Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Savunma Teknolojileri Anabilim Dalına bağlı Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine lisansüstü eğitim yol haritalarını planlamada büyük bir esneklik sunan benzersiz bir programdır. Program beş alt programdan (zorunlu ders paketinden) oluşmaktadır: 1) Malzeme, Tasarım ve İmalat Teknolojileri, 2) Strateji Geliştirme Teknolojileri, 3) Bilişim Teknolojileri, 4) Enerji Teknolojileri, 5) Otonom Sistemler.

Program, öğrencilerin dört zorunlu ve dört seçmeli dersin yanı sıra bir seminer dersi ile bir yüksek lisans tezi tamamlamalarını gerektirmektedir. Toplam kredinin %30'u İngilizce olarak verilen derslerden kazanılmalıdır. Öğrenci, "Savunma Teknolojileri" temasında bir araştırma konusuna odaklanmalı ve tezini buna göre tamamlamalıdır. Araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, savunma ile ilgili tüm son teknoloji konuları içerebilir. Örneğin:
- İnsansız hava/deniz/kara araçları
- Kompozit malzemeler
- Mikro/nano uydu tasarımı
- Elektromekanik sistemler
- Zırh teknolojileri
- Yapay zeka uygulamaları
- Makine öğrenimi
- Seramik malzemeler

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4 (72/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Harp, Fizik, Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri, Hava Taşımacılığı Yönetimi, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Isı-Akışkan, Katı Cisimlerin Mekaniği, Kimya, Kutup Bilimleri, Makina Dinamiği,Titreşimi ve Akustiği, Malzeme, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme ve İmalat, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Pilotaj, Polimer Bilim ve Teknolojisi, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Rotorlu Hava Araçları ve Teknolojileri, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı mezunları başvurabilir. EK KOŞULLAR: (1) Mühendislik bilimleri, bilgisayar bilimleri, havacılık/uzay bilimleri veya temel bilimlerden 4 yıllık lisans derecesine sahip olmalıdır. (2) Geçmiş akademik ve/veya endüstriyel çalışmaları ile varsa yayın listesini içeren özgeçmişini sunmalıdır. (3) Kapalı zarfta ya da referansın kendisi tarafından elektronik olarak iletilen, en az biri akademik olmak üzere toplam en az iki referans mektubu sunmalıdır. (4) Savunma Teknolojileri alanında yapacağı tez çalışma konusunu ve planını içeren niyet mektubunu sunmalıdır. (5) Değerlendirmeye katkısı olan, isteğe bağlı sunulabilecek belgeler: (5a) Önceki eğitiminde yapmış ise bitirme/mezuniyet projesi, çalışması, tezi ya da raporunu sunabilir. (5b) Tez danışmanı olarak bir öğretim üyesinden kabul almış ise bir \\\"Danışman Kabul/Referans Mektubu\\\" sunabilir. Danışman kabul/referans mektubu zorunlu belge değildir. (5c) Savunma sanayi ya da havacılık sektöründe çalışmış/çalışıyor ise faaliyet süresini gösterir belge sunabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 35

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 70 (old system GRE Quantitative minimum 675, new system GRE minimum 153 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.8/4 (72/100). Graduation must be All Engineering, Astronomy and Space Sciences, Cybersecurity Engineering and Cryptography, Information Security Technology, Information Technologies, Computer Sciences, Information Systems and Technologies, Electronic Warfare, Physical, Aerospace Structures and Materials, Air Transport Management, Aviation Electrical and Electronics, Aeronautics Management, Heat-Fluid, Solid Mechanics, Chemistry / Kimya, Polar Sciences, Machine Dynamics, Vibration and Acoustics, Material, Materials Science and Technologies, Materials and Manufacture, Nanoscience and Nanotechnology, Pilotage, Polymer Science and Technology / Polimer Bilim ve Teknolojisi, Polymer Science and Technology / Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Rotor Aero Vehicles Technologies, Aircraft Maintenance and Repair, Aircraft Electrical and Electronics, Aircraft Body and Engine Maintenance. ADDITIONAL REQUIREMENTS: (1) Must have a 4-year undergraduate degree in engineering sciences, computer sciences, aerospace sciences or basic sciences. (2) Submit a curriculum vitae including past academic and/or industrial studies and a list of publications, if any. (3) Submit at least two letters of reference, at least one of which must be academic, in a sealed envelope or electronically transmitted by the reference himself/herself. (4) Submit a letter of intent including the subject and plan of the thesis study in the field of Defense Technologies. (5) Optional documents that contribute to the evaluation: (5a) Graduation/graduation project, study, thesis or report if it was done in the previous education. (5b) If he/she has received acceptance from a faculty member as thesis advisor, he/she may submit an \\\"Advisor Acceptance/Reference Letter\\\". The advisor acceptance/reference letter is not a mandatory document. (5c) If he/she has worked/is working in the defense industry or aviation sector, he/she may submit a document showing the period of activity.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 11

Yatay Geçiş Kontenjanı : 3

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

1) Savunma sanayiinde rekabet gücü yüksek, disiplinlerarası teknolojilerin geliştirilmesi
2) Elde edilen teknolojilerin uluslararası arenada avantaja çevrilmesi
3) Dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli ürünlerin sayısının ve kalitesinin arttırılması


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları'nda tanımlanan şartları sağlayan ve tez çalışmasını "Savunma Teknolojileri" temasında tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, Türkiye'nin savunma sanayisine hizmet veren start-up ve büyük ölçekli şirketler arasında tanınırlık kazanmıştır. Mezunlar, bu şirketlerde kariyerlerinde ilerleme fırsatına sahiptir:
TUSAŞ
TEI
ASELSAN
ROKETSAN
HAVELSAN
TÜBİTAK-UZAY/BİLGEM/SAGE
BAYKAR
Bu tür şirketlerde çalışan öğrenciler çoğunlukla eğitim için mesailerinden izin verilerek lisansüstü düzeyde eğitim almaya teşvik edilmektedir.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20214
202210
202321


Program Çıktıları

P.Ç.1 Savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri kazanmış olmak
P.Ç.2 Mühendislik problemlerini çözümlerken uygun varsayımlar yapabilme ve çözüme ulaştıktan sonra bu çözüme götüren varsayımların geçerliliğini test edebilme becerisine sahip olma
P.Ç.3 Kuramsal, sayısal ve deneysel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma ve bunları savunma teknolojileri alanında uygulayabilme
P.Ç.4 Savunma teknolojileri alanındaki uluslararası literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil teknik terminoloji bilgisine sahip olma
P.Ç.5 Temel bilimler konusunda sahip olduğu bilgileri savunma teknolojileri alanındaki mühendislik uygulamalarına aktarabilme becerisine sahip olma
P.Ç.6 Özgün konularda bağımsız araştırmalar yürütebilme ve bunları uygulamaya yönlendirip ürüne yönelik tasarımlar ortaya koyabilme
P.Ç.7 Savunma sanayiinin çok disiplinli çalışma ortamı içerisinde görev alabilecek şekilde takım çalışmasına yatkın olma, disiplinlerarası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme
P.Ç.8 Savunma teknolojileri ile ilgili çok disiplinli teknik projeleri yönetebilme ve bu konuda liderlik becerilerine sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Yeniçeri
E-mail: yenicerir@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2857555
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/yenicerir


Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Yeniçeri
E-mail: yenicerir@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2857555
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/yenicerir