonuçlar ortaya çıkarabilmek (Alana Özgü Yetkinlik).
P.Ç.9 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme Tarihsel mirasımızı kökten kopmadan koruyarak araştırmalar yoluyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabilmek ve yerel zenginliklerimizi ortaya çıkarmak amacıyla saha araştırmaları yapabilmek (Alana Özgü Yetkinlik).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Grup projelerini planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5--En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Burcu Yıldız Ataş
E-mail: yildizburc@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2856325-6801
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/yildizburc


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
E-mail: dogrusozn@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/dogrusozn