İktisat Doktora Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı İktisat Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

İstanbul’un merkezinde, Maçka’da eğitim vermekte olan Ekonomi Bölümü’nün doktora programı, teori ve pratiği birleştirebilen, küresel rekabete hazır mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ekonomi Bölümü, İTÜ’nün 245 yıllık endüstri ve teknik uzmanlığının mikro ve makroekonomik politikaların yapılandırılmasına aktarımında önemli bir rol oynar. Bu amaca ulaşmak için Bölümümüz, İTÜ’nün temel bilim ve mühendislik bölümleriyle birlikte düzenlediği ortak çalıştay, seminer ve projelerle, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde çok-disiplinli bir yaklaşım izlemektedir. Bölüm öğretim üyelerinin uzmanlık alanları da benzer şekilde Eğitim Ekonomisi, Endüstri Organizasyonu, Enerji Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Uluslararası Ticaret ve Kalkınma Ekonomisi gibi konuları içermektedir. Öğrencilerin de seçmeli ders ve doktora tez konusu seçimlerini bu alanlardan birinde yaparak uzmanlaşmaları beklenir.

Bölümümüz öğretim üyeleri hem yoğun araştırma faaliyetlerini yürütmekte, hem de özel ve kamu sektörü kurumlarına danışmanlık yapmakta; böylelikle öğrencilere bir yandan sağlam bir teorik altyapı verirken, öte yandan da pratik deneyimlerini aktarmaktadır. Başarılı öğrenciler, bölüm araştırmalarına ve danışmanlık çalışmalarına entegre edilerek, öğretim üyelerinin danışmanlığında endüstriyel deneyim kazandırılmaktadır. Bu nedenle mezunlarımız, hem işe yerleşme de, hem de seçtikleri uzmanlık alanlarındaki kariyerlerinde oldukça avantajlı bir konuma sahip olacaklardır.

Bir sosyal bilim olarak Ekonomi (İktisat) birey, firma ve devletlerin üretim ve tüketim odaklı kararlarını inceler. Bu incelemeyi yaparken ortalama bireyin genel olarak rasyonel olduğunu varsaydığı için test edilebilir bazı önermeler geliştirip, bu önermelere bağlı olarak çeşitli karar, strateji ve politikaların toplumsal refah üzerindeki etkilerini pozitif olarak belirleyebilmektedir. Daha özelde ekonomi bilimi, piyasa yapıları ve işleyişleri, işsizlik, para arzı, vergi gibi alanlarda geliştirilmiş teoriler ve modelleri oyun teorisi ve ekonometri gibi araçlarla inceler. İTÜ Ekonomi Doktora programı mezunları bu anılan incelemeleri değerlendirerek iş stratejisi veya kamu politikaları geliştirme yetkinliği kazanmaktadır.

Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları


Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ekonomi kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulamalarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

Ekonomi alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme ve yeni bilgiler üretebilme.

Ekonominin herhangi bir uzmanlık alanında karmaşık problemleri belirleme, bunlara ilişkin veriler derleme ve inceleme, alanına özgü kuramsal bilgileri ve araştırma yöntemlerini kullanarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözümler üretebilme.

Takım çalışmalarında görev alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme, bilişim teknolojilerinden yararlanarak elde edilen bulguları yazılı, sözlü ve görsel şekilde İngilizce olarak sunabilme.

Ekonomi biliminin alanlarının herhangi birinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mevcut bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek bağımsız çalışmalar yürütebilme.

İnsanlar, örgütler ve toplumlar arası ilişkileri ve etkileşimi kavrayabilme, etik değerleri özümseyebilme, bilgi toplumuna giden yolda alanındaki bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri öne çıkararak sürdürülebilirlik kısıtı altında topluma katkıda bulunma.

Ekonomi alanındaki uygulamalara yönelik bir çalışmayı, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bağımsız yürütebilme, elde ettiği bulguları yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

TOPLAMDA 24 KREDİ BAŞARMIŞ OLMAK
HER DERSTEN EN AZ CC ALMIŞ OLMAK
ORTALAMANIN EN AZ 3.00 OLMASI
IKE 596 SEMİNER DERSİNİN BL OLMASI
IKE 000 TEZ ÇALIŞMASININ BL OLMASI
Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Özel Sektör:

Finans: Ticari bankalar, yatırım bankaları, yatırım fonları, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, özel sermaye şirketleri
Denetim: Big 4 (Deloitte, E&Y, KPMG, PricewaterhouseCoopers) ve diğer denetim firmaları
Uluslararası Danışmanlık: McKinsey, BCG, ADLittle…
Reel Sektör: Regülasyon, strateji, finans, pazarlama birimleri, Firma baş ekonomisti veya ekibi

Kamu:
Tüm Bakanlıklar, TCMB, Hazine, BDDK, SPK, Borsa İstanbul, MKK, Takasbank
Düzenleyici Kurumlar: EPDK, BTK, Rekabet Kurumu
TÜİK

Uluslararası Kurumlar:
World Bank, IMF, UNDP, WHO….

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar:
STK’lar, Think Tank’ler


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20161
20171
20182
20191
20201


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ekonomi kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulamalarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
P.Ç.2 Ekonomi alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme ve yeni bilgiler üretebilme.
P.Ç.3 Ekonominin herhangi bir uzmanlık alanında karmaşık problemleri belirleme, bunlara ilişkin veriler derleme ve inceleme, alanına özgü kuramsal bilgileri ve araştırma yöntemlerini kullanarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözümler üretebilme.
P.Ç.4 Takım çalışmalarında görev alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme, bilişim teknolojilerinden yararlanarak elde edilen bulguları yazılı, sözlü ve görsel şekilde İngilizce olarak sunabilme.
P.Ç.5 Ekonomi biliminin alanlarının herhangi birinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mevcut bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek bağımsız çalışmalar yürütebilme.
P.Ç.6 İnsanlar, örgütler ve toplumlar arası ilişkileri ve etkileşimi kavrayabilme, etik değerleri özümseyebilme, bilgi toplumuna giden yolda alanındaki bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri öne çıkararak sürdürülebilirlik kısıtı altında topluma katkıda bulunma.
P.Ç.7 Ekonomi alanındaki uygulamalara yönelik bir çalışmayı, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bağımsız yürütebilme, elde ettiği bulguları yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7