Şehir Planlama Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalına bağlı Şehir Planlama Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıya çıkarılmıştır.

1988-1989 öğretim yılına kadar İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ve Şehircilik Anabilim Dalı’na bağlı tek şehircilik programı olarak sürdürülen lisansüstü eğitimi; Mimarlık Anabilim Dalı’ndan ayrılarak kurulan Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı içinde bu tarihten sonra, Şehir Planlama, Şehirsel Tasarım, Bölge Planlama ve Peyzaj Planlama olmak üzere dört uzmanlık alanı altında hizmet vermeye başlamıştır. 1982 yılında kurulan Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nün 1987 yılında ilk mezunlarını vermesinin yanısıra, uzmanlık programlarının çeşitlenmesine paralel olarak programa Şehir ve Bölge Planlaması ve Mimarlık mezunları dışındaki ilgili disiplinlerden de öğrenci başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

2001-2002 akademik yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programları yeniden yapılandırılmış, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı içinde yer alan dört yüksek lisans programı sadeleştirilerek Şehir Planlama ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı olmak üzere iki program halinde yürütülmeye başlanmıştır. Halen İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi bu iki program ile gerçekleştirilmektedir.

Programın var oluş amacı (misyonu):

Şehir planlama disiplininde uluslararası platformda rekabet edebilecek, ulusal değerleri koruyan ve kamu yararı ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda araştırıcı ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmektir.

Programda ulaşılmak istenen nokta, seviye (vizyon):

Uluslar ve disiplinler arası işbirliğine açık, yetiştirdiği uzmanlar ile yarının kentlerini daha yaşanabilir kılan, kalitesini sürekli arttırarak ülkeye ve uluslararası bilime katkıda bulunan bir yaklaşım taşımaktır.

Araştırma Alanları

Şehir Planlama Yüksek Lisans Programında ders veya tez yürüterek görev üstlenen akademik kadronun uzmanlık alanlarındaki zengin çeşitlilik, öğrencilerin şehir planlama alanında teorik ve uygulamaya dönük çeşitli güncel konular üzerinde çalışabilmelerine olanak sağlamaktadır. Programda sürdürülmekte olan araştırma konuları genel başlıklar itibariyle aşağıda belirtilmektedir:

Yerleşmeler: Şehirleşme ve Göç, Yeniden Yapılaşmanın Şehirleşmeye Etkisi, Küresel Değişim Sürecinde Kent Merkezleri, Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler, Arazi Kullanımı ve Ulaşım Planlaması, Yerleşme ve Çevre İlişkileri (Kentsel yaşam kalite düzeyi, Su havzaları, Turizm alanları, vb.), Kentsel işlev alanları planlaması (Donatı Alanları, Kent merkezleri, Sanayi Alanları, Konut alanları vb.), Afet planlaması, Toplumsal Planlama
Ekonomi: Arazi Kullanım Ekonomisi, Gayrımenkul Değerleme
Politika: Konut Politikası, Kentsel Politikalar, Tarihsel Çevre Koruma Politikaları, AB ve Mekansal Politikalar, Şehir Yönetimi, Hukuku ve Uygulamaları
Kuram ve Felsefe: Şehirsel Büyüme, Planlama Kuramı ve Politikaları, İleri Planlama Teknikleri, Planlama İçin Bilim Felsefesi
Sayısal Yöntemler ve Teknoloji: Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri, İstatistik, Planlamada Sayısal Modeller
Farklı disiplinlerden gelerek şehir planlama programında eğitim alan öğrenciler programın bitirme koşulu olan yüksek lisans tezlerini de çok farklı çalışma alanlarında hazırlamaktadırlar. Tezlerin konularına bakıldığında ulaşım planlaması, konut politikaları ve kentsel koruma konuları başta olmak üzere kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, kentsel alanlarda fonksiyonların yer seçimi gibi konularda çalışıldığı görülmektedir.

