İktisat (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı İktisat (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

İTÜ Ekonomi Bölümü, teori ve pratiği birleştirebilen, sayısal analiz yeteneği yüksek, küresel rekabete hazır ve sektörel uzmanlığa sahip İktisatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüme bağlı iktisat yüksek lisans programının amacı farklı altyapılardan gelen öğrencileri iktisat bilimine ilişkin araştırmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlar genellikle analist veya ekonomist olarak devlet veya özel kurumlara yerleşir veya dünyanın farklı yerlerinde doktora çalışmalarına devam eder. Temel teori dersleri Mikroekonomi, Makroekonomi ve Araştırma Yöntemleri, doktora programı ile paylaşılan alan dersleri ile tamamlanmaktadır. Programın dili İngilizce'dir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal veya Eşit Ağırlık Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4 (72/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Büyük Veri ve İş Analitiği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Fizik, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisat, İslam İktisadı ve Finans, İstatistik, İşletme, Kimya, Maliye, Matematik, Politika ve Ekonomi, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarım Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical or Equally Weighted must be minimum 75 (old system GRE Quantitative minimum 700, new system GRE minimum 155 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.8/4 (72/100). Graduation must be All Engineering, Banking, Banking and finance, Banking and Insurance, Big Data and Business Analytics, Labor Economics and Industrial Relations, Econometrics, Economics / Ekonomi, Economy and Finance, Finance and Banking, Physical, Economics and Administrative Sciences Programs, Economics / İktisat, Islamic Economics and Finance, Statistics, Business, Chemistry / Kimya, Exchequer, Mathematic, Politics and Economy, Capital Market, Political Science and Public Administration, Sociology, Farming Economy, International Economy, International Finance, International Trade, International Trade and Finance / Uluslararası Ticaret ve Finans, International Trade and Finance / Uluslararası Ticaret ve Finansman.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 10

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

İktisat yüksek lisans programının amacı, farklı altyapılardan gelen öğrencileri İktisat bilimine ilişkin araştırmaları anlama, kullanma ve genişletme yetileriyle donatmaktır. Mezunlarımız ekonomist veya analist olarak kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşmekte veya doktora çalışmalarına devam etmektedirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Toplam 27 kredilik ders, kredisiz 2 seminer dersi (birinde tez konusuyla ilgili sunuş yapmak üzere) alınacak, bir de tez yazılacaktır. 6 ders (18 kredi) zorunlu, 3 ders (9 kredi) seçmelidir. Mezuniyet için, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanması gerekmektedir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Mezunların büyük çoğunluğu doktoraya devam etme veya akademide yer almanın yanı sıra bankacılık, elektrik, hastaneler, petrol ve doğal gaz, telekomünikasyon ya da ulaşım gibi alanlarda analist veya iktisatçı olarak çalışmaktadırlar.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20185
20195
20205
20212
20225
20233


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iktisadi ilişki ve sorunların kavramlaştırılması, açıklanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi için gerekli, iktisadi kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulamalarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme.
P.Ç.2 Bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında ileri düzey beceri kazanabilme, bu alanda öğrenmesini yönlendirebilme ve ekonomi biliminde kullanılan yazılımlarından en az birini kullanarak ekonomik analiz ve tahmin yapabilme becerisi kazanabilme.
P.Ç.3 Ekonomi biliminin alanlarından herhangi biri ile ilgili karmaşık bir konuyu sorunsallaştırabilme, bu soruna ilişkin veriler toplama ve inceleme, alana dair edindiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini kullanarak strateji ve politika önerileri geliştirebilme.
P.Ç.4 Ekonomi biliminin alanlarının herhangi birinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mevcut bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek bağımsız ve özgün çalışmalar yürütebilme, alternatif strateji ve politikalar önerebilme.
P.Ç.5 Ekonomi alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgiler ile bütüncül olarak yorumlayabilme, disiplinler arası yaklaşımın önemini kavrayabilme ve uygulamalarda ortaya çıkan sorunları bütüncül bir bakış açısıyla analiz edebilecek teorik esnekliğe sahip olma.
P.Ç.6 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkileri, insan-toplum ile çevre arasındaki ilişkileri ve işleyiş kurallarını bilme; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel, tarihsel ve çok yönlü bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde toplumsal ilişkileri değiştirmek üzere harekete geçebilme.
P.Ç.7 İnsani değerleri, sosyal adaleti ve sürdürülebilirliği ön planda tutan, bilimsel ve etik değerlere bağlı bağımsız araştırmalar yapabilmek.
P.Ç.8 İktisat yazınındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek, dünyadaki diğer iktisatçılar ile iletişim kurabilmek ve bulgularını yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilmek için dil ve iletişim becerisi kazanmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Bülent Güloğlu
E-mail: guloglub@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/guloglub


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Bülent Güloğlu
E-mail: guloglub@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/guloglub