Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Türk hazır giyim sektörü Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve katma değer gibi göstergeleri itibariyle en önemli sektörlerinden biri konumundadır. Dünya pazarlarında önemli bir aktör olup, küresel düzeyde rekabet edebilmektedir. Sektör son yıllarda küresel ve yurtiçi dinamiklerin etkisi ile önemli bir dönüşüm süreci içinde bulunmaktadır; bu kapsamda modern ve organize perakendecilik ve moda yönetimi faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu bağlamda, sektöre yön verebilecek ve küresel faaliyetleri yönetebilecek profesyonellere, alan bilgileriyle donanmış uzmanlara olan gereksinim artmaktadır. Bu program, 2009-2013 yılları arasında hazır giyim sektör temsilcileri gerçekleştirilen çok sayıdaki ortak arama toplantıları sonuçları dikkate alınarak geliştirilmiş, 2014-2015 Akademik Yılından itibaren eğitim-öğretime başlanmıştır.

Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının misyonu, hazır giyim perakende ve moda yönetimi alanında; uzmanlık seviyesinde güncel bilgiye sahip, perakende ticareti, planlaması, tedariki, pazarlaması uygulamalarında yetkin, mesleği ile ilgili sosyal, kültürel, çevre ve etik değerler hakkında duyarlı, yöneticilik ve liderlik gerektiren pozisyonlar için tercih edilen, iş ilişkilerini ve müşteri davranışlarını anlayabilen, profesyonel gelişimleri için sürekli eğitime önem veren mezunlar vermektir.

Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının vizyonu, hazır giyim perakende ve moda yönetimi alanında uluslararası düzeyde eğitim veren, ulusal gereksinmelere uygun, yöneticilik ve liderlik becerisine sahip, sektörde tercih edilen ve saygın insan gücü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Programın eğitim-öğretim dili Türkçe'dir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES şartı aranmamaktadır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.00/4 (53.33/100) olmalıdır. Dört yıllık lisans derecesi veren program mezunları başvurabilir. Yabancı Dil şartı yoktur; ancak adayların İngilizce bilmeleri tercih nedenidir. Bu programın öğretim dili Türkçe´dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 30

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Undergraduate GPA must be minimum 2.00/4 (53.33/100). Graduates of four-year undergraduate degree programmes are eligible to apply. There is no foreign language requirement; however, it is preferable for candidates to speak English. The teaching language method of this program is Turkish. English is not a requirement to start education.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Program eğitim amaçları, paydaşların gereksinimlerini yansıtmakta ve paydaşlarımız tarafından gözden geçirilerek, onaylanmaktadır.
1. Mezunlar, hazır giyim perakende ve moda yönetiminin, güncel içeriğine esas oluşturan teknik bilgi ile ticaret, tedarik, pazarlama ve kalite, prensip ve yöntemlerinde yetkin olacaktır.
2. Mezunlar, hazır giyim perakende ve moda sektöründe, yöneticilik ve liderlik gerektiren pozisyonlar için tercih edileceklerdir.
3. Mezunlar, hazır giyim perakende ve moda yönetimi uygulamalarının sosyal, kültürel, çevre ve etik değerler üzerindeki etkileri hakkında geniş bir bakış açısına sahip olacaklardır.
4. Mezunlar, hazır giyim perakende ve moda sektörünün küresel uygulamalarını, iş ilişkilerinin yapılarını, işleyişini ve müşteri davranışlarını anlayacaklardır.
5. Mezunlar, gelecekteki profesyonel gelişimleri için sürekli eğitim ve araştırmanın öneminin farkında olacaklardır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet ve yüksek lisans derecesinin verilmesi için, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının 10 dersi (30 İTÜ kredisi), ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olacak şekilde başarılmalı ve bitirme projesi başarıyla tamamlanmalıdır. Programın azami tamamlama süresi üç dönemdir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Mezunlar, hazır giyim, deri ve ilgili diğer sektörlerde, küresel veya yerel düzeyde faaliyet gösteren firmalar ve perakende organizasyonlarında uzman kadrolarda görev alabileceklerdir.

Program, hazır giyim ve moda perakendeciliği alanında, ürün yöneticisi, satın almacı ve yönetici pozisyonlarını hedefleyen ya da sektör tecrübesini zenginleştirmek ve ilerlemek isteyen herkese önemli kariyer fırsatları sunmaktadır.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20153
20168
20177
20184
20194
202014
202125
202219
202319


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, hazır giyim ve moda endüstrisindeki teknik ve yönetsel bilgilerini, üretim ve perakende yönetimi ve ilişkili küresel ticaret, tedarik zinciri, satış ve pazarlama kavramlarına odaklı olarak uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme.
P.Ç.2 Hazır giyim perakende ve moda endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kapsamlı kavrayış ve sektörel uygulama bilgisini edinebilmek için konunun ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri uygulamalı çalışmalarda kullanabilme ve yeni çözümler oluşturabilme.
P.Ç.3 Hazır giyim perakende ve moda yönetimi alanlarında karmaşık problemleri tespit etme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, alan bilgilerini kullanarak ve sorumluluk alarak çözümler üretebilme.
P.Ç.4 Hazır giyim perakende ve moda yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, gereksinimlerin belirlenmesi ve sorunlarının çözümlenmesinde uzmanlık gerektiren bir uygulamalı çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, takım çalışmalarında görev alabilme ve/veya liderlik yapabilme.
P.Ç.5 Hazır giyim perakende ve moda yönetimi uygulamalarında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenmesini yönlendirebilme.
P.Ç.6 Hazır giyim perakende ve moda yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri, özgün uygulamalı çalışmaları, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ve dil yeterliliklerine uygun olarak sunabilme, uzmanlığını gösterebilme.
P.Ç.7 Hazır giyim perakende ve moda yönetimi uygulamalarının küresel, sosyal, ekonomik ve kültürel sosyal alandaki etkilerini öngörerek, çevre ve etik değerleri gözeten strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite hedefleri ve kısıtlar çerçevesinde değerlendirebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu
E-mail: onderem@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/onderem


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy
E-mail: tekstillee@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/tekstillee