Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Deniz Ulaştırma Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı; denizcilik ve ilgili sektörlerden temsilcilerin, kariyerlerine ara vermeden sektörde meydana gelen stratejik, teknolojik, politik gelişmeler ile muhtemel etkilerini bilimsel teoriler ve güncel veriler eşliğinde değerlendirerek, çalıştıkları kurum için optimum çözümler ortaya koyabilen, etkin kararlar alabilen ve uygulayabilen yaratıcı yöneticiler olmaları yönünde katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES şartı aranmamaktadır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.00/4 (53.33/100) olmalıdır. Mühendislik veya sosyal bölümlerin lisans mezunlarından denizcilik sektörü ile ilgili mesleki tecrübe ve/veya denizcilik sektörü ile ilgili araştırmalarda faydalanılabilecek bilgi ve tecrübe aranır. Bu programın öğretim dili Türkçe´dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 30

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Undergraduate GPA must be minimum 2.00/4 (53.33/100). Professional experience related to the maritime sector and/or knowledge and experience that can be utilized in researches related to the maritime sector are required from graduates of an engineering or social departments. The teaching language method of this program is Turkish. English is not a requirement to start education.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 2

Yatay Geçiş Kontenjanı : 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce Yeterlilik

    Bu programın öğretim dili Türkçe'dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.


Mevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

1. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini öğretmek.
2. Denizcilik sektörüne ait uluslararası ticaret, hukuk ve yönetim kavram, kural ve prensiplerini öğretmek.
3. Denizcilik sektöründeki stratejik, teknolojik, politik gelişmelerin muhtemel etkilerini bilimsel yöntemler kullanarak değerlendirebilmeyi öğretmek.
4. Bilimsel yöntemler ve güncel verileri kullanarak denizcilik kurum ve kuruluşlarının problemlerine yönelik en uygun çözümleri geliştirebilmeyi öğretmek.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Katılımcılar 3 dönemde (yaklaşık 1 yıl sürede) 6 zorunlu, 6 seçmeli ve 1 Dönem Projesi tamamlayarak, Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz YL Programından mezun olabileceklerdir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

1. Gemi işletmeciliği firmalarının yönetici kadrosu personeli: Makine Enspektörü, Güverte Enspektörü, DPA, HSEQ Müdürü, Personel Müdürü.
2. Denizcilik İdaresinde bünyesinde görev yapacak nitelikli yöneticiler
3. Diğer denizcilik endüstrisi paydaşlarında görev yapacak nitelikli yöneticilerMezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20166
20174
20182
20195
20208
20217
20221
20236


Program Çıktıları

P.Ç.1 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir.
P.Ç.2 Denizcilik sektörüne ait uluslararası ticaret, hukuk ve yönetim kavram, kural ve prensiplerini öğrenir.
P.Ç.3 Denizcilik sektöründeki stratejik, teknolojik, politik gelişmelerin muhtemel etkilerini bilimsel yöntemler kullanarak değerlendirebilmeyi öğrenir.
P.Ç.4 Bilimsel yöntemler ve güncel verileri kullanarak denizcilik kurum ve kuruluşlarının problemlerine yönelik optimum çözümler geliştirebilmeyi öğrenir.
P.Ç.5 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek
E-mail: cicekk@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0216-3951064-1215
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/cicekk


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Yasin Arslanoğlu
E-mail: arslanoglu@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/arslanoglu