Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Konut ve Deprem Anabilim Dalına bağlı Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Türkiye'de ülke topraklarının %43'ü deprem riski altında ve ülke nüfusunun %51'i birinci ve ikinci dereceden deprem kuşağında bulunmasına rağmen 1999 Kocaeli depremine kadar deprem riski azaltımına yönelik politikalar, çözüm önerileri ve projeler konu ile ilgili uzmanlar dışında merkezi ve yerel yönetimlerin, üniversitelerin, halkın, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın gündeminde gerektiği kadar yer almamıştır.
17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi, deprem afetine karşı halkımızın ve ülkemizin tüm kurumlarının ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ülke ekonomisini büyük ölçüde etkileyen bu depremin ülkenin en önemli sanayi potansiyeline ve en yoğun nüfusuna sahip bölgesinde meydana gelmiş olması, 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana depremleri gibi, geçmişte yaşanan şiddetli depremlere göre daha çok dikkat çekmesine neden olmuştur. 2011 Van depremi konunun hala gündemde olduğunu ve bu alanda uzmanlığa ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. İlgili uzmanların yakın gelecekte İstanbul ve çevresini etkileyecek şiddetli bir deprem beklentisi ve uyarısı ülkemizde deprem konusunu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmiştir.
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın hazırlanmasında Kocaeli depremi bir çıkış noktası olmuştur. Program 2001-2002 Akademik yılından beri eğitim vermektedir.

Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları


Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı ülkemizde bir afet anında deprem ve konut konusunda yapılan çalışmaların yetersizliği ve bilgi eksikliği dikkate alınarak bu konuda bilgi birikimi sağlamak ve ilgili dallarda uzman eleman yetiştirmektir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Program 3 kredilik zorunlu ve seçme dersler ile dönem projesinden oluşur. Mezuniyet için toplam 36 kredilik dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlamak zorunludur.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı disiplinler arası yapısı ile örnek bir eğitim modeli oluşturarak afetlere hazırlıklı bir uzman kadrosunun eğitimine katkıda bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında bu konuda yapılmış çalışmalarda öncü olmak ve ülkemizde bir afet anında bu konuda bilgi birikimi sağlamak ve ilgili dallarda uzman elemanlar yetiştirmektir.
Mezunlarımız yerel yönetimler, ilgili kamu birimleri, özel sektör ve araştırma merkezlerinde, depreme yönelik zarar azaltma programlarıyla ilgili birimlerde ve deprem / konut arakesitinde çalışan kuruluşlarda istihdam olanağı bulmaktadırlar.


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20132
20153
20162
20182
20201


Program Çıktıları

P.Ç.1 Konut ve deprem alanında bilgi eksikliğinin kapatma ve bu alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirme (İTÜ i)
P.Ç.2 Konut alanları planlamasına ilişkin ilkeleri örnekler ve deneyimlerle irdeleme (İTÜ ix); bu bölgelerde toplumsal ve mekansal planlamaya yönelik ilke ve kriterleri belirleyebilme (İTÜ ix)
P.Ç.3 Depremlerin yerleşme ve konut alanları üzerindeki fiziksel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme (İTÜ iv); doğal afetlerin toplumsal boyutlarını araştırabilme (İTÜ xiv)
P.Ç.4 Deprem öncesi ve sonrası konutun bilinçli bir şekilde üretilmesine katkıda bulunacak bilgi birikimine sahip olma (İTÜ ix); deprem riski altındaki bölgelerde konut üretimine bir sistem bütünlüğü içinde katkıda bulunma (İTÜ iii)
P.Ç.5 Deprem riski altındaki ülkelerde ülke, bölge ve yerleşme düzeyinde konut tasarımı / yapımı açısından farklı politikaları irdeleme (İTÜ ii), karşılaştırma (İTÜ iv) ve değerlendirme (İTÜ xi); deprem sonrasında gerçekleştirilmiş geçici ve kalıcı yerleşme ve konut örneklerini karşılaştırmalı olarak inceleyebilme ve değerlendirebilme (İTÜ ix)
P.Ç.6 Deprem öncesi hazırlıklar ve deprem sonrası acil müdahalelerin yapılmasına katkıda bulunma (İTÜ v); ulaşım planlama sürecinde deprem öncesi ve sonrası çalışmaları tanımlayabilme (İTÜ v); deprem öncesi ve acil durumlarda kullanılacak donanım ve hizmetlerin hazırlanmasına katkıda bulunabilme (İTÜ xvi)
P.Ç.7 İlgi alanına göre seçeceği özel bir konuda araştırma veya uygulamaya yönelik kapsamlı bir projeyi araştırma veya tasarım süreci adımlarına uygun olarak geliştirebilme (İTÜ vi)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7