Mimari Tasarımda Bilişim Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalına bağlı Mimari Tasarımda Bilişim Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Mimari Tasarımda Bilişim doktora programı, 2008-2009 eğitim-öğretim yılından beri, bilişim teknolojileri ve mimari tasarım arakesitinde bilimsel çalışmalar yürütmekte ve alanında yaratıcı düşünebilen araştırmacılar, akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmektedir.

ARAŞTIRMA ALANLARI
Bilişim Teknolojileri sonrası Mekan Kuramı,
Bilgisayar Destekli Tasarım Kuramları ve Paradigmaları,
Tasarım ve Değerlendirme amaçlı Modelleme Teknikleri ve Paradigmaları,
Mimari Tasarımda Genetik, Nano Teknoloji,Evrimsel ve Üretken Yaklaşımlar,
Bilişsel Süreçler, Mimari Tasarımdaki Açılımları ve Araçları,
Bina Bilgi Modelleri ve Mimarlıkta Bilişim Yönetim Sistemleri,
Çoğul Ortam ve Sanal Doku Ortamlarında Tasarım, Temsil ve Veritabanları,
Oyun Kuramı, Benzetim, Canlandırma,
Sanal Ortam ve Mimari Tasarımda İşbirliği,
Etkileşim, İletişim, Arayüz, Gömülü Çevreler,
Uzaktan Algılama ve Mekansal Veri İşleme,
Mimarlıkta Veri Madenciliği,
Disiplinlerarası Çalışmalar ve Mimarlık,
Tasarım Bilgisinin Görselleştirilmesi,
Sayısal Tasarım ve Fenomenoloji,
Mimari Tasarımda Yorumlama,
Hesaplamalı Tasarım Pedagojisi,
Dokunsal/Kinestetik Algı ve Jestler,
Bedensel Deneyim ve Uzamsal Düşünme,
Sayısal Tasarım ve Üretim.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4 (82.5/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.5/4 (88.33/100) olmalıdır. Arkeoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım, Bina Yapım Yönetimi Programı, Dijital Oyun Tasarımı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enformatik Mühendisliği, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimari Tasarım, Mimari Tasarımda Bilişim, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Oyun ve Etkileşim Teknolojileri, Peyzaj Mimarlığı, Proje ve Yapım Yönetimi, Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlama, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği mezunları başvurabilir. Ayrıntılı özgeçmiş, transkript, adayın programa başvurusuyla ilgili niyet ve beklentilerini açıklayan, adayın kaleme aldığı metin (1-2 sayfa), çalışma konu ve kapsamını, çalışma planını ve çalışmanın alana katkısını açıklayan ayrıntılı doktora çalışma önerisi (2-5 sayfa), başvuruda istenen iki referans mektubu, program içinden öğrencinin birlikte çalışmayı düşündüğü bir öğretim üyesi tarafından kaleme alınmış destek yazısı, yüksek lisans tezi, yayınlardan ve yazılı çalışmalardan oluşan bir dosya.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 7

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 75 (old system GRE Quantitative minimum 700, new system GRE minimum 155 ). Graduate GPA must be minimum 3.25/4 (82.5/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.5/4 (88.33/100). Graduation must be Archaeology, Computer Engineering, Architectural Design in Computer Environment, Building Construction Management Program, Digital Game Design, Electrical-Electronics Engineering, Industrial Product Design, Industrial Design Engineering, Informatics Engineering, Interior Architecture, Civil Engineering, Cultural Heritage Conservation and Restoration, Architectural Design, Architectural Design Computing, Architecture, Architectural History, Game and Interaction Technologies Program, Landscape Architecture, Project and Construction Management, Restoration, Urban and Regional Planning, Artificial Intelligence Engineering, Artificial Intelligence and Data Engineering. Detailed CV, transcript, text written by the candidate (1-2 pages) explaining the candidate´s intentions and expectations regarding his application to the program, detailed doctoral study proposal (2-5 pages) explaining the subject and scope of the study, study plan and the contribution of the study to the field, two reference letters, a support letter written by a faculty member within the program with whom the student intends to work with, a master´s thesis, a file consisting of publications and written works.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 2

Yatay Geçiş Kontenjanı : 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Mimari Tasarımda Bilişim Programının temel amacı hesaplamalı tasarım düşüncesini yaratıcı mimari üretim pratiklerinde uygulayabilen ve bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen bilimsel, teknolojik, düşünsel ve sosyal gelişmeler yönünde bilgi ve becerisiyle, güncel sorunlara, araştırmacı ve uzman bir tavırla ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çeşitli yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanarak özgün çözümler üretebilen; araştırma, uygulama ve eğitim alanlarında başarı ile görev alabilecek mezunlar yetiştirmektir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Doktora programına kabul edilen öğrenciler danışmanlarının onayı ile lisansüstü programı içinde öngörülen ders paketinden 7 ders, kredisiz olarak LEE tarafından yürütülen edilen seminer dersini ve uzmanlık alan dersi ile Doktora tez dersini alarak başarıyla tamamlamalıdırlar. Doktora adayları, İTÜ LEE lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği ve esaslarının gerektirdiği yayın koşullarını da ayrıca sağlamak zorundadır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Mimari Tasarımda Bilişim Doktora Programı mezunları, bilişim teknolojileri ve mimari tasarım arakesitinde yapılacak bilimsel çalışmalarda ve dünyadaki kuramsal ve teknolojik gelişmelere açık, yaratıcı düşünebilen araştırmacılar ve profesyoneller olarak mimarlık, tasarım ve yazılım sektörlerinde yönetim, AR-GE, tasarım, uygulama ve denetleme gibi farklı roller ile ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademik görevler alabilmektedir.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20144
20168
20184
20193
20202
20215
20222
20237


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, mimari tasarımda bilişim alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve mimari tasarımda bilişim alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi)
P.Ç.2 Mimari tasarımda bilişim alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi)
P.Ç.3 Mimari tasarımda bilişim alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri).
P.Ç.4 Mimari tasarımda bilişim alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri)
P.Ç.5 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri).
P.Ç.6 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri)
P.Ç.7 Mimari tasarımda bilişim alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)
P.Ç.8 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak mimari tasarımda bilişim alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)
P.Ç.9 Özgün disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)
P.Ç.10 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme yetkinliği)
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştiremeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim ve sosyal yetkinlik)
P.Ç.12 Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile mimari tasarımda bilişim alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliği gösteren etkili bir iletim kurabilme (İletişim ve sosyal yetkinlik)
P.Ç.13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme (İletişim ve sosyal yetkinlik)
P.Ç.14 Mimari tasarımda bilişim alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana özgü yetkinlik)
P.Ç.15 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme (Alana özgü yetkinlik)
P.Ç.16 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana özgü yetkinlik)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
4-Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
5-Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
4-Profesyonel doktora çalışmasında mesleki uygulama camiasının etkinliğini ve profesyonel tasarım anlayışını geliştirebilecek kuramsal arayışlar içinde olduğunu gösterir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
4-Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Akranlarıyla, daha geniş bir araştırma topluluğuyla ve genel olarak toplumla uzmanlık alanı konusunda etkili iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel, diyalektik analizini, değerlendirmesini ve sentezini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
5-Alanıyla ilişkili bir araştırma sürecini akademik dürüstlük içinde kurar, tasarlar, hayata geçirir ve uyarlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
6-Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Leman Figen Gül
E-mail: fgul@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/fgul


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mine Özkar Kabakçıoğlu
E-mail: ozkar@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212 2931300
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/ozkar