Bölge Planlama Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalına bağlı Bölge Planlama Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı 1989 yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortaya çıkardığı sorunlara karşı bölgesel ölçekte planlama yaklaşımına olan ihtiyaç, bu alanda yüksek lisans eğitimi ile yetişmiş insan gücünün önemini de artırmakta ve programın gerekçesini oluşturmaktadır. Küreselleşme ile birlikte sınır kavramının tanımı ve içeriği değişirken, yeni ekonomik, sosyal ve fiziksel etkileşimler bağlamında bölge yeniden ön plana çıkmıştır. Bölgelerarası artan etkileşim, gelişmiş bölge (merkez) ve az gelişmiş bölge (çevre)ler için yeni dinamikler ve fırsatları ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bölgesel politikaların etkisinin her yerde aynı başarıya ulaşamaması da, farklılıkları yaratan faktörler üzerinde derinleşilmesini gerektirmektedir. Yere/alana bağlı özellikler ve değerler, bölgelerin performanslarını açıklamada daha etkin kullanılır hale gelmiştir.

Bölge planlama/biliminin konu alanları hem farklı disiplinleri içermekte, hem de zaman içinde kuramsal ve uygulamaya dönük içeriklere yeni konu alanları eklenmektedir. Bu bilinçle, program, bölgeye ilişkin ekonomik, sosyal, politik, çevresel boyutları içermeyi ve bu boyutları kuram, yöntem ve uygulama ekseninde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Konu alanı ile ilgili gelişmeleri geleneksel bölgesel gelişme pratikleri ve kuramlarından bu yana takip eden ve güncel gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenen bölge planlama yüksek lisans programı, öğrencileri tüm bu gelişmelerin ışığında olabildiğince donanımlı olmaya hazırlamaktadır.

Vizyon: “Değişen koşullar içinde rekabet edebilen, uluslar ve disiplinler arası işbirliğine açık, kendi dalındaki diğer programlar arasında bölge ölçeğine ilişkin faaliyetleri bilimsel temelde ve uygulama temelinde konvansiyonel fiziksel planlama yaklaşımından farklılaştırarak saygın ve özgün bir yere sahip, mezun, yayın ve araştırma kalitesini sürekli geliştiren, ulusal ve evrensel bilime katkısı her geçen gün artan bir program olmaktır.”
Misyon: “Ülke ve üniversite şartlarını dikkate alıp, disiplinlerarası işbirliğini artırarak öğrencilere yaratıcı, küresel bakışa ve çevre bilincine sahip, meslek etiğini kavramış, güncel gelişmelere duyarlı, ekip çalışmasına yatkın olma özelliklerini kazandırmaktır.”

Program akademik kadrosu uluslararası deneyime sahip ve çok sayıda uluslararası networkün üyesidirler. Ziyaretçi araştırmacı olarak bulunulan ve araştırma işbirlikleri geliştirilen başlıca kurumlar: University of Illinois Regional Economics Application Laboratory, George Mason University, Free University of Amsterdam, University of Barcelona Research Institute of Applied Economics, Cardiff University, University of Berlin, University of Milan, University of Pecs, Madrid Autonoma University ECONRES and Oviedo University REGIOLAB.

Bölge Planlama Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilen programlar: Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Siyaset Bilimi

Her öğrencinin alması gereken toplam kredi sayısı 30'dur ve program %30 İngilizce olarak yürütülmektedir. Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı kapsamında verilen dersler de sektörel/mekansal konular; çevre ve sürdürülebilirlik; ekonomik-politik-yönetim ve analiz yöntemleri olmak üzere dört bilgi alanında yoğunlaşmaktadır.
Bu yoğunlaşma alanları ile de ilişkilendirilmek üzere ama daha geniş perspektifte program akademik kadrosunun özellikle bilim alanındaki güncel gelişmeleri de içeren araştırma alanları aşağıda sıralanmaktadır.
 Bölgesel kalkınma kuram ve politikaları
 Şehirsel ve bölgesel gelişmede kantitatif yöntemler
 Ekonomik coğrafya
 Bölgesel politikalar/Avrupa Birliği bölgesel politikaları
 Sürdürülebilir kalkınma
 Sosyal politika/planlama
 Kırsal kalkınma
 Yönetim- yönetişim
 Turizm ve bölgesel gelişme
 Sanayi yer seçimi ve politikaları
 Ulaşım politikaları ve bölgesel gelişme
 Yenilik, yaratıcılık
 Afet yönetimi, risk analizi
 Stratejik planlamaProgramın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : Önceki Dönem / 2023-2024 Bahar Dönemi

