Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Misyon:
"Metalurjik Süreçler ve Mühendislik Malzemeleri" alanlarında, nitelikli bilimsel yetkinliğe ulaşmış ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen, saygın, araştırmacı ve girişimci insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamak.
Vizyon:
Mühendislik malzemelerinin geleneksel ve çevre dostu metalurjik süreçler ile üretimi, şekillendirilmesi, korunması ve karakterizasyonu konularında akademik olarak güçlü ve öncü nitelikte, uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, interdisipliner bir yapıda kurgulanmış bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek eğitilmiş insan gücünü yetiştirmek.

Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği yüksek lisans programı; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında eğitim veren bir lisansüstü programıdır.
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği, metal ve alaşımlarının cevher veya hurda gibi hammaddelerden üretilmesi, saflaştırılması, alaşımlandırılması, şekillendirilmesi, korunması, kullanım ömrü süresince uygun özelliklere sahip olabilmesi; malzemelerin üretim şekli, özellik, yapı ve bileşimi, performansı ve bunların arasındaki kuvvetli ilişkileri ve en önemlisi üretim-kullanım sürecinde çevresel kaygıları/sorumlulukları konu alan disiplinlerarası bir alan olarak tanımlanmaktadır.

İnsanlığın gelişimi, zenginleşmesi, güvenliği ve yaşam kalitesindeki artış hemen hemen tümü ile yeni malzemeler ve bunların kullanımı ile üretilen ürünlerin geliştirilmesine paralel yol almıştır. Yeni malzemeler ve bunların verimli üretimi olmaksızın, modern dünya araç ve gereçleri, makinalar, bilgisayarlar, otomobiller, hava araçları, iletişim araçları ve yapısal amaçlı ürünlerin varlığı mümkün olamazdı. Bu sebeple uygarlıkların kullandıkları temel malzemelerin çağlara adını verdiği görülmektedir. Taş devri, daha sonraki süreç olan ve Doğu Anadolu’da Hasan Dağı’nın patlamasıyla ortaya çıkan lavların soğuması sonucu oluşan kayaların şekillendirilmesiyle tanımlanan yontma taş devri, ekonomik yapı ve bilginin gelişimiyle demir, bakır üretimi ve uzun bir süreç sonra da alaşımlandırma tekniğinin öğrenilmesiyle tanımlanan tunç devri bunların en güzel örneğidir. Metalurjinin tarihsel gelişimi açısından ise Anadolu medeniyetlerinin tarihsel bir misyon üstlenmesi, ilk metalurjistlerin bu ülkede doğmaları ve insanlık tarihine yön vermeleri bu konuda bizlere öncülük yapmaktadır.

Doğadaki malzemelerin kusursuz yapılarının anlaşılması ve buna benzer yapıların sentetik olarak üretilip insanlığın hizmetine sunulması gelecekte de önemini korumaya devam edecektir. “Yeni, ileri veya ileri teknoloji malzemeleri” olarak nitelendirilebilecek bu malzemelerin kullanım gereksinimlerine uygun olarak ekonomik, çevreye duyarlı şekilde üretimi ve işlenmesi de en az bu malzemelerin bulunup geliştirilmesi kadar önemlidir. Bu nedenle üretim ve işleme yöntemlerinin önemi de bu malzemelerdeki gelişmeler ile birlikte artmaktadır.

Ülkemiz’de 56. yılını dolduran Metalurji Eğitimi, ilk defa İTÜ bünyesinde kurulmuştur. Kimya, makina, inşaat, uçak-uzay, elektrik / elektronik, çevre ve hatta tıp alanında çok disiplinli çalışmaların yapılmasına olanak sağlayan bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürürken, üretim süreçlerinde verimlilik, enerji, hammadde ve çevre dörtlüsü ile uyum içinde olan yöntemlerin endüstriye kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği alanında uluslarası ilişkiler üst düzeyde gelişmiş olup, Almanya’da RWTH Aachen Üniversitesi, Max-Planck Institut, TU Bergakademie Freiberg, İsveç’te Chalmers Üniversitesi, İsviçre’de KTH Üniversitesi, Norveç’te NTNU Trondheim, ABD’nde Argonne National Laboratory, MIT, İngiltere’de University of Cambridge, Rusya’da ISMAN ve İtalya’da CNR-Lecco ile değişik düzeyde bilimsel işbirliği faaliyetleri sürdürülmektedir. Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Programı mezunları tarihin başlangıcından beri var olan önemini endüstriyel gelişme ile birlikte hızla arttıran, disiplinlerarası karakteri yüksek program olarak ülkemizin teknolojik gelişimini hızlandıracak “donatılmış insan” gereksinimini sağlamakta çok önemli bir rol oynamaktadır. Mezunlarımız tüm mühendislik malzemelerinin üretimi konularındaki işletmelerde, ulusal ve uluslararası endüstrilerde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabilmektedirler.

