Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hava Taşımacılığı Yönetimi Anabilim Dalına bağlı Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Bu program havayolu işletmelerinde geleceğin yönetici ve uzmanları olma yolundaki genç yetenekleri ortaya çıkarmayı ve eğitmeyi amaçlar. Havacılık alanında bölgesel liderler mezun etme yolunda program Hava Taşımacılığı Yönetimi alanına odaklanmaktadır. Bu program tek başına öğrencileri kabul etmeyip, havayolu firmaları ile kurulan ortaklıklar ile bu alanda en yüksek verimi elde etmeyi, iş başında öğrenmeyi amaçlar. Bu açıdan birlikte kurgulanan programlar ile gerek İTÜ içerisinden, gerek dünyanın en iyi üniversitelerinden farklı akademisyenler tarafından verilen dersler barındırır. Her yılın başında havayolu firmaları ile oluşturulan ortaklaşa planlar program kurulu tarafından duyurulmaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi

2024-2025 Güz Dönemi kontenjan ayrılmamıştır.

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Programın motivasyonu:

- Geleceğin havayolu yönetimi ve havayolu bakım alanlarında yönetici ve uzmanları olma yolundaki genç yetenekleri ortaya çıkarmak ve eğitmek
- Hava Taşımacılığı Yönetimi ve Havayolu Bakım Yönetimi alanında en iyi bölgesel MBA programı haline gelmek

Program hali hazırda sektörde çalışan mühendislik, işletme, hukuk ve sanat ilgili dallarında lisans diplomasına sahip kişileri kabul etmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İTÜ yönetmeliklerinde geçerli olan "ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı süre ve ders yükleri" koşullarını sağlamak zorundadırlar.

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/lisansustu-yonetmelik.php


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan mezunlar havayolu işletme ve havayolu bakım firmalarında yönetici ve yönetici yardımcısı pozisyonlarında çalışabilirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201539
201626
201737
201810
20193
20231


Program Çıktıları

P.Ç.1 Havayolu Taşımacılığı alanında teorik ve sektörel bilgi ve becerilerin kazanılması.
P.Ç.2 Bağımsız araştırma ve proje yönetimi yeteneklerinin kazanılması

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Emre Koyuncu
E-mail: koyuncuem@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2853148
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/koyuncuem


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Emre Koyuncu
E-mail: koyuncuem@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2853148
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/koyuncuem