İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalına bağlı İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Programın amacı, İnşaat Yönetimi ve bu alanda kullanılan bilişim teknolojileri konularında kuramsal ve uygulamayı içeren yaklaşımları bütüncül bir anlayışla sunmak ve özel sektörle işbirliğine dayalı eğitimde mükemmeliyet merkezi oluşturmaktır.
Programda, sektördeki ve ilgili bilim alanlarındaki gelişmelerin sürekliliği ve hızı dikkate alınarak, katılımcıların bilgiye ulaşabilme, bilgilerini arttırabilme ve bu bilgileri sürekli derinleştirebilmelerine yönelik bir yaklaşım izlenmesi temel hedef olarak alınmıştır.
İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, YÖK’ün gereklerine uymakta ve uluslararası standartlarda, yönetim ve bilişim bilgi alanlarındaki bir yüksek lisans eğitimini, inşaat sektörünün yönetici kademelerine sunmayı amaçlamaktadır.
Bilişim alanındaki gelişmelerin küresel rekabeti daha da etkileyeceği günümüzde, Enformasyon Teknolojilerinin böyle bir programın bütününde rol alması kaçınılmazdır. Bu hedefleriyle program;katılımcıların analitik, teknik ve yönetimsel becerilerinin artmasını ve sürekli gelişebilir hale gelmesini sağlayarak, inşaat sektöründe gelişmeye açık, esnek ve küresel bir bakış açısına sahip, lider yöneticiler yetiştirmektedir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES şartı aranmamaktadır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.00/4 (53.33/100) olmalıdır. Program dili İngilizce’dir. Derslere katılabilmek için Üniversite senatosunca ilan edilen dil yeterliliğinin sağlanması gereklidir. Ancak, başvuru için dil belgesi istenmemektedir. Geçerli İngilizce dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak geçerli İngilizce dil belgesi sununcaya kadar ders alamazlar. Başvuru için İngilizce yeterliliği aranmamaktadır. Geçerli İngilizce dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak geçerli İngilizce dil belgesi sununcaya kadar hiçbir şekilde ders alamazlar.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 25

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Undergraduate GPA must be minimum 2.00/4 (53.33/100). Program language is English. In order to enroll courses, English proficiency certificate that complies with the University Senate’s approval is needed. However, English proficiency certificates are not required for application. Students who are accepted to the program without a valid English language certificate can complete their final registration but cannot take any courses until they present a valid English language certificate. English proficiency is not required for application. Students who are accepted to the program without a valid English language certificate can complete their final registration but cannot take any courses until they present a valid English language certificate.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 3

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

- Mezunlar proje ve yapım yönetimi alanında yetkinlik kazanırlar.
- Mezunlar proje ve yapım yönetimi, sözleşme yönetimi, yönetim bilimleri ve enformasyon teknolojileri konularının disiplinlerarası bağlamını kavrarlar.
- Mezunlar proje yönetimi, sözleşme yönetimi ve FIDIC konusunda uzmanlık gerektiren işleri bağımsız olarak yerine getirebilirler.
- Mezunlar inşaatların yapım ve sözleşme aşamalarında karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerini sorumluluk alarak çözebilir ve stratejik yaklaşımlar geliştirebilirler.
- Mezunlar işlerindeki mevcut gelişmeleri niteliksel ve niceliksel veriler yardımıyla yazılı, sözlü ya da görsel olarak ortaya koyabilirler.
- Mezunlar bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin ve ileri seviyede kullanabilirler.
- Mezunlar proje ve yapım yönetimi yetenekleri ile problem çözme becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İkinci Öğretim Tezsiz Y.Lisans programı gerekliliği olarak, 75 ECTS kredisine (30 ITU kredisi) karşılık gelen altısı zorunlu en az 10 dersi en az 3.00/4.00 ortalama ile tamamlamak ve kredisiz Dönem Projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Mezunlar İnşaat Sektöründe Yönetici pozisyonunda ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilirler


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20138
201410
20156
20166
20178
20186
201916
20209
20219
20227
202312


Program Çıktıları

P.Ç.1 Proje ve yapım yönetimi, sözleşme yönetimi, işletme mühendisliği ve enformasyon teknolojileri alanlarının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrama,
P.Ç.2 proje ve yapım yönetimi ile ilgili uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
P.Ç.3 uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
P.Ç.4 alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4


Program Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Akın Tolga İlter
E-mail: iltert@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2857523
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/iltert


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin
E-mail: toreyin@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2857392
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/toreyin