Proje ve Yapım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalına bağlı Proje ve Yapım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

“Proje ve Yapım Yönetimi” ya da diğer yaygın adıyla “İnşaat Projeleri Yönetimi” tüm dünyada inşaat sektöründe yaklaşık altmış yıldır gerçekleştirilen bir faaliyet ve bağımsız bir meslek alanıdır. “Proje ve Yapım Yönetimi” sadece inşaat pratiğinde değil, aynı zamanda yüksek öğretimde de genel kabul görmüş bir alandır ve dünyada bu mesleğin öğretildiği çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.
Bu eğitim alanı Türkiye’de ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü’nün lisans programı dersleri içinde ve 1975 yılında da o tarihte fakültelere bağlı olarak açılan yüksek lisans programları arasında yer almış ve varlığını 50 yıla yakın süredir sürdürmektedir.

Bu alanı eğitim programları bünyesine dâhil eden ve bir yüksek lisans programı kurulmasına öncülük eden İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Tulû Baytın, bu katkısıyla 2000 yılında TÜBİTAK hizmet ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü almıştır.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki “Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programları”, şu anda Türkiye’de proje ve yapım yönetimi öğretimi alanında faaliyet gösteren iki yüksek lisans programından biridir. Söz konusu programlar halen, yüksek lisans ve doktoralarını bu alanda yapmış 3 Profesör, 2 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Görevlisi tarafından yürütülmektedir.
Söz konusu öğretim kadrosu Mimarlık Fakültesi’nin 2 bölümünde ve diğer çok sayıda yüksek lisans ve doktora programında dersler vermektedir. Bu derslere özellikle Mimarlık Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Fen Bilimleri ve Bilişim Enstitüsü’nün çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarından öğrenciler katılmaktadır. “Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programları”nda Türkiye’nin çok farklı üniversitelerinden ve farklı disiplinlerden mezun olmuş öğrenciler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, söz konusu programlara ders bazında katılan diğer üniversitelerden çok sayıda öğrenci bulunmaktadır.
Ayrıca, mezuniyet sonrası belirli bir mesleki deneyim edinmiş, sektörde çalışırken konunun önemini kavrayarak, söz konusu alandaki bilgi ve becerilerini eğitim ile zenginleştirmek isteyen katılımcılar da mevcuttur.

Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : Önceki Dönem / 2023-2024 Bahar Dönemi

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 740, yeni sistem GRE Quantitative minimum 158). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4.0 (76.66/100) olmalıdır. (2022-2023 güz yarıyılı için) Sadece Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleri mezunları kabul edilmektedir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 10

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 85.(old system GRE Quantitative must be 740, new system must be 158). Undergraduate GPA must be minimum 3.0/4 (76.66/100). Only graduates of Architecture and Civil Engineering departments are accepted.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

 Gerek büroda, gerek sahada proje ve yapım yönetimi konu alanının uygulanması konusunda derinlemesine bilgiye sahip olan ve gelişen teknolojiyi izleyerek sahip olduğu bilginin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayabilen meslek insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmesi
 Mezunlarının inşaat sektörünün güncel sorunlarına çağdaş çözümler getirebilmesini sağlamak üzere mevcut bilgilere ulaşmasının, bilgiyi özümseyerek araştırma yönünde yoğunlaştırmasının ve sınıflandırıp kullanabilmesinin sağlanması
 Mezunlarının proje ve yapım yönetimi alanında problem çözme; karar verme ve liderlik yapma becerilerini kazanmasının sağlanması
 Mezunlarının farklı inşaat proje teslim sistemleri konusunda bilgilendirilmesi ve bir inşaat projesi yöneticisinin, mal sahibi ve yüklenici adına görev yapması durumunda üstleneceği risklerin ve sorumluluklarının farkında olmasının sağlanması
 Mezunlarının Türk inşaat sektörünün uluslararasılaşmasının önemini anlayarak, uluslararası inşaat piyasalarında kullanılan iş yapma biçimleri ve karşılaşılan sorunlar konusunda farkında olmasının sağlanması
 Mezunlarının proje ve yapım yönetimi konu alanında kullanılmakta olan çağdaş yönetim teknik ve araçlarını, güncel iletişim ve enformasyon teknolojilerini kullanabilmelerinin sağlanmasıdır.
 Mezunlarının grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinmiş olmalarının sağlanması
 Mimarlık, inşaat mühendisliği ve işletme mühendisliği mesleklerinin ara kesitinde, kuramsal bilgiyi, çeşitli yaklaşım, yöntem ve teknikler aracılığıyla kullanarak, özgün araştırmalara dayalı tezler yapılması
 Özgün araştırmalara dayanan tezlerden ulusal ve uluslararası yayınlar yapılması


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

1. Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencileri:
a. Yüksek lisans öğrenimi süresince en az 30 kredilik dersi başarıyla tamamlamalıdır.
b. Yüksek lisans öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredinin en az %50’sini zorunlu derslerden almalıdır.
c. Yüksek lisans öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredinin en az %30’unu İngilizce derslerden almalıdır.
d. Yüksek lisans öğrenimi süresince en az 1 matematik dersi almalıdır.
2. Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin yüksek lisanstan mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Yapım yöneticileri, yapı yapma kararının verilmesini izleyen tüm tasarım ve yapım evrelerinde süre, maliyet ve kaliteyi temel alarak planlar yapmakta, eşgüdüm sağlamakta ve denetlemektedir. Yapım yöneticilerinin proje müdürü, proje yöneticisi, şantiye şefi, kısım şefi, koordinatör vb. gibi ünvanları olabilir. Yapım yöneticileri; bir yapım yönetimi firmasının veya bir yüklenici firmanın sahibi veya maaşlı çalışanı olabileceği gibi belirli bir yapım projesi süresince mal sahibinin danışmanı da olabilmektedir. Yapım yöneticileri bir yapım projesinin sadece belirli bir kısmını veya tamamını planlayıp yönetebilmektedir.
Günümüzde yapım projeleri gitgide büyümekte ve karmaşıklaşmaktadır. Yapım projeleri birden fazla parçaya bölünebilmektedir. Yapım yöneticileri yapım projeleri ile ilgili eylemlerin bir veya birkaçından sorumlu olabilmekte ve yapım süreci içerisinde yer alan mimar, mühendis ve diğer katılımcılar ile birlikte görev yapmaktadır.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20135
20146
20157
20169
20176
201827
201918
20209
20216
20226
20235


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı proje ve yapım yönetimi bilgilerini kullanabilme; uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
P.Ç.2 Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme; ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
P.Ç.3 Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme; bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme; uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme .
P.Ç.4 Proje ve yapım yönetimi ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
P.Ç.5 Proje ve yapım yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
P.Ç.6 Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve proje ve yapım yönetiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Fatma Pınar Çakmak
E-mail: irlayici@itu.edu.tr
Web: https://avesis.itu.edu.tr/irlayici


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Seden Acun Özgünler
E-mail: acunsed@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212 293 1300/2283
Web: https://avesis.itu.edu.tr/acunsed