Afet ve Acil Durum Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde afet yönetimi konularındaki çalışmalara 1999 yılında Marmara Bölgesinde meydana gelen 17 Ağustos, Kocaeli ve 12 Kasım, Düzce depremlerinden sonra başlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin FEMA (Federal Emergency Management Agency) kurumu ile gerçekleştirilen "ACHIEVE" (A Cooperative Hazard Impact-reduction Effort Via Education) Projesi çalışmalarıyla Türkiye’de ve bölgemizde ilk Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı başlatılmıştır.
Afetlere sıklıkla maruz kalan ülkemizde İTÜ Afet Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ulusal ve uluslarası düzeyde “afet ve acil durum yönetimi” biliminin ilerlemesine yönelik araştırmalar yapacak akademik kadronun; Türkiye’de ve komşu ülkelerdeki kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak afet ve acil durum uzmanlarının ve mesleğin ilerlemesine yönelik çalışmalar yapacak mezunların yetişmesini amaçlamaktadır. Çok farklı disiplinlerden gelen öğrenciler güçlü öğretim kadrosunun danışmanlığında sürdürülen araştırma ve danışmanlık projelerinde yer almakta, ulusal ve uluslarası toplantılara katılımları teşvik edilmektedir.

Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları

2022-2023 Güz Dönemi Uygulanan Başvuru Şartları
ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.2/4.0 (58/100) olmalıdır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Doğal ve insan kaynaklı afetleri, her türlü acil durumu, afet yönetiminin tüm evrelerini içeren bütünleşik afet yönetim ilkeleri ile yaklaşan bir anlayış içerisinde ele almaktır. Bu bağlamda aşağıdaki konular üzerinde eğitim verecek, danışmanlık yapacak ve araştırma çalışmalarını yürütecek mezunlar yetiştirmek amaçlanmaktadır:
• Kapsamlı Afet Yönetimi İlkeleri
• Afet Risk Yönetimi
• Tehlike ve Risk Analizi
• Zarar Azaltma Planlaması
• Temel Afet Bilinci ve Afetlere Dirençli Toplum Oluşturma
• Risk İletişimi
• Afet Tatbikat Yöntemleri
• Olay Komuta Sistemi
• Afet Acil Eylem Planlaması
• Bağış, Gönüllü, Kaynak ve Enkaz Yönetimi
• Toplu Bakım ve Geçici Barınma
• Hasar ve İhtiyaçların Tespiti
• Acil Müdahale Ekipleri
• Afet Yönetiminde İletişim Teknolojileri ve CBS Temelli Afet Veri Oluşturma
• Terörizm ve Diğer İnsan Kaynaklı Afetler
• İşletmeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi
• Yerel yönetimler için afet risk yönetimi
• Afet Politikaları
• Yangın Risk Yönetimi
• Çevresel Tehlike Risk Yönetimi
• Turizm ve afet yönetimi


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Resmî Gazete 'de 25 Şubat 2017 ve 29990 sayı ile yayınlanan İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre mezun olmak için en az otuz kredi, en fazla kırk kredi tamamlamak koşuluyla en az on adet en fazla on üç adet ders almak gerekmektedir.

Buna ek olarak dönem projesi ve seminer dersini de başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programındaki ders yükleri, süre ve mezuniyet ile ilgili diğer şartlar Senato tarafından belirlenir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belediyelerde, Kızılay, AFAD gibi özellikle afet konusunda uzman kamu kuruluşlarında, STK'larda, özel sektördeki firmaların ilgili bölümlerinde iş bulabilirler, danışmanlık ve araştırma yapabilirler.


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20144
20155
201811
20194
20215


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine göre, afet yönetimi alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.2 Afet yönetiminde edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, araştırma yöntemlerini kullanarak veri oluşturabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak ve problemleri çözümleyebilme
P.Ç.3 Afet yönetimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı sorumluluk alıp, yürütmek, bilgi ve becerilerini değerlendirerek, olası/karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilme
P.Ç.4 Afet yönetimindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel-nitel veriler ile destekleyerek, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
P.Ç.5 İngilizce yazılı/sözlü iletişim kurabilme, çalışmalarını afet yönetiminde uluslararası platformlarda, ingilizce yazılı, sözlü ve/ve görsel olarak aktarabilme, uluslarası organizasyonlarda takım çalışması yapabilme
P.Ç.6 Afet yönetimi ile ilgili verilerin toplanması/ yorumlanması/ uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek disiplinlerarası ve takım çalışmalarında problem çözme strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme becerilerini kullanabilme/öğretebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6