Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalına bağlı Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (HBM), bilimsel araştırma ve mühendislik alanlarında karşımıza çıkan kompleks gerçek hayat problemlerinin çözümü için büyük ölçekli simülasyonların ve yüksek başarımlı hesaplamanın kullanıldığı yeni bir disiplindir. HBM, ileri hesaplama teknolojileri yanında matematik, fizik, kimya, mühendislik ve tıp gibi diğer uygulamalı bilimlerden biri yada birkaçının daha uzmanlığına gereksinim duyan disiplinlerarası bir alandır.
2000 yılında İTÜ Bilişim Enstitüsü’nde kurulmuştur. HBM programı kuruluşundan bu yana, hesaplamanın gerçekten bilim ve mühendislik yapmanın yeni bir yolu olduğu anlayışına katkıda bulunmuştur. Farklı disiplinleri birarada bulunduran seçkin araştırma grupları yanında, HBM alanında yüksek ve lisans ve doktora programına sahip kurumlarının ilklerindendir. HBM programına dahil olan araştırmacılar kimya, makina mühendisliği, matematik, fizik ve yer bilimleri gibi farklı disiplinlerden gelmektedirler. HBM programının kurulmasını takiben, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli yüksek başarımlı hesaplama laboratuarı da 2001 yılında HBM bünyesinde kurulmuştur ve halen program bünyesinde yapılan bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Biyoloji, Fizik, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Kimya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Polimer Bilim ve Teknolojisi mezunları başvurabilir. Açık öğretim Fakültesi mezunları başvuru yapamaz. .Adayın lisansüstü tez çalışmasının yapmayı planladığı Program akademik Kurulunun bir üyesinden destek mektubu getirmesi gerekmektedir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 10

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 80 (old system GRE Quantitative minimum 720, new system GRE minimum 156 ). Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.00/4 (76.66/100). Graduation must be All Engineering, Biology, Physical, Computational Science and Engineering, Chemistry / Kimya, Mathematic, Mathematics and Computer Science, Molecular Biology and Genetics, Polymer Science and Technology / Polimer Bilim ve Teknolojisi. Graduates of the Open Education Faculty cannot apply. The candidate must bring a support letter from on of the member of the academic Board of the Program.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 3

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

- Mezunlar, problem çözme yöntemlerini geliştirecekler ve bilimsel, sosyal, tıbbi ve mühendislik problemlerinin çözümü için etkili yeni araçlar üretebileceklerdir.

- Mezunlar, hesaplamalı bilim ve mühendisliğin yenilikçi ve çok disiplinli doğasının bir gereği olarak güncel ve üst düzey uzmanlık bilgisi ve becerilere dayanan yeterliliklerini göstereceklerdir.

- Mezunlar, hesaplamalı bilim ve mühendislik alanındaki ilerlemeye katkıda bulunan yeni yöntemler, algoritmalar ve uygulamalar üretirken mükemmellik ve bağımsızlık yönleriyle ön plana çıkacaklardır.

- Mezunlar, sosyal, bilimsel, mühendislik ve etik değerlerin geliştirilmesinde daha farklı bakış açıları ve beceriler sergileyeceklerdir.

- Mezunlar, hesaplamalı bilim ve mühendislik alanındaki problemlerin bilinmeyen doğasını ayırt etme ve çözme konusunda liderlik gösterecek ve bilim, mühendislik ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunacak bilgi üreteceklerdir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi içim aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:
• Toplamda 21 kredilik ders almış olmak
• Her dersten en az CC almış olmak
• %30 İngilizce şartı (en az 6.3 kredi)
• Ortalamanın en az 3.00 olması
• Toplam kredinin %50'sinin HBM kodlu derslerden ya da akademik kurul tarafından onaylanmış derslerden almış olmak
• HBM YET ve HBM DRT derslerinin BL olması
• HBM 696E Scientific Research Ethics & Seminar dersinin BL olması


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

HBM yüksek lisans mezunları, matematik, mühendislik, fen bilimleri ve bilişim alanlarından çeşitli kombinasyonlardan türetilmiş modern bir eğitime sahiptirler.
Mezunlar, program süresince sağlam bir akademik altyapı ve ileri sayısal hesaplamalar ve pratik problem çözme konularında geniş bir deneyime sahip olurlar. Buna bağlı olarakta, mezunlar, bir dizi sektörde modern ve teknoloji odaklı araştırma ve geliştirme pozisyonlarında görev almaya hak kazanırlar. Örneğin;
• Araştırma enstitülerinde
• Yüksek teknoloji mühendislik firmalarında
• IT sektöründe
mezunlarımız için iş olanakları mevcuttur. Pozisyonlar hesaplama (örneğin hesaplamalı mekanik) ile ilgili olabileceği gibi yazılım mühendisliği gibi alanlarda da olabilir. HBM programı bünyesinde yer alan yüksek başarımlı hesaplama laboratuarı hem mezunlarımızın hemde çalışanlarımızın yüksek başarımlı hesaplama alanında bilgi birikimlerinin artmasına yol açmaktadır. Mezunlarımız, bu alanda edindikleri tecrübelerini özellikle veri merkezi yöneticiliği alanında da kullanabilirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20161
20181
20191
20203
20212
20231


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
P.Ç.2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
P.Ç.4 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.5 Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
P.Ç.6 Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
P.Ç.7 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
P.Ç.8 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
P.Ç.9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
P.Ç.10 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
P.Ç.11 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
P.Ç.12 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
P.Ç.13 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
P.Ç.14 Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programında, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Fethiye Aylin Sungur
E-mail: konuklar@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2856810
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/konuklar


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fethiye Aylin Sungur
E-mail: konuklar@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2856810
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/konuklar