Açık Deniz Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Açık Deniz Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Gemi inşa sanayiindeki talep değişimlerine bağlı olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi "Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği" Yüksek Lisans Programına ilave olarak "Açık Deniz Mühendisliği" isimli bir program açmıştır. Açık Deniz Mühendisliği, genel olarak denizlerde ve okyanuslarda inşa edilen her türlü deniz yapısının tasarımı ve bu tasarımın gerçekleştirilebilmesi için gerekli hesaplamaları, deniz yapısının bakım-tutumu, çevreye yaptığı etkiler ve nihayetinde sökülmesi konularını kapsar. Program, yurtdışından gelmesi muhtemel öğrenciler göz önüne alınarak İngilizce tasarlanmıştır. Bütün dersler konularında uzaman olan akademik personel tarafından İngilizce olarak verilmektedir. Açık Deniz Mühendisliği konusunda yüksek lisans programı olan ve iyi bilinen üniversiteler incelenerek, programda öncelikli olması gereken zorunlu dersler ve kapsamları belirlenmiştir. Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Uçak Mühendisliği mezunları başvurabilir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Açık Deniz Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Uçak Mühendisliği mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Graduation must be Offshore Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Shipbuilding and Ocean Engineering, Civil Engineering, Control Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Petroleum and Natural Gas Engineering, Aeronautical Engineering.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 15

Yatay Geçiş Kontenjanı : 4

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Programda, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programlarında zorunlu olan "Mühendislik Matematiği" dersinin yanı sıra ikinci zorunlu mühendislik matematiği dersi olarak "Katı ve Akışkan Problemlerinin Simülasyonları" başlıklı ders önerilmektedir. Bu dersin, paket yazılımlar kullanmayı öğreterek öğrencilere ileri düzeyde katı ve akışkan problemlerini çözebilme becerisi vermesi hedeflenmektedir. Zorunlu matematik derslerine ilave olarak programın ana temasını vurgulayan iki zorunlu ders önerilmektedir. Bu dersler, "Açık Deniz Mühendisliği Mekaniği: Hidrodinamik" ve "Açık Deniz Mühendisliği Mekaniği: Yapısal Dinamik" olarak belirlenmiştir. Bu iki ders, öğrencileri Açık Deniz Mühendisliğinin en temel ilgi konuları olan deniz ortamındaki hidrodinamik etkilerin tahmini ve bu etkilere yapının vereceği tepkilerin belirlenmesi konularında yetkinleştirmeyi hedeflemektedir. Sıralanan dört zorunlu ders dışında Açık Deniz Mühendisliğinin değişik alanlarıyla ilgili seçmeli dersler açılmaktadır. Açık deniz rüzgar çiftlikleri veya açık deniz aktivitelerinin çevresel etkileri gibi farklı konulardaki seçmeli dersler öğrencilerin olası çalışma sahalarını genişletmektedir. Programın seçmeli derslerinin yanısıra öğrenciler Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Yüksek Lisans Programında yer alan mevcut zorunlu veya seçmeli derslerden daha da genel olarak İTÜ bünyesindeki tüm yüksek lisans ve doktora programlarındaki derslerden seçimli ders alabilir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

1) Mühendislik matematiği dalında 2 zorunlu ders (6 kredi)
• Engineering Mathematics (İngilizce olarak İTÜ'deki herhangi bir yüksek lisans programından alınabilir.)
• ADM501E Simulation of Solid and Fluid Problems

2) Açık Deniz Mühendisliği dalında 2 zorunlu ders (6 kredi)
• ADM502E Offshore Engineering Mechanics: Structural Dynamics
• ADM504E Offshore Engineering Mechanics: Hydrodynamics

3) Açık Deniz Mühendisliği dalında veya ilgili konularda 4 seçmeli ders (12 kredi)

4) Bitirme tezi

5) Seminer (kredisiz)


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Açık Deniz Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları aşağıdaki sektörlerde istihdam olanakları bulabilmektedir.
Bütün devlet veya özel sektöre ait tersane ve tasarım bürolarının aşağıda sıralanan açık deniz veya kıyı bölgesi aktiviteleri ile ilgili olan kuruluşlar.
* Sondaj, üretim, depolama tesisleri olan petrol veya doğal gaz platformlarının tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi veya açık denizde rüzgar çiftlikleri tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi veya açık denizde dalga enerjisi elde eden sistemlerin tasarımı, inşaası ve kurulumu,
* Kıyı bölgesi ve açık denizdeki aktivitelerde çevresel koruma, izleme ve acil durumlarda etkiyi azaltma çalışmaları,
* İlgili bir alanda doktora eğitimi yaparak akademik çalışmalar yürütmek.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20182
20194
20202
20213
20228
20236


Program Çıktıları

P.Ç.1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
P.Ç.2 Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi.
P.Ç.3 Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
P.Ç.4 Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi.
P.Ç.5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
P.Ç.6 Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.
P.Ç.7 Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.
P.Ç.8 Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim.
P.Ç.9 Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları.
P.Ç.10 Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları.
P.Ç.11 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar Bural
E-mail: bayraktard@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/bayraktard


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kadir Sarıöz
E-mail: sarioz@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212 285 64 61-63 96
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/sarioz