İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Günümüzde orta ölçekli ve büyük ölçekli firmaların tamamında insan kaynaklarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu uygulamalardan bazıları işe alım, işten çıkış, ücret yönetimi, performans yönetimi, eğitim planlama ve yönetimi, kariyer
yönetimidir. Yürütülen bu faaliyetlerin organizasyona etkisi ve sonuçları ise ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. İnsan kaynakları çalışmalarının örgüte etkisinin incelenmesi ve buradan elde edilen sonuçlara göre yapılacak faaliyetlerin yeniden
planlanması ise derinlemesine bir uzmanlık gerektirmektedir. Aşağıdaki tabloda İnsan Kaynaklarında ölçümleme ve modelleme üzerine seçilen temel anahtar kelimelerle 2010 yılından bugüne yapılan makale çalışmalarının adetleri yer almaktadır. Bu tür çalışmaların incelenmesi, benzer çalışmaların yapılabilmesi için İnsan Kaynakları üzerine Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans eğitiminin alınması gerekmektedir. Böylelikle programa katılan öğrenciler global ölçekte insan kaynakları ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek, insan kaynakları uygulamalarının sonuçlarını öngörerek uygulamaya alabilecek ve örgüt performansının arttırılması için insan kaynağına yönelik çalışmaları planlayabilecektir. Programın 2. Öğretimde açılmasının nedeni katılımcı profilinin daha çok aktif ve beyaz yakalı çalışan olmasıdır. Potansiyel öğrencilerin hem uygulama hem de teorik ilgilerini
geliştirmek ve tartışma ortamı sağlamak amacıyla 2. Öğretimde ve Uzaktan eğitim ile bu program tasarlanmıştır.
Bu programla beraber İTÜ bünyesinde “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda araştırma/çalışma grubu oluşturulacak, bu alanda yenilikçi tez çalışmaları gerçekleştirilecek ve İTÜ’nün bu alanda söz sahibi olması sağlanacaktır. Ayrıca İnsan
Kaynaklarına yönelik İTÜ içerisinde yapılan çalışmalara da katkı sağlanabilecektir.
Tablo 1- İnsan Kaynakları Araştırma metrikleri
Anahtar Kelimeler Makale
Human Resources Measurement Metrics 18900 Adet
Human Resources Measurement Model 20400 Adet
Human Resources Measurement Application 20500 Adet
High-Performance Human Resource Practices 56100 Adet
Firm Performance Human Resource Practices 19100 Adet
Country Origin Human Resource Practices 18900 Adet

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Eşit Ağırlık Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Kabul edilen programlar: Tüm lisans Programları. Bu programın öğretim dili Türkçe´dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Equally Weighted must be minimum 75 (old system GRE Quantitative minimum 700, new system GRE minimum 155 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Accepted Programs: All Undergraduate Programs. To have a foreign student status. To have a bachelor´s degree from a university whose equivalence is recognized by the Council of Higher Education. To have at least a C1 level Turkish Proficiency Certificate. The teaching language method of this program is Turkish. English is not a requirement to start education.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 20

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce Yeterlilik

    Bu programın öğretim dili Türkçe'dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.


Mevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

* Ülkemiz ve Türki Cumhuriyetlerde yer alan büyük işletme ve KOBİ’lerin insan
kaynağının yönetilmesi konusunda uzman insan gücü ihtiyacını karşılamak
• Ülkemiz ve Türki Cumhuriyetlerde insan kaynağının çağdaş tekniklerle
yönetilmesi konularında farkındalık yaratarak, bu konularda ilgili işletmelerde
bulunan insan kaynakları birimlerine yol göstermek
• Bu alandaki temel bilgilerin iş süreçlerine aktarılmasını sağlayarak, ülkemizdeki
işletmelerin verimlilik artışı ile uluslararası rekabet avantajı elde etmesine katkı
sağlamak
• İnsan Kaynakları ile ilgili konularında üniversite-sanayi ortak projelerin
geliştirilmesine yardımcı olmak ve özel sektör ile işbirliğini güçlendirmek.
• TÜBİTAK öncelikli alanlara yetişmiş insanları yönlendirerek bu alanlarda hem
akademik katkı sağlamak hem de akademik insan yetiştirmek.
• Doktora düzeyine insanları hazırlayarak bu alanda bilime katkı yapacak yayın
yapmak.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 3 yarıyılın her birinde en az 6 kredilik ders alması zorunludur. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, uygulamalı çalışmalarını tamamlamış olması gerekir. Toplam 10 dersin dördü, ders planlarında belirtilen zorunlu dersler olmalı; kalan altısı da seçmeli derslerden seçilmeli ve başarıyla tamamlanmış olmalıdır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayan öğrencilerimiz Orta ve büyük ölçekli tüm firmalarda ve kamu kurumlarında İnsan Kaynakları alanında çalışabileceklerdir. Bununla birlikte İnsan Kaynakları çalışmalarının değerlendirilmesinde, yönlendirilmesi konularında çalışmalar yapabilecek ve insan kaynakları faaliyetlerine yön verebileceklerdir. Mezun olan öğrencilerimiz İnsan Kaynakları konusunda Yönetici adayıdırlar.


Mezun Sayısı

Mezun bulunmamaktadır.


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı İnsan Kaynaklarına yönetimine yönelik bilgileri kullanabilme (beceri III); uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (bilgi I); farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri IV)
P.Ç.2 İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik XVI); ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi II)
P.Ç.3 İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme (beceri V) (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VII); bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği IX); uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VI).
P.Ç.4 nsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VIII); sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XI)
P.Ç.5 İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik XIV); strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik XV).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Gaye Karaçay Aydın
E-mail: karacayaydin@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/karacayaydin


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı
E-mail: sandikcib@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/sandikcib