Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalına bağlı Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı, Mimarlık Anabilim Dalı’nın altında yer alan tezli bir programdır. Yönetimsel yapısını, Mimarlık Anabilim Dalı’na bağlı olarak çalışan Program Koordinatörü başkanlığında çalışan 3 kişilik Program Yürütme Kurulu oluşturur. Program raportörlüğü bir Araş. Gör. tarafından yapılır.

Programın Temel Araştırma Alanları:
• Tasarım, Kuram ve Eleştiri
• Mimarlık Bilgisi
• Tasarım Yaklaşım ve Yöntemleri
• Tasarım Teknolojisi
• Mimari Temsil
• Mimari Anlam ve Form / Estetik
• Mekan Morfolojisi ve Dizimi
• Mekan Üretimi
• Mekan ve Kültür Çalışmaları
• Tasarımın Toplumsal İşlevi
• Konut Çalışmaları
• Tipoloji Çalışmaları
• Mimari Tasarım ve Ekoloji
• Mimarlık ve Tasarım Eğitimi
• Mimarlık ve Kent
• Disiplinler Arası Çalışmalar

Programın Kısa Tarihçesi
İTÜ Mimarlık Fakültesi 1978’de 4+2 yıllık eğitim-öğretim sistemine geçtiğinde Mimari Tasarım Programı, Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) ismi altında bir tezli program olarak kurulmuştur. Program 1982 yılından itibaren Bina Bilgisi Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2002 yılında ise İTÜ Lisansüstü Programlarının yeniden yapılanması sırasında “Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı” adı altında 24 kredilik ve tezli bir program olarak yeniden kurgulanmıştır. Geçen süre içinde yeni dersler açılmış, ders içeriklerinde yenilenmeler yapılmış ve bazı dersler ise belirli sürelerle açılamadığı için kapatılmak üzere girişimde bulunulmuştur. Ülkemizin deneyim ve birikimiyle en önde gelen yüksek lisans ve doktora programlarından biri olan İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı, geçen süre içinde yeni dersler açarak, program yapısını ve ders içeriklerini yenileyerek kendini geliştirmeye ve öncü konumunu korumaya devam etmektedir.

Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı Vizyonu:
Mimari tasarım alanında kuramsal gelişmeler ve bilimsel çalışmalar konusunda İstanbul’da bulunmanın avantajlarını da kullanarak ulusal ve uluslararası mimari tasarım araştırmalarında öncü olmak.

Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı Misyonu:
Mimari Tasarım, kuram ve eleştiri alanındaki konuları farklı bakış açılarından irdeleyebilmek; mimari tasarım problemleri için araştırmaya dayalı çeşitli alternatif ve özgün çözümler üretebilmek; mimari tasarım alanı ile insan bilimleri, sosyal bilimler, doğa bilimleri arakesitlerinden hareket ederek çeşitli yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak disiplinler arası / ötesi araştırmalar önermek, yürütmek, sonuçlandırmak ve bilimsel ortamlarda paylaşmaktır.http://petek.fbe.itu.edu.tr/programmes.aspx?i=252


Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları

2022-2023 Güz Dönemi Uygulanan Başvuru Şartları
ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. Mimarlık mezunları tercih edilir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

- Öğrencilere, çok yönlü, yaratıcı ve eleştirel bakabilmeyi öğretmek
- Mimari uygulama ve kuramlardaki soru alanlarının farkında olmayı öğretmek
- Gerçek dünyadaki mimari tasarım sorunlarını eleştirirken niteliksel ve niceliksel araştırmalar yapabilmeyi öğretmek; teknoloji ve insan faktörlerini, sanat ve bilimi birleştirerek üst seviyede düşünebilen ve derinlemesine araştırma yapabilen mimari tasarımcı formasyonu vermek.

- Mimari tasarım kavramlarının disiplinler arası etkileşimli yapısının kavranması ve mimari tasarım alanında özgün bilimsel araştırmalara dayanan tezler üretilmesi, tez konularından yayın yapılması;
- Tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama; bütüncül bir yaklaşımla tasarım konularını algılama, kavrama ve bilgiye dönüştürme becerilerinin gelişmesi ve gerekli bilgi birikiminin oluşması için bir ortam yaratılması;
- Gerçek yaşam deneyimlerine bağlı mimarlık olgularını, söylemlerini anlama, kavrama, ortaya koyma ve yorumlama; değişimden kaynaklanan sorunların çözümlenebilmesi, bu çözümleme ve uygun çözümlerinin uygulamacılarla, karar vericilerle paylaşılması;
- Mimarlıkta düşünce, kuram ile meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkinin farkında olabilme; bu ilişkiyi açığa çıkartacak ve ona aracılık edecek modeller, platformlar, uygulama ile işbirliklerinin oluşturulması;
- Mimarlığın bütününü gören eleştirel bir bakış açısı kazanıp uzmanlık alanı ile söz konusu bütün arasında ilişki kurabilen bir program ortaya koymak için dinamik gelişebilir konu alanları üzerinde çalışmalar yapılmasını sağlanması.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Programın, İTÜ Senato esasları ve İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara ek olarak mezuniyet için istediği ek koşul bulunmamaktadır.

Ek URL :
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_esaslar.html
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lu_yonetmelik.html


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Program mezunu öğrencilerimiz bu programın amaçlarına bağlı olarak öne çıkacak akademik veya profesyonel alanlarda çok çeşitli çalışma olanaklarına sahip olabilmektedirler.


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201333
201437
201567
201627
201738
201842
201958
202027
202118


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı Mimari tasarım bilgilerini kullanabilme; uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.2 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme; Mimari tasarım ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler-arası çalışmalarda kullanabilme; ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
P.Ç.3 Mimari tasarım ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme; bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme; uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
P.Ç.4 Mimari tasarım ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
P.Ç.5 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme; Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
P.Ç.6 Mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme; Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6