Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Kontrol bilimi ve otomasyon teknolojileri, fen bilimleri ve mühendislik alanlarının tümünden, ekonomik sistemlere ve sosyal bilimlere kadar yaygın uygulama ve araştırma alanına sahip, hızla gelişen önemli bilim ve mühendislik alanıdır. Geniş anlamda, kontrol ve otomasyon mühendisliği, bir sistemin veya bir sürecin istenilen bir duruma yönlendirilmesi probleminin uygun yazılım ve donanımlar aracılığıyla çözülmesi ile uğraşır. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği doktora programı, kontrol kuramına ilişkin ileri konuları, kontrol tekniklerini ve otomasyon teknolojilerini kapsayan ve geliştirilmesini hedefleyen bir içeriğe sahiptir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.5/4 (88.33/100) olmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Sistem Dinamiği ve Kontrol mezunları başvurabilir. 4 yıllık mühendislik eğitimi mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 10

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 80 (old system GRE Quantitative minimum 720, new system GRE minimum 156 ). Graduate GPA must be minimum 3.2/4 (81.33/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.5/4 (88.33/100). Graduation must be Computer Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Control and Automation Engineering, Mathematics Engineering, System Dynamics and Control. Four year engineering programme graduates may apply.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 3

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Eğitim Amaçları
İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora Programını tamamlayan öğrenciler,
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği konularında kazandıkları ileri bilgiler, kavramlar ve teknolojileri Ar-Ge faaliyetlerinde uygulayabilmek ve geliştirebilmek için gerekli yetileri kazanacak,
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği konusunda biliminin ilerlemesine katkıda bulunacak araştırma ve yayınlar oluşturabilmek için gerekli ileri düzey bilgilere sahip olacak,
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde belirlenen bir konu üzerinde uzmanlaşarak kuramsal ve/veya teknoloji alanında gelişmeler önerecek
düzeyde olacaklardır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Doktora öğrencileri, en az 12 kredisi doktora seviyesindeki derslerden olmak üzere, 21 kredilik dersten başarılı olduktan sonra, yazılı ve sözlü yeterlik sınavına girerler.Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler doktora tezlerini hazırlama aşamasına gelirler. Doktora tezi kabul edilen öğrenciler programdan mezun olurlar. İlgili yönetmelikler gereği alınan kredilerin en az %30’unun İngilizce dilinde olması gerekmektedir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Doktora Programı mezunları,
• Kontrol ve Sistem Teorisi
• Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme
• Endüstriyel Otomasyon
• Robotik
• Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon
• Hareket ve Güç Kontrol Sistemleri
• Sürücü Sistemler
• Akıllı Kontrol Sistemleri
• Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri
• Arızaya Dayanıklı Kontrol Sistemleri
konuları ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası araştırma merkezleri, yurtiçi veya yurtdışındaki üniversiteler ve teknoloji geliştirme kuruluşlarında görev alırlar.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20133
20145
20164
20176
20184
20194
20203
20213
20224
20234


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak, kontrol ve otomasyon mühendisliğindeki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve/veya alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
P.Ç.2 Kontrol ve otomasyon mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık problemleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün ve/veya bilimsel tutarlılığı olan sonuçlara ulaşabilme
P.Ç.3 Kontrol ve otomasyon mühendisliği ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanarak yeni ve karmaşık sorunların eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
P.Ç.4 Farklı disiplinde bilineni kontrol ve otomasyon mühendisliğine uygulayabilme ya da alanına yenilik getiren, düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ve alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
P.Ç.5 Kontrol ve otomasyon mühendisliği konusunda yaptığı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir ürün geliştirerek alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
P.Ç.6 Disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda özgün çözüm geliştirebilme ve/veya liderlik yapabilme
P.Ç.7 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme, uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
P.Ç.8 Kontrol ve otomasyon mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
P.Ç.9 Kontrol ve otomasyon mühendisliğine ilişkin problemlerin çözümünde strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Ahmet Onat
E-mail: ahmetonat@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/ahmetonat


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hakan Temeltaş
E-mail: temeltash@itu.edu.tr
İş Telefonu: +90-212-2856701
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/temeltash