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Siyaset Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği mezunları tercih edilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 65.(old system GRE Quantitative must be 652, new system must be 151). Undergraduate GPA must be minimum 2.75/4 (70.83/100). Graduate programs must be Urban and Regional Planning, Architecture, Landscape Architecture, Geography, Geomatic Engineering, Civil Engineering, Environmental Engineering, Geological Engineering, Sociology, Law, Business Management, Statistics, Public Administration, International Relations, Economy, Industrial Engineering, Political Sciences, Computer Engineering
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Yatay Geçiş Kontenjanı : 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Programın temel amacı, kavram, süreç ve analitik teknikler gibi bölgeyle ilgili konular için araçlar, yöntemler ve teorik çerçeve oluşturmaktır. Bölge planlamasıyla ilgili analiz ve politika yöntemlerini, geleneksel tek disiplinli yaklaşımla değil, farklı disiplinlerin katılımıyla geliştirmek ve Bölge Bilimi’yle ilgili fikir ve görüşlerin tartışılıp yayılmasını sağlamaktır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Programı tamamlamak için toplam 30 kredi- 10 dersin tamamlanması, kredisiz seminer dersinden başarılı olunması ve tezin bitirilmesi gerekmektedir. Ders programında yer alan derslerin % 30’u (5 ders) zorunlu ve kredili derslerden oluşmakta ve zorunlu dersleri tamamlayan her öğrenci programın %50’sini tamamlamış olmaktadır.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi uyarınca ECTS kredilendirmesi yapılmıştır. Program dersleri, 7.5 ECTS kredisine denk gelmektedir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Bölge Planlama Yüksek Lisans programından mezun olanların, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, Belediyeler, Araştırma Kuruluşları başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdam olanakları vardır.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20135
20146
201511
20164
20175
20185
20199
20206
20214
20222
20237


Program Çıktıları

P.Ç.1 Bilgi Bileşenleri Açısından; Planlama süreci, politikaları ve uygulamalarının kuramsal çerçevesi; bölgenin sosyo-ekonomik ve çevresel yapısı ve fonksiyon alanları; üst düzey fiziksel plan yapımı ve politika uygulamalarının yönetsel, yasal ve politik yönleri; ve yoğunlaşma gerektiren en az bir alanda gerekli bilgiye sahip
P.Ç.2 Beceri Bileşenleri Açısından; Problem formülasyonu, araştırma yeteneği ve veri toplama, sayısal analiz yöntemleri ve bilgisayar kullanımı, çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme ve bilginin sentezi ve uygulama becerisine sahip
P.Ç.3 Değer Bileşenleri Açısından; Sosyal adalet, ekonomik refah ve kaynakların etkin kullanımı, yönetimin ve halk katılımının demokratik toplumdaki rolü, farklı bakış açılarına ve ideolojilere saygı, yapılaşmış çevredeki doğal, sosyal ve tarihsel kültür miraslarının korunması, mesleki ve etik sorumlulukları kavrama konularına hakim, bölge planlama konusunda uzman elemanlar yetiştirmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu
E-mail: kerimoglu@itu.edu.tr
Web: https://avesis.itu.edu.tr/kerimoglu


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu
E-mail: kucukmehmetoglu@itu.edu.tr
İş Telefonu: +90 (212) 293 13 00
Web: https://avesis.itu.edu.tr/kucukmehmetoglu