Araştırma Konuları:
Metalurjik Ön İşlemler, Piro-Hidro-Elektrometalurji
Metalurjik Prosesler, Kritik Metaller
Çevreye Duyarlı Alternatif Metalurjik Prosesler (Demirdışı ve Demir-Çelik)
Termodinamik, Reaksiyon Mekanizmaları – Kinetik, Amorf Malzemelerin Kristalizasyon Kinetiği, Oksit Esaslı Cam Sistemler, Faz Dengeleri ve Faz Dönüşümleri
Metalurjik Proseslerin Modellenmesi ve Simülasyonu, Endüstri 4,0
Alaşım ve Metallerin Karbotermik, Metalotermik Yöntemlerle EAF-Potada Üretimi
Yüksek Sıcaklık Yöntemleriyle İleri Seramik, Kompozit ve Alaşımların Üretimi
Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi, Çözelti Yanma Sentezi
Soy Metaller Metalurjisi (Altın ve Platin Grubu Metaller)
Çevresel Metalurji, Curuflar, Geri Kazanım, Atık - Hammadde Dönüşümü
Bakır, Alüminyum, Çinko, Krom, Volfram, Magnezyum ve Kurşun
Bor ve Bor Bileşikleri, İleri Bor Ürünleri Teknolojileri, Karbürler, Nitrürler, Ferroalaşımlar
Metalik, Alaşım ve Oksit Esaslı Tozların Üretimi, Biyo-Alaşımlar
Ultra Yüksek Sıcaklık Seramikleri ve Kompozitleri, Balistik Zırhlar, Nükleer Uygulamalarda Kullanılan Seramik ve Kompozitler
Mekanokimyasal Sentez
Enerjitik Malzeme Teknolojileri, Akü ve Pil Teknolojileri
Nano Malzemeler/Partiküller ve Nanoteknoloji

Kazanımlarınız:
* Yeni ürün ve proses tasarımına katkı sağlayacak mühendislik malzemelerinin üretimine, şekillendirilmesine ve korunmasına yönelik teknolojiler konusunda bilgi,
* Ulusal ve uluslararası düzeyde değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, kendini sürekli geliştirmeye yönelik öğrenme yetisi,
* Kalite ve çevre bilinci...

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.71/4 (69.9/100) olmalıdır. Cevher Hazırlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği mezunları başvurabilir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar “Bilimsel Hazırlık Dersleri” almak zorundadırlar. Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği yüksek lisans programına başvurabilmek için İTÜ Senatosunca onaylanmış “İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”’nde belirtilen koşullar sağlanmalıdır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 75 (old system GRE Quantitative minimum 700, new system GRE minimum 155 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.71/4 (69.9/100). Graduation must be Mineral Processing Engineering, Environmental Engineering, Electrical-Electronics Engineering, Industrial Engineering, Physical, Physics Engineering, Chemistry / Kimya, Chemical Engineering, Mining Engineering, Mechanical Engineering, Material Science and Engineering, Materials Science and Nanotechnology Engineering, Materials Science and Technologies, Materials Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, Nanoscience and Nanotechnology, Nanotechnology Engineering, Polymer Materials Engineering. Candidates applying from branches other than Metallurgical and Materials Engineering must take \"Scientific Preparation Courses\". In order to apply for the Extractive Metallurgy and Technologies Engineering graduate program, the conditions specified in the “ITU Graduate Education Regulations” approved by the ITU Senate must be met.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Yatay Geçiş Kontenjanı : 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (Bilgi).
2- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (Beceri).
3- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı, bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, öğrenmesini yönlendirerek, bağımsız olarak yürütüp, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alıp, liderlik yaparak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk Alabilme ve Öğrenme Yetkinliği).
4- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel-nitel veriler ile destekleyerek, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile de inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
5- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
6- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme, özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az 8 ders (Mühendislik Matematiği dersi başta olmak üzere, program zorunlu ve seçmeli dersleri), bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Demir-Çelik Sanayi
Demir-Dışı Metal Üretim Sanayi
Savunma Sanayi
Kıymetli ve Soy Metal Sanayi
Döküm Sanayi
Enerjitik Malzeme Teknolojileri, Akü Sanayi
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi
Uzay, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi
Malzemelerin Üretimi ve Kaynak
Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi
Malzeme Üretimi, Kalite Kontrol ve Gözetim
Toz Metalurjisi Sanayi
Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi
Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi
Nano ve Biyomalzeme Üretimi
Ar-Ge Merkezleri


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201313
201418
201519
201610
201710
201820
201910
202013
20219
20223
20239


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (Bilgi).
P.Ç.2 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (Beceri).
P.Ç.3 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı, bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, öğrenmesini yönlendirerek, bağımsız olarak yürütüp, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alıp, liderlik yaparak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk Alabilme ve Öğrenme Yetkinliği).
P.Ç.4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel-nitel veriler ile destekleyerek, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile de inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.5 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.6 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme, özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet Şeref Sönmez
E-mail: ssonmez@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0-212-2853399
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/ssonmez


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Cevat Bora Derin
E-mail: bderin@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0-212-2853381
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/bderin