İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalına bağlı İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Günümüzde mal veya hizmet üreten üretim sistemleri giderek karmaşıklaşmaktadır. Bu sistemlerin kurulumu, yönetilmesi, geliştirilmesi, büyütülmesi zorlaşmaktadır. Bu gelişmede en büyük etken, müşteri seçiciliğinin artması ve yeni müşteri istekleri paralelinde üreticilerin ürünlerine daha fazla özellik katma istekleridir. Bu çerçevede kullanılan üretim araçları da bu gelişmeden etkilenmekte ve artan düzeyde ileri teknoloji ile donatılmaktadır. Üretim araçlarında gelişen bu teknoloji, ürünlere, kalitenin yükseltilmesi, mâliyetlerin düşürülmesi ve ürünün müşteriye sunuş hızının arttırılmasında artık vazgeçilemeyecek yararlar sağlamaktadır. Hattâ denilebilir ki, gelişen teknolojiyi kullanamayan işletmelerin rekabet güçlerinin de hızla gerileyeceği artık bilinmekte ve örnekleriyle görülmektedir. Tıp dünyasında MR (manyetik resonans) , makina-îmalat sektöründe esnek îmalat sistemleri (CIM), tüm hizmet ve mal üretim sistemlerindeki bilgisayar ağları ve yazılımlar ileri teknoloji alanında gelişmelere verilebilecek örneklerdir.

Belirtilen türden ileri teknoloji üretim sistemlerinin işletmelerdeki varolan yapıyla bütünleştirilmeleri, insan etmeni (uyum, paylaşım, iletişim, takım çalışması, yeni teknolojide ortaya çıkabilecek problemleri çözme becerisi vb.) yeni teknolojinin uyumu (varolan sistemlere uyumu veya bu sistemleri tümden değiştirmesinin yarattığı teknik ve organizasyonel sorunlar) ve özellikle şirket kültüründe yarattığı değişim , bilinmesi gereken hususlardır. Bu alanlarda ortaya çıkacak sorunların giderilmesi, ileri teknoloji ürünlerini kullanma, bütünleştirme ve benimsetme becerisi olan kişiler tarafından kolaylıkla yapılabilecektir. Ülkemizin bu alandaki yetişmiş eleman gereksinimini gidermek amacıyla düşünülen bu program, tüm meslek sahiplerine yöneliktir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES şartı aranmamaktadır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.00/4 (53.33/100) olmalıdır. ALES şartı yoktur. Yabancı dil aranmamaktadır. Bu programın öğretim dili Türkçe´dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 90

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Undergraduate GPA must be minimum 2.00/4 (53.33/100). The program is 100% Turkish. The teaching language method of this program is Turkish. English is not a requirement to start education.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 10

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

21. yüzyılda kurumsal ve bireysel bazda başarının anahtarı, teknolojinin etkin bir şekilde geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasında gizlidir. Programın amacı; ülkemizde her kesimde giderek artan ileri teknoloji kullanımına paralel olarak, çalışanlara meslekleri ile ilgili ileri teknolojiyi plânlama, satınalma, kullanma, değerlendirme, geliştirme ve diğer ilgilileri eğitme konusunda genel ilkeleri benimsetmek ve bu çerçevede yönetimsel becerileri kazandırmaktır. İş dünyasında görevli her meslekten mezuna hitap etmek ve yurtdışı üniversiteler ile üniversitemizin işbirliğini geliştirmek diğer amaçlardır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İşletme ve Teknoloji Yönetimi Programı'ndan mezun olabilmek için, öğrencilerin, belirlenmiş süre içinde, ders plânında yer alan dersler arasından 10 tanesini en az CC not ile geçmeleri, aldıkları derslerin ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,00 olması ve kredisiz Proje Çalışması dersinden başarılı olmaları gereklidir. Bu 10 dersin en az 3 tanesi Teknoloji Alanı zorunlu ders grubu içinden seçilmelidir. Bu 10 dersin en az 3 tanesi ise İşletme alanı zorunlu dersleri içinden seçilmelidir. Öğrenciler 10 dersin geri kalanlarını seçmeli derslerden seçebilir. Öğrenciler Program Yürütme Kurulu'nun yönlendirmesine göre bu dersleri seçerler. Öğrenciler mezun olmak için ayrıca kredisiz proje dersini almak durumundadır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Bu programda eğitim görenler, işletme yönetimi temel bilgilerine sahip ve vakalarla çözümleme yeteneği kazandırılmış şekilde mezun olmaktadır. Buna ek olarak, programın odak noktası olan teknoloji yönetimi konularında almış oldukları zorunlu ve seçimli dersler ile bu çerçevede yapmış oldukları Proje Çalışmasından edindikleri bilgi ve deneyim, bu mezunların, teknoloji geliştiren ve teknolojiye yatırım yapıp onu kullanan işletmelerde istihdam edilmelerini sağlayacaktır.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201313
201419
201512
201616
201762
201810
20198
202016
202156
202257
202336


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin ilgili olduğu sosyal ve teknik alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, İşletme ve Teknoloji Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (İTÜ i, ii)
P.Ç.2 İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanlarında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (İTÜ iii, iv, v)
P.Ç.3 İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanları ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı, bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, öğrenme sürecini yönlendirerek, bağımsız olarak yürütme, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alıp, liderlik yaparak çözüm üretebilme (İTÜ vi, vii, viii, ix)
P.Ç.4 Teknoloji Yönetimi ve İşletme çalışma alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel-nitel veriler ile destekleyerek, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısı ile inceleyerek geliştirip, gerektiğinde değiştirerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İTÜ x, xi, xiii)
P.Ç.5 Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, kendi çalışmalarını, Teknoloji Yönetimi ve İşletme alanlarındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (İTÜ xii)
P.Ç.6 İşletme ve Teknoloji Yönetimi çalışma alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme, özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (İTÜ xiv, xv, xvi)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Başar Öztayşi
E-mail: oztaysib@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2931300
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/oztaysib


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Başar Öztayşi
E-mail: oztaysib@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2931300
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/oztaysib