Mimari Tasarımda Bilişim Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında Bilgi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalına bağlı Mimari Tasarımda Bilişim Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıya çıkarılmıştır.

Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak “Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı” adı ile eğitime başladı. 2002 yılına kadar aynı enstitüye, bu yıldan sonra ise Bilişim Enstitü’ne bağlı olarak “Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı” adı ile devam etti. 2006 yılında YÖK tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Bilişim Anabilim Dalı kuruldu ve Program bu Anabilim Dalı’na bağlı olarak “Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı” adı ile eğitime devam etti. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, Doktora programının açılmasıyla Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı adını aldı.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu konuda uzmanlaşmak isteyen tasarımcılara, konuyla ilgili her alanda oldukça ayrıntıya giren ve birer yarıyıllık derslerle birbirini içerik olarak tamamlayan zorunlu ve seçme derslerle uzmanlaşmayı sağlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili kuramsal temeli oluşturacak dersler, kuramsal yapıyı uygulama modellerine dönüştürecek dersler ve doğrudan uygulamaya dönük eğitimin verileceği derslerle, önerilen yüksek lisans programının strüktürü oluşturulmuştur.

Mimarlıkta Bilişim Yüksek Lisans Programı, bu teknolojilerin tasarımın kuramsal ve pratikteki çalışmalarına etkin olarak uygulanması ve kullanılmasına ilişkin dijital tasarım ortamları, görselleştirme ve grafik sunuşlar, iki ve üç boyutlu modelleme ve animasyon, veri tabanları, hypermedia, multimedia, sanal doku ortamında sunuşlar, sanal ortamda ortak mimari tasarım çalışmaları ile bilgisayarla mimari tasarımın kuramsal modelleri, yöntem ve yaklaşımları, paradigmaları konu alan bir dizi dersi içermektedir.


Programın web sayfası için tıklayınız.


Kayıt Kabul Şartları

2021-2022 Güz Dönemi Uygulanan Başvuru Şartları
ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700,yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4.0 (72/100) olmalıdır. Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği mezunları tercih edilir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esaslarıİngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Mimari yaratıcılıklarını bilgi ve iletişim teknolojileriyle bütünleşmiş olarak kullanma ve geliştirme yetisini kazanmış; bilimsel, teknolojik, düşünsel ve sosyal gelişmeler yönünde güncelleştireceği bilgi ve becerisiyle sorunlara araştırmacı ve uzman bir tavırla ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çeşitli yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanarak özgün çözümler üretebilen; araştırma, uygulama ve eğitim alanlarında başarı ile görev alabilecek mezunlar yetiştirmek.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanlarının onayı ile yüksek lisans programı içinde öngörülen ders paketinden 4 zorunlu, 4 seçmeli ve kredisiz olarak seminer ve uzmanlık alan dersi ile Yüksek Lisans tezini almak ve başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin tezlerinden yayın yapması teşvik edilmektedir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Mimari Tasarımda Bilişim Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, bilişim teknolojileri ve mimari tasarım arakesitinde yapılacak bilimsel çalışmalarda ve dünyadaki kuramsal ve teknolojik gelişmelere açık, yaratıcı düşünebilen araştırmacılar ve profesyoneller olarak mimarlık, inşaat, tasarım ve yazılım sektörlerinde ar-ge, tasarım ve uygulama gibi farklı rollerde görevler alabilmektedir.


İstatistikler

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20135
201412
201512
20165
201710
201820
201918
202012


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, mimari tasarımda bilişim alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (Yeterli bilgi birikimi) (Bilgi)
P.Ç.2 Mimari tasarımda bilişim alanının ilişkili olduğu diğer disiplinlerle arasındaki etkileşimi kavrayabilme (beceri)
P.Ç.3 Mimari tasarımda bilişim alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri)
P.Ç.4 Mimari tasarımda bilişim alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerlerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri)
P.Ç.5 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri)
P.Ç.6 Mimari tasarımda bilişim alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız yürütebilme (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği).
P.Ç.7 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)
P.Ç.8 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)
P.Ç.9 Mimari tasarımda bilişim alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (İletişim ve sosyal yetkinlik)
P.Ç.10 Mimari tasarımda bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilme (İletişim ve sosyal yetkinlik)
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve sosyal yetkinlik)
P.Ç.12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (İletişim ve sosyal yetkinlik)
P.Ç.13 Mimari tasarımda bilişim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve sosyal yetkinlik)
P.Ç.14 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana özgü yetkinlik).
P.Ç.15 Mimari tasarımda bilişim alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana özgü yetkinlik)
P.Ç.16 Mimari tasarımda bilişim alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana özgü yetkinlik)
P.Ç.17 Kendi çalışmalarını alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı sözlü, ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
P.Ç.17
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16