Siyaset Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Çalışmaları Anabilim Dalına bağlı Siyaset Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

İTÜ gibi modern bir araştırma üniversitesi bünyesinde oluşturulmuş Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı eleştirel düşünce ve bilgi üretiminin merkezi olmayı hedeflemektedir. İTÜ Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, özel ve evrensel düzeylerde siyaset kuramı ve uygulamaları alanında donanımlı ve yöntem-bilim açısından zengin ve eleştirel analizler yapabilen, bireyleri topluma kazandırmayı amaçlar. Programın özgörevi kendisini sürekli geliştiren, değişime açık; özel kimliğini evrensel değerlerle bağdaştıran; çevreye ve etik değerlere duyarlı; siyasal gerçeklikleri daha iyi anlayabilen, özgün, analitik ve eleştirel çözümlemeler yapabilen yaratıcı bireysel kimliklerin oluşmasına katkıda bulunur. Program kapsamında, siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önder çalışmaların odağı olacak bir biçimde farklı düşünsel siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlık ve disiplinler arası bağlam içerisinde, yeni kuramsal gelişmeler ve araştırma teknikleri ışığında oluşturulmuş ve eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmak için kuramsal dersler sunulur. Program içersinde uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için araştırma imkanlarını geliştirmeye yönelik altyapı imkanları sağlanır.

Siyaset Çalışmaları Programı Yüksek Lisans Programı kapsamındaki başlıca çalışma alanları, siyasal ekonomi ve siyasi tarih; eleştirel kalkınma ve bölgeselleşme-bölgecilik, siyasal çevre-bilim ve çevre; uluslararası ilişkiler ve küreselleşme; siyaset felsefesi ve teorisi; siyasal iletişim ve söylem; milliyetçilik ve kimlik, demokrasi ve yurttaşlıktır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 , GMAT minimum 485). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. İTÜ senatosunca kabul edilen İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge. En az 2 adet akademik referans mektubu. Adayın programa başvurma amacını açıklayan İngilizce yazılmış Amaç Yazısı ya da Kısa Araştırma Önerisi (1500 kelime). İngilizce yazılmış olan 1 adet dönem veya araştırma ödev örneği (5000-6000 kelime) (Başvuru sırasında gerekli görülen belge olarak sisteme yüklenmelidir). Curriculum Vitae (CV). Yazılı bilim sınavı ve sözlü mülakata katılmak. Aday puanı ALES Eşit Ağırlık puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yazılı bilim sınavı puanının %20’si ve sözlü mülakat puanının %20’si alınarak hesaplanacaktır. Not: Lisans derecesini Siyaset Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe veya Sosyoloji alanlarından farklı alanlarda tamamlamış olan adaylar, programa kabul edilmeleri hâlinde program kabul komisyonunun alacağı karara bağlı olarak bir ya da iki akademik yarıyıl bilimsel hazırlık programına katılırlar.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 12

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Equally Weighted must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 , GMAT minimum , GMAT minimum 485). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). A document showing English language proficiency accepted by ITU senate. At least 2 academic reference letters. A statement of purpose explaining the purpose of applying for the programme or a short research proposal (1500 words, written in English). A sample of term or research paper written in English (5000-6000 words) (must be uploaded to the system as the required document at the time of application). Curriculum Vitae (CV). To participate in the oral interview. The overall candidate score will be calculated 50% of the ALES Equal Weight score, 10% of the undergraduate GPA and 40% of the oral interview score. Note: Candidates who have completed their undergraduate degree in fields other than Political Studies, Political Science and International Relations, Philosophy or Sociology will participate in the scientific preparation programme for one or two academic semesters, depending on the decision of the programme acceptance committee.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 6

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, kendi potansiyellerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Topluma yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevre duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında, uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturulmasına çalışılır

İstanbul Teknik Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı güncel gelişmeleri yakından izleyen, disiplinler arası ve çok disiplinli bakış açısını kendine temel alan bir öğretim sunmayı amaçlar. Akademik açıdan donanımlı ve uluslararası alanda etkin akademik kadrosu sayesinde, yurtiçin ve yurtdışından öğrencilerin tercih edeceği, uluslararası saygınlığa sahip bir program sunmayı hedef edinmiştir. Siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önder çalışmaların odağı olma amacını esas alır. Yeni kuramsal gelişmeleri ve araştırma tekniklerini yakından takip ederek, öğrencilerine bu yenilikler ışığında oluşturulmuş dersler sunmayı hedefler. Disiplinler arası bağlam içerisinde, eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmayı amaçlar. Farklı siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlıkla ilişkilendirme, güncel sorunlara analitik bir bakış açısı ile yaklaşma yetisini kazandırmayı hedeflerinden biri olarak kabul eder.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

TOPLAMDA 24 KREDİ BAŞARMIŞ OLMAK
HER DERSTEN EN AZ "CC" ALMIŞ OLMAK
%50 İNGİLİZCE ŞARTI (EN AZ 12 KREDİ)
ORTALAMANIN EN AZ 3.00 OLMASI
SYC 596 SEMİNER DERSİNİN "BL" OLMASI
SYC YLT TEZ ÇALIŞMASININ "BL" OLMASI


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Kamu kurum ve kuruluşlarında, bakanlıklarda görev alabilir.
Özel sektörde siyasi risk analisti olarak, uluslararası firmalar ve bankalarda çalışabilir.
Akademik kadrolarda akademisyen olarak yer alabilir.
Medya kuruluşlarında, siyasi kurum ve kuruluşlarda danışmanlık görevleri ve yönetici kademelerinde görev alınabilir.
Sivil toplum kuruluşları ve sendikalarda görev alabilir.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20136
20144
20152
20166
20173
20182
20199
20202
20213
20221
20234


Program Çıktıları

P.Ç.1 Siyaset Çalışmaları alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, yorumlayabilme ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.2 Siyaset Çalışmaları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme, kullanabilme, uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
P.Ç.3 Siyaset Çalışmaları ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
P.Ç.4 Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız çalışma yürütebilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde liderlik yapabilme
P.Ç.5 Siyaset bilimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
P.Ç.6 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
P.Ç.7 Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Siyaset Çalışmaları alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
P.Ç.8 Siyaset Çalışmaları alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme; alan bilgisini ve problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
P.Ç.9 Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (yüksek lisans tezi) hazırlayabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Ayşe Serdar
E-mail: aserdar@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/aserdar


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gürcan Koçan
E-mail: kocan@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kocan