Jeodinamik Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Jeodinamik Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Jeodinamik tezli yüksek lisans programı, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermekte olan bir lisans üstü eğitim programıdır. Bu programın genel amacı çeşitli lisans programlarından gelen öğrencileri disiplinler arası bir ortamda yerkürenin iç süreçleri ve tarihi konusunda güncel bilgiyi kullanabilen ve yeni bilgi üreten araştırıcılar olarak yetiştirmektir. 1997 yılında kurulan İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nü yerbilimlerinde yüksek kaliteli araştırma ve lisans üstü eğitimi yapmaktır. Enstitü içinde üç anabilim dalı yer almaktadır. Bunlar Katı Yer Bilimleri, İklim ve Deniz Bilimleri, Ekoloji ve Evrim anabilim dallarıdır. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ilk kurulduğunda Jeodinamik ve İklim ve Deniz Bilimleri programı olmak üzere iki program ile lisans üstü eğitime başlamıştır. 2002-2003 Yılı Bahar Döneminden sonra bu iki program Yer Sistem Bilimi programı adı altında birleştirilmiştir. 2015 yılında ise Yer Sistem Bilimi programına ek olarak Jeodinamik programı tekrar açılmıştır. Jeodinamik programı, daha çok jeoloji, jeofizik veya fiziksel coğrafya lisans eğitimi almış ve katı yerküre ile ilgili arazi deneyimine sahip öğrencilere yöneliktir. Ancak mühendislik ve temel bilimlerin diğer alanlarından da öğrenci kabul etmektedir. Programda yerbilimlerine ait temel derslerin yanında arazi çalışmaları ve/veya analitik laboratuvar çalışmalarına da ağırlık verilmektedir.

Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : Önceki Dönem / 2023-2024 Bahar Dönemi

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 150). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.3/4 (60.33/100) olmalıdır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 25

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 60.(old system GRE Quantitative must be 634, new system must be 150). Undergraduate GPA must be minimum 2.3/4 (60.33/100).
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 8

Yatay Geçiş Kontenjanı : 6

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Gezegenimizde sürdürebilir bir yaşam için gerekli bilim desteği yerbilimleri eğitimi olmadan sağlanamaz. Yerbilimleri eğitimi ise yeni bir bakış açısına ve bu bakış açısı için gerekli kültüre sahip kadrolar ile araştırma altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Dünyamızın değişen bu yeni düzeninde disiplinler arası sınırlar kalkmalı veya en azından geliştirilmeli, araştırma, eğitim ve iletişimde gelişen teknolojilerden azami yararlanılmalıdır. Jeodinamik yüksek lisans programının eğitim amacı Yer’in katı, sıvı ve gaz kesimlerine bütün olarak bakabilen, onun özellikle katı yer kabuğu ve Yer’in iç katmanlarına ait sistemleri ve bu sistemlerin işleyişindeki mekanizmayı öğrenmeyi amaçlayan yetkin lisansüstü öğrencileri yetiştirmektir. Yer’in tüm katmanlarının özelliklerini, bunların oluşumu ve işleyişindeki mekanizmayı anlamaya yönelik üst düzeyde ve çok disiplinli araştırmalar yapmak; Yer’e bir bütün olarak bakabilen, uzmanlık alanında en üst düzeyde eğitim almış, ama diğer disiplinlerin dilinden de anlayan, araştırmalarında nicel yöntemleri ve uygun teknolojileri rahatlıkla kullanan genç araştırıcıları çağdaş araştırma düzeninde yetiştirmek, Jeodinamik yüksek lisans programının eğitim amaçlarıdır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

- Dört adet zorunlu dersi (en az 12 kredi) başarmış olmak,
- Toplamda 24 kredi başarmış olmak,
- Her dersten en az CC almış olmak,
- %30 İngilizce şartını sağlamış olmak (pratik olarak 3 adet 3 kredilik ders anlamına geliyor),
- Seminer dersinden başarılı olmak,
- Not ortalamasının 3.0 ve üzerinde olması.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Bu programdan derece alan öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında uzman olarak görev alıp doğal kaynakların geliştirilmesi, yer süreçlerinin anlaşılması ve bu süreçlerden kaynaklanan risklerin en aza indirilmesine yönelik çalışan alanlarda görev alabilirler. Ayrıca ulusal veya uluslararası yüksek öğretim kurumlarında doktora programlarına başvurabilir, öğretim üyesi yardımcısı, uzman, okutman veya proje asistanı olarak görev alabilirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20162
20174
20183
20195
20202
20216
20222
20232


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yer’in iç ve dış süreçleri ile bunlar arasında süregelen etkileşimi anlar
P.Ç.2 Yer’in zaman ve süreç bazlı problemlerini tanımlar, formüle eder, proje tasarımı, karar alma süreçleri, takım çalışması, yazılı ve sözlü raporlar ve bilimsel yayınların kullanımı konularında yönetim ve iletişim becerisi edinir
P.Ç.3 Yer’in iç ve dış dinamiklerini anlamak için arazi ve laboratuvar çalışmalarına katılır
P.Ç.4 Yerbilimleri alanında eleştirel düşünür
P.Ç.5 Akademik etiğin bilincindedir
P.Ç.6 Bilimsel ortamlardaki yeni çalışmaları izler, kendi çalışmaları ile ilişkisini kurar, çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı ya da sözlü olarak sunar, sonuçlarını toplumla paylaşır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Remziye Akdoğan
E-mail: rakdogan@itu.edu.tr
Web: https://avesis.itu.edu.tr/rakdogan


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gültekin Topuz
E-mail: topuzg@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2856112
Web: https://avesis.itu.edu.tr/topuzg