Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Acil Durum ve Afet Yönetimi Anabilim Dalına bağlı Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

İTÜ’de Afet Yönetimi çalışmaları, 1999 yılında meydana gelen büyük depremler sonrasında ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından 2000 yılında verilen ‘’Eğitmen Eğitimi’’ programı ile başlamıştır.
2000 yılında İTÜ, TC Başbakanlık Kriz Yönetim Genel Müdürlüğü ve FEMA arasında imzalanan anlaşma ile gerçekleştirilmiş olan ACHIEVE (A Cooperative Hazard Impact Reduction Effort Via Education) Afet Yönetimi Eğitmenlerin Eğitimi projesi kapsamında 31 öğretim üyesi Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda teorik ve uygulamaya yönelik eğitimler almışlardır.
2001 yılında İTÜ bünyesinde Afet Yönetim Mükemmeliyet Merkezinin kurulmasından sonra Oklahoma State ve Texas A&M Üniversitelerinin katkıları ile İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Yüksek Lisans Programı başlatılmıştır.
İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı kapsamında “Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ve “Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı” mevcuttur.
Afet Yönetimi Yüksek Lisans programlarında, afet ve acil durum yönetiminin tüm evrelerini iletişim, yönetim ve organizasyon, mühendislik gibi pek çok alan ile incelenmektedir.
Bu programlardan mezun olan öğrenciler, Türkiye’nin afet yönetimi sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayabilme, bu alandaki sorunları çözebilme, danışmanlık yapabilme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yardımcı olabilme, Türkiye’de ve dünyada, afet yönetimi konusunda afet tiplerine yönelik durum tespitleri ve uygun araştırma yöntemlerini kullanabilme özelliklerine sahiptir.

Misyonumuz
Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı bilgi birikimini, gelişen teknolojileri kullanarak sürekli değişen afetlere bakış açısı ile ulusal ve uluslararası düzeyde risk-odaklı afet yönetim biliminin gelişmesine katkı sağlayacak yetkin uzman mezunları yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Bir afet ülkesi olan Türkiye ve bulunduğu bölge için dirençli toplumlar ve güvenli şehirler oluşturmada kamu, özel kurum ve kuruluşlar ve halk için risklere dayalı sürdürülebilir eğitimler verecek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunacak mesleğin ilerlemesine katkı verecek uzmanları yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapan önder bir program olmak,
Dünyadaki modern Afet Yönetimindeki sürekli gelişmeleri takip ederek, ders programını sürekli gelişmeler ile ilgili güncel tutmak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde “afet yönetimi” biliminin ilerlemesine katkıda bulunacak araştırma ve yayın yapacak akademik kadroları yetiştirmede, gerekli araştırma altyapısını oluşturmada, desteklemede ve sürdürmede öncülük yapmaktır.

Araştırma Alanlarımız
. Endüstriyel Patlamalar
. Yangına Geciktirici Malzemelerin Sentezi
. Yangın ve Patlamalar
. Afet Politikaları
. Yangın Risk Yönetimi
. Çevresel Tehlikeler ve Risk Yönetimi
. Tehlike ve Risk Analizi

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 30

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.4/4 (62.66/100).
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 15

Yatay Geçiş Kontenjanı : 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Öğrencinin Afet yönetiminde edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, araştırma yöntemlerini kullanarak veri oluşturabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak ve problemleri çözümleyebilme becerisi sağlaması,
Öğrencinin Afet yönetimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı sorumluluk alıp, yürütmek, bilgi ve becerilerini değerlendirerek, olası/karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilmesini sağlamak,
Öğrencinin Afet yönetimindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel-nitel veriler ile destekleyerek, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmesini sağlamak
Öğrencinin İngilizce yazılı/sözlü iletişim kurabilme, çalışmalarını afet yönetiminde uluslararası platformlarda, ingilizce yazılı, sözlü ve/ve görsel olarak aktarabilme, uluslarası organizasyonlarda takım çalışması yapabilmesini sağlamak


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

01.05.2017 tarih 645 nolu İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI Madde 3 geçerlidir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

AFAD, STK'lar, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20222
20231


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine göre, afet yönetimi alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.2 --

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ekmekcioğlu
E-mail: ekmekcioglu17@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/ekmekcioglu17


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Didem Saloğlu Dertli
E-mail: saloglu@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/saloglu