Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalına bağlı Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bu alanda çalışabilecek nitelikli insan yetiştirmeyi gerekli kılmıştır. "Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı" bu amaçla İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından 1999 yılında başlatılmıştır. Bu program bilişim sektöründe çalışanlar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İTÜ Bilgi Teknolojileri programı, bir akşam eğitimi olarak düzenlenmiştir. Dersler hafta içinde her akşam 18:30-21:00 arasında sürdürülmektedir. Program üç dönemdir. İlk dönem Eylül, ikinci dönem Ocak, üçüncü dönem Nisan ayında başlamakta ve eğitim Ağustos başında tamamlanmaktadır. Eğitimler en çok 25 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, eğitim boyunca toplam 10 ders alıp 1 proje yaparlar. Derslerden 4'ü seçimlidir ve bu dersler programda bulunan 9 seçim dersi arasından seçilir. Derslerin %30'u İngilizce verilmektedir. Bugüne kadar programa kabul edilmiş olan öğrencilerin %60'ı bilgi teknolojileri alanında çalışan ancak bu alanda eğitimi olmayan kişilerden oluşurken diğerleri ileride kendi mesleklerinde değil, bilgi teknolojileri alanında çalışmak isteyen kişilerdi. BT Yüksek Lisans programından mezun olan öğrencilerin hemen hemen hepsi bu alanda çalışan kuruluşlarda çalışmaktadırlar. İTÜ BT Yüksek Lisans programından mezun olanlar, İTÜ Bilişim Enstitüsü Yüksek lisans diploması almaktadırlar.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 610, yeni sistem GRE Quantitative minimum 149 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.1/4 (55.66/100) olmalıdır. Başvuru için İngilizce yeterliliği aranmamaktadır. Geçerli İngilizce dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak geçerli İngilizce dil belgesi sununcaya kadar hiçbir şekilde ders alamazlar.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 50

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 55 (old system GRE Quantitative minimum 610, new system GRE minimum 149 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.1/4 (55.66/100). English proficiency is not required for application. Students who are accepted to the program without a valid English language certificate can complete their final registration but cannot take any courses until they present a valid English language certificate.

2024-2025 Güz Dönemi kontenjan ayrılmamıştır.

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

- Mezunlar, çağdaş ve disiplinler arası bağlamda Bilişim Teknolojileri ilke ve yöntemlerinde yeterlik göstereceklerdir.
- Mezunlar mükemmelliyet ve liderlik anlamında tanınarak yüksek kaliteli sanayi, hükümet ve diğer mesleki pozisyonlar için tercih edilecektir.
- Mezunlar sosyal konular ve sorumluluklar, etik ve profesyonellik konularında geniş bir perspektife sahip olacaklardır.
- Mezunlar, mühendislik uygulamalarının ve işletme faaliyetlerinin küresel doğasını kavrayacaklardır.
- Mezunlar, sürekli eğitim yoluyla mesleki gelişimin önemini kavrayacaklardır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

- Toplamda 30 Kredi Başarmış Olmak
- Her Zorunlu Dersten En Az CC Almış Olmak
- %30 İngilizce Şartı (En Az 9 Kredi Ediyor)
- Ortalamanın En Az 3,00 Olması
- BTE599 Dönem Projesinin BL(başarılı) Olması


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

BT Yüksek Lisans programından mezun olan öğrencilerin hemen hemen hepsi bilgi teknolojileri ve yazılım teknolojileri alanda çalışan kuruluşlarda çalışmaktadırlar.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201312
20145
20155
201611
201711
201813
201912
20208
202118
20228
202314


Program Çıktıları

P.Ç.1 Bilgi Teknolojileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
P.Ç.2 Bilgi Teknolojileri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.3 Bilgi Teknolojileri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
P.Ç.4 Bilgi Teknolojileri alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.5 Bilgi Teknolojileri alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
P.Ç.6 Bilgi Teknolojileri alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
P.Ç.7 Bilgi Teknolojileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
P.Ç.8 Bilgi Teknolojileri alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
P.Ç.9 Bilgi Teknolojileri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
P.Ç.10 Bilgi Teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde Türkçe ve/veya İngilizce olarak aktarabilme
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
P.Ç.12 Bilgi Teknolojileri alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.13 Bilgi Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
P.Ç.14 Bilgi Teknolojileri alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
P.Ç.15 Bilgi Teknolojileri alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
P.Ç.16 Kendi çalışmalarını, Bilgi Teknolojileri alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Tolga Ovatman
E-mail: ovatman@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2857546
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/ovatman


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin
E-mail: toreyin@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2857392
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/toreyin