Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalına bağlı Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Mimarlık Yüksek Lisans programı, mezunlarını mimarlık alanındaki ulusal ve uluslararası düzeyde tüm mesleki aktivitelere hazırlamayı amaçlayan, NAAB tarafından eşkredilendirilmiş bir programdır. Çevre ölçeğinden mimari ürünün detay ve malzemelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, mimarlığın çok farklı uzmanlık alanlarına ait bilgi ve donanımına dayalı olarak gelişen farklı tasarım yaklaşımları ile öğrencilerin karşılaşmaları hedeflenmektedir.

Mimari tasarımda yetkinlik kazanmak programın esasını oluşturur ve atölyeler mimarlık mesleği ile çevreyi bir bütün olarak ele alan sorunsallara odaklanmıştır. Öğrencilerin mimarlık mesleği içerisinde ! kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve mimarlığın sorunlarına etik bir duruş ile cevap verebilmeleri amaçlanmıştır.

Tarihçe

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1978’de 4+2 yıllık eğitim öğretim sistemine geçmiş ve Mimari Tasarım Programı, Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) içinde tezli program kurulmuştur. Program 1982 yılında Bina Bilgisi Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2002 yılında ise İTÜ Lisansüstü Programları yeniden yapılanması sırasında Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı 24 kredi ve tezli program olarak yeniden kurgulanırken, buna paralel olarak mesleki uygulama yetkinliğini hedefleyen programımız da 2002-2003 Güz Yarıyılı’ndan itibaren eğitime başlamıştır. Yine 2002 yılında, programın kurucuları bu alandaki en yetkin ve önemli normlara ait deneyimleri ulusal düzeyde paylaşan ABD akreditasyon kurumu NAAB’e başvuru gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kurgulanan program, 45 kredilik yoğun bir içerik ile mesleki uygulama alanı yönelimli, bu doğrultuda evrensel standartlar hedeflenmek sureti ile başlangıcından itibaren NAAB akreditasyon koşullarına uyumlu olarak tanımlanmış ve geliştirilmiştir. Başlangıçta açılan derslerin çeşitliliğini paralel tezli program desteklerken, zamanla bu alanın kuramsal çalışmalarına paralel uygulamaya dönük bilgi birikimini hedefleyen ders zenginliğine kavuşturulması planlanmış ve 2008’de tekrar revize edilerek bu gerçekleştirilmiştir. Bu duruma bağlı olarak ders sayılarında ve içerik zenginliğinde zamanla artış sağlanmıştır. 2013-2014 Güz yarıyılından başlamak üzere bir program değişikliği daha yapılmıştır. Bu kez yapılan değişiklikler program ders kredi-saatleri ağırlıklı olmuştur. Mimari tasarım dersleri kredi ve saatlerinin ülkeler arası öğrenci değişimi açısından engel teşkil ettiği, Avrupa ve ABD programlarıyla uyum göstermediği nedenleri ile bu derslerin saatleri 9 saate, AKTS’leri ise 12’ye çıkarılmış; iki yeni ders önerilmiş; bu iki grup ders ve Dönem Projesi dışındaki dersler seçmeli olarak kabul edilmiş ve seçme ders grupları (Tarih-Kuram, Tasarım Teknolojileri, Yapı Teknolojileri) biçiminde oluşturulmuştur.

2016-2017 akademik yılında Türkiye'deki tüm Tezsiz Yüksek Lisans Programları, YOK tarafından 3 yarıyıla düşürülmüştür. YOK tarafından verilen bu karar doğrultusunda 4 dönem, 54 kredi ve 14 ders olarak yapılandırılmış olan Mimarlıkta Tezsiz Yüksek Lisans Programı 36 kredi ve 10 dersten oluşan 3 dönemlik bir program olacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır.

Mimarlık Meslek Pratiğini geliştirmeye yönelik: Tasarım teknolojileri, Bina Teknolojileri ve Tasarım kuramları alanlarında araştırmalar yapılmaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal veya Eşit Ağırlık Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 , GMAT minimum 485). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.65/4 (68.5/100) olmalıdır. Mimarlık mezunları başvurabilir. Mimarlık Lisans mezunları kabul edilmektedir. Adaylardan iki referans mektubu talep edilmektedir. Adayların mülakata portfoliolarını getirmeleri beklenmektedir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 20

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical or Equally Weighted must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 , GMAT minimum , GMAT minimum 485). Undergraduate GPA must be minimum 2.65/4 (68.5/100). Graduation must be Architecture. Graduates of Architecture programs are admitted. The applicants will be called to an online interview. They will be required to submit their portfolio to the designated online repository before their interview. Two recommendation letters are required.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 6

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Akreditasyon

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü National Architectural Accrediting Board (NAAB) tarafından 2008 yılında lisans programı ve Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile 6 yıllık ‘eşdeğerlilik’ almıştır. Bu eşdeğerlilik mimarlık alanında ABD dışında ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne verilmiştir. 2021 yılında yapılan ziyaret sonrasında NAAB Uluslararası Sertifikasyonu 2027 yılına kadar yenilenmiştir. NAAB sayfası


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Mimari tasarımda yetkinlik kazanmak programın esasını oluşturur ve atölyeler mimarlık mesleği ile çevreyi bir bütün olarak ele alan sorunsallara odaklanmıştır. Öğrencilerin mimarlık mesleği içerisinde kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve mimarlığın sorunlarına etik bir duruş ile cevap verebilmeleri amaçlanmıştır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Mimarlıkta Tezsiz Yüksek Lisans programı, “kuram / tarih / eleştiri”, “yapı teknolojileri” ve “tasarım teknolojileri” ders gruplarından (3 kredi) seçilecek 6 seçmeli ders ile “Mimari Tasarım I ve II” (zorunlu) (6 kredilik 2 ders) ve “Mimarlıkta Özel Konular I ve II” (zorunlu) (3 kredilik 2 ders) ile “Dönem Projesi” derslerinden oluşmaktadır. Programdan mezuniyet için gerekli şartlar: zorunlu ve seçmeli ders kategorilerine uygun olarak seçilecek derslerle 36 kredi (60 AKTS) ve “Dönem Projesi” (kredisiz) tamamlanması gereklidir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Mimarlık Yüksek Lisans programı, mezunlarını mimarlık alanındaki ulusal ve uluslararası düzeyde tüm mesleki aktivitelere hazırlamayı amaçlar.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20139
201410
20156
20166
20179
201821
201913
202011
202111
20229
202311


Program Çıktıları

P.Ç.1 Operasyonel bilgi üretebilme
P.Ç.2 Farklı tasarım yaklaşımları
P.Ç.3 Analitik ve eleştirel düşünme becerisi
P.Ç.4 Interdisipliner düşünme ve çalışma yetisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Pelin Dursun Çebi
E-mail: dursunpe@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/dursunpe


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Seden Acun Özgünler
E-mail: acunsed@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212 293 1300/2283
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/acunsed