Çalgı-Ses Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Performans Anasanat Dalına bağlı Çalgı-Ses Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler SBE’nin başvuru koşullarını yerine getirdikten sonra yazılı sınav ve sözlü/mülakat sınav olmak üzere iki kademeli giriş sınavına alınırlar.

*Yazılı sınavlar ile ilgili soru alanları program yürütme kurulu üyelerince belirlenir ve program kabul komisyonu tarafından uygulanır. Sözlü/Mülakatta ise adayın başvuru alanına göre çalgısal veya vokal performans/lar istenir.

*Programa kabul edilen öğrencilerin derse yazılabilmeleri için merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ya da İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından İTÜ Rektörlüğünün belirlediği baraj puanı veya üzerini almaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için YÖK’ün öngördüğü kurallar uygulanır

*Programın dili Türkçe-İngilizce’dir. %70 oranında Türkçe, % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır. Toplam kredinin % 50’si zorunlu, diğer % 50’si ise seçmeli derslerden tamamlanır.

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezsiz Yüksek Lisans Programında, toplamda 36 kredilik limitin 18 kredisi zorunlu, 18 kredisi seçmeli derslerden tamamlanır.

*Programda, öğrenciler toplam kredinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

* İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezsiz Yüksek Lisans Programı “İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” mevzuatları çerçevesinde yürütülür.


Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları


Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

1. Yüksek Lisans programımızın mezunları çalgı ve ses performans alanlarında tercih edilirler.
2. Mezunlarımız üniversitelerde çalgı ve ses performans alanlarında kariyer yapma olanağına erişirler.
3. Mezunlarımız üniversitelerin ilgili birimlerinde, çalgı ve ses uygulamalarını hayata geçiren üniversite ve kurumlarda çalışırlar.
4. Mezunlarımız Türkiye’nin kültürel kaynak zenginliğini yeni yarattığı bilimsel projelerle ortaya çıkarabilirler.
5. Mezunlarımız Türkiye’nin çalgı ve ses performans alanlarında gereksinim duyduğu metod ve araştırmaları sahiplenerek, yeni sonuçlar ortaya çıkarabilirler.
6. Mezunlarımız çalgı ve ses performans alanlarındaki uluslararası araştırmaları dilimize kazandırabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Tezsiz Program için Madde 8 kapsamında belirtilmiştir. MADDE 8- Birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.
b) Dönem projesi kredisiz olup, program yürütme kurulunun belirlediği ölçütlere göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
c) Öğrenci, danışmanının onayı ile üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden en çok üç seçmeli ders alınabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
d) Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve dönem projesi dersinin başarıyla tamamlanması gerekir.
e) Başarısızlık veya azami sürenin dolması nedeniyle öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20.04.2016 tarihli 29690 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile buna bağlı olarak Üniversitemiz tarafından hazırlanmış olan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Çalgı/Ses Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunları, çalgı ses alanında icracı, eğitimci, araştırmacı, akademisyen, metot yazarlığı, müzik projeleri yürütücüsü, müzik eleştirmeni, program yapımcısı, danışman vb. görevlerde bulunabilirler.


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20181


Program Çıktıları

P.Ç.1 PÇ1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, çalgı ve ses performans alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bu doğrultuda alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi)
P.Ç.2 PÇ2- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve çalgı ve ses performans alanları ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri)
P.Ç.3 PÇ3- Çalgı ve ses performans alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme; uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için liderlik yapabilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme; edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
P.Ç.4 PÇ4- Çalgı ve ses performans alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak aktarabilme; (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
P.Ç.5 PÇ5- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
P.Ç.6 PÇ6- Çalgı ve ses performans alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirip sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme; alana dair bilgi becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme; kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası ya da ulusal platformlarda, yazılı, sözlü ve /veya görsel olarak aktarabilme (Alana Özgü Yetkinlik)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Proje süreçlerini planlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6