Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Performans Anasanat Dalına bağlı Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Programın Amacı

Dans alanında gereksinim duyulan, bilimsel, sanatsal ve araştırmacı kişiliğe sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek; akademik ve sanatsal içerikli kurumlar bünyesinde (Üniversiteler, Enstitüler, Kültür Bakanlığı Toplulukları, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Bilimsel Sertifika Programları Yürüten Çeşitli Kuruluşlar vb.) ve özel dans sektörü içerisindeki sinema, tiyatro, müzik vb. ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli ve saygın uzmanlar yetiştirmek. Çağdaş sahne sanatları düzeyinde disiplinler arası çalışmalardan da yararlanarak geleneksel danslar alanını sanatsal ve bilimsel platformda geliştirebilecek ve temsil edilen kültürel değerleri dünya ile bütünleştirebilecek perspektife sahip, sanatsal ve bilimsel donanımın kazandırılması Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans Programının öncelikli görevlerindendir.Bu bağlamda, Geleneksel Danslar Yüksek Lisans Programlarının temel amacı da; bireylere alanında teorik ve pratik donanım, dans performansında yetkinlik, bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiği ile gelişmeye ve yaratıcılığa açık bir vizyon kazandırmaktır.
Programın Yapısı

2014–2015 akademik yılında eğitime başlaması planlanan Geleneksel Danslar Tezli Lisans Programı azami 6 yarıyıldan oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Programların süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans Programında 24 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler 3+0 kredilidir. Programlara kabul edilen öğrenci İngilizce sınavını başardıktan sonra, danışmanın onayı ile derslerine başlayabilir.

Programlarda % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.

Programlarda, öğrenciler seçmeli derslerin toplam kredisinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır
Başvuru Koşulları

ALES şartı aranmamaktadır.

Adayların sözlü mülakat için bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları çalışmalardan oluşan bir dosya hazırlamaları gerekmektedir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES şartı aranmamaktadır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu\\\\´nun ve İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün belirlediği kriterlere uygun yabancı dil belgesi, minimum 2 adet referans mektubu, programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu, özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya (mülakata gelecek). Ayrıca mülakat esnasında 3-5 dakikalık dans performansının sergilenmesi. Bu nedenle de sınava katılacak adayların beden performansı yapabilecekleri uygun giysi ve ayakkabı ile hazır bulunmaları önemle bildirilir. İstenilen tüm belge ve kayıtların turkhalkoyunlari@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Sınav başarı kriteri : 100 tam puan üzerinden en az 60 puan sağlamak.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 10

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Foreign language certificate in accordance with the criteria determined by the Istanbul Technical University Senate and ITU Graduate Education Institute, minimum 2 letters of reference, the reason for applying to the program and the letter of intent related to the subject he/she wants to work on, the CV and the file containing the candidate\\\\´s studies. Additionally, you are required to record a 3-5 minute dance performance of yours. All requested documents and records should be sent to turkhalkoyunlari@itu.edu.tr Exam success criterion: Achieving at least 60 points out of 100 full points.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 3

Yatay Geçiş Kontenjanı : 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

1. Dans alanında gereksinim duyulan, bilimsel, sanatsal ve araştırmacı kişiliğe sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek.
2. Akademik ve sanatsal içerikli kurumlar bünyesinde (Üniversiteler, Enstitüler, Kültür Bakanlığı Toplulukları, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Bilimsel Sertifika Programları Yürüten Çeşitli Kuruluşlar vb.) ve özel dans sektörü içerisindeki sinema, tiyatro, müzik vb. ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli ve saygın uzmanlar yetiştirmek.
3. Çağdaş sahne sanatları düzeyinde disiplinler arası çalışmalardan da yararlanarak geleneksel danslar alanını sanatsal ve bilimsel platformda geliştirebilecek ve temsil edilen kültürel değerleri dünya ile bütünleştirebilecek perspektife sahip, sanatsal ve bilimsel donanımın kazandırılması.
4. Bireylere alanında teorik ve pratik donanım, dans performansında yetkinlik, bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiği ile gelişmeye ve yaratıcılığa açık bir vizyon kazandırmaktır


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Madde 11 kapsamında belirtilmiştir. İlgili sayfaya ulaşmak için:
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Geleneksel Danslar Tezli Yüksek Lisans programı mezunları, öğretim elemanı olarak üniversitelerde, enstitülerde ve örgün eğitim kurumlarında çalışabilirler. Kültür Bakanlığı topluluklarında, devlet tiyatro, opera ve balelerinde ve özel sektörde dansçı, sanatçı vb. olarak görevlerde bulunabilirler. Bilimsel sertifika programları yürüten kuruluşlarda araştırmacı, halk eğitim merkezlerinde eğitmen olarak görev alabilirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20191
20211
20221


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme
P.Ç.2 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
P.Ç.3 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
P.Ç.4 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
P.Ç.5 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü, görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme ve sosyal ilişkileri, bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
P.Ç.6 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak gerek sözlü, gerekse yazılı iletişim kurabilmek ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim, iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilmenin yanı sıra strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme ve bu alanda özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve /veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Proje süreçlerini planlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7


Program Koordinatörü

Doç. İlknur Bektaş
E-mail: demirbagi@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2931300-2195
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/demirbagi


Anasanat Dalı Başkanı

Prof. Cihangir Terzi
E-mail: terzici@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/terzici