Program Akademik Kurulu
Prof. Dr. Tüzin BAYCAN
Prof. Dr. Lale BERKÖZ
Prof. Dr. H. Murat ÇELİK
Prof. Dr. Hale ÇIRACI
Prof. Dr. Gülden ERKUT
Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY
Prof. Dr. Ayşe Sema KUBAT
Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI
Prof. Dr. Özlem ÖZÇEVİK
Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ KORTEN
Prof. Dr. Azime TEZER
Prof. Dr. Ş. Şence TÜRK
Prof. Dr. Handan TÜRKOGLU
Prof. Dr. Funda YİRMİBEŞOĞLU
Doç. Dr. A. Ahu AKGÜN
Doç. Dr. Elif ALKAY
Doç. Dr. Hatice AYATAÇ
Doç. Dr. Cem BEYGO
Doç. Dr. Özhan ERTEKİN
Doç. Dr. Engin E. EYÜBOĞLU
Doç. Dr. Zeynep GÜNAY
Doç. Dr. Eda BEYAZIT İNCE
Doç. Dr. Ebru KERİMOĞLU
Doç. Dr. T. Kerem KORAMAZ
Doç. Dr. Seda KUNDAK
Doç. Dr. Fatih TERZİ
Doç. Dr. Reyhan GENLİ YİĞİTER
Y. Doç. Dr. Gülden Demet ORUÇ
Y. Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER
Y.Doç. Dr. Serdar KAYA
Y.Doç.Dr. Başak DEMİREŞ ÖZKUL
Öğr.Gör.Dr. Mete Başar BAYPINAR
Öğr.Gör.Dr. İmge AKÇAKAYA WAITE
Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları

2022-2023 Güz Dönemi Uygulanan Başvuru Şartları
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Coğrafya, Geomatik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, İşletme, İstatistik, Ekonomi, Meteoroloji Mühendisliği mezunları tercih edilir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Amaç:
Doğal, ekonomik, politik ve sosyal süreçler arasındaki etkileşimi ve dönüşümü kavrayıp kentsel sorunları analiz ederek, bu dönüşümleri yönlendirecek politikaları oluşturabilen, üst düzeyde alınan kararları fiziksel mekâna yansıtacak tasarlama becerisine sahip, farklı disiplinlerle çalışabilen, çok yönlü düşünen, düşüncelerini sözlü, yazılı iletebilme yeteneğine sahip şehir plancıları yetiştirmektir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Şehir Planlama Programındaki zorunlu 4 dersi (12 kredi), seçmeli derslerden 4 dersi (12 kredi), kredisiz Seminer ve Uzmanlık Alan Dersini başarı ile tamamlayan ve bu derslerin %30'unu İngilizce derslerden tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçmektedir. Tezini (tek danışmanlı ise 3, çift danışmanlı ise 5 kişilik değerlendirme jürisi önünde savunarak, başarılı bulunmaları halinde “Yüksek Şehir Plancısı” ünvanını almaya hak kazanmaktadırlar.

Yukarıda tanımlanan koşulları yerine getiren öğrenciler, enstitü tarafından belirlenen tez yazım formatına uygun olarak tezini teslim ederek, Fen Bilimleri Kurulu’nca tezlerinin uygun görülmesi sonrasında programdan mezun olurlar.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar kamu sektöründe özellikle belediyelerde, bakanlıkların il teşkilatlarında ve il özel idareleri yanı sıra; özel planlama ofisleri ile gayrimenkul geliştirme firmalarında çalışmaktadırlar.


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20136
20149
20158
20165
201710
201818
201916
202012
202112


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, şehir planlama programı çerçevesinde bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
P.Ç.2 Şehir planlama alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
P.Ç.3 Şehir planlama alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).
P.Ç.4 Şehir planlama alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
P.Ç.5 Şehir planlama ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).
P.Ç.6 Şehir planlama alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
P.Ç.7 Şehir planlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
P.Ç.8 Şehir planlama alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
P.Ç.9 Şehir planlama alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
P.Ç.10 Şehir planlama alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.13 Şehir planlama alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar kullanımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.14 Şehir planlama alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
P.Ç.15 Şehir planlama ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
P.Ç.16 Şehir planlama alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
P.Ç.17 Tez çalışmalarını şehir planlama ile ilgili uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
P.Ç.17
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17