Atmosfer Bilimleri Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Atmosfer Bilimleri Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı Atmosfer Bilimleri Doktora Programı, Mühendislik Fakülteleri, Meteoroloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ve ilgili diğer Mühendislik ve diğer ilişkili Temel Bilimler Yüksek Lisans Programları mezunlarının kabul edildiği bir programdır.


Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.25/4 (82.5/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Aktüerya Bilimleri, Atmosfer Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Çeviribilimi, Çevre Bilimleri ve Yönetimi, Elektronik Harp, Enerji Yönetimi, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kimya, Kutup Bilimleri, Matematik, Uzay Bilimleri, Yer Sistem Bilimi mezunları başvurabilir. Farklı disiplinlerden gelen öğrenciler bilimsel hazırlık sınıfını tamamlamakla yükümlüdürler. Atmosfer Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı Bilimsel Hazırlık dersleri, lisans seviyesindeki derslerden alınması gereken en az 5 dersten oluşmaktadır. 1. Zorunlu ders havuzu: Atmosfer Bilimlerine Giriş, Atmosfer Dinamiği I, Atmosfer Dinamiği II, Hava Analizi ve Öngörüsü I, Hava Analizi ve Öngörüsü II 2. Seçmeli ders havuzu: Mevcut ders programındaki diğer zorunlu ve seçmeli tüm dersler. Açıklamalar: a. En az 4 ders zorunlu ders havuzundan seçilmelidir. b. En az 1 ders Seçmeli ders havuzundan seçilmelidir. c. Bilimsel hazırlık dersleri iki yarıyılda tamamlanabileceği gibi, bir yarıyılda da tamamlanabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 ). Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.25/4 (82.5/100). Graduation must be All Engineering, Actuarial Sciences, Atmospheric Sciences, Computer Sciences, Information Systems and Technologies, Geographical Information Technologies, Science of Translation, Environmental Science and Management, Electronic Warfare, Energy Management, Physical, Statistics, Statistics and Computer Science, Chemistry / Kimya, Polar Sciences, Mathematic, Astronautics Sciences, Earth System Science. Students from different disciplines are required to complete the scientific preparatory class. Scientific preparation courses of Atmospheric Sciences Master\\´s and Doctorate Program consist of at least 5 courses that must be taken from undergraduate level courses. 1. Compulsory course pool: Introduction to Atmospheric Sciences, Atmospheric Dynamics I, Atmospheric Dynamics II, Weather Analysis and Forecasting I, Weather Analysis and Forecasting II 2. Elective course pool: All other compulsory and elective courses in the current curriculum. Descriptions: a. At least 4 courses must be selected from the compulsory course pool. b. At least 1 course must be selected in the Elective course pool. c. Scientific preparation courses can be completed in two or in one semester.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Yatay Geçiş Kontenjanı : 3

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Programın amacı dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen, disiplin içi ve disiplinler arası araştırmalar yapıp, etkin iletişim kurabilen doktora derecesine sahip bireyler yetiştirmek, atmosfer bilimleri ve teknolojisini gelişimine katkıda bulunmaktır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Doktora öğrencileri çalışma alanlarına yönelik seçime bağlı 24 kredilik dersi başarı ile tamamlamalıdır. Yeterlilik sınavı ve doktora tezini başarı ile tamamlamaları durumunda doktora derecesine sahip olurlar.
Doktora tezinin teslimi için; tezden üretilen en az bir makalenin, uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması şartı aranır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
Devlet Su İşleri (DSİ)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Belediyelerinin Çevre Müdürlükleri
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Türk Hava Yolları (THY)
Seyir, Hidrografi ve Osinografi Dairesi
Televizyon Kanalları vb. Kitle İletişim Kurumları
Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Şirketleri
Tarım Sigortaları vd Sigorta Şirketleri
Hidroloji ve Su Yapıları Şirketleri
Afet Yönetim Merkezleri
vd.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20163
20171
20182
20192
20202
20212
20225
20232


Program Çıktıları

P.Ç.1 i. Lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki en son gelişmeler dahil olarak güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirip, derinleştirerek, alanına yenilik getirecek özgün tanımlar oluşturup, alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (Bilgi).
P.Ç.2 ii. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirip, kullanarak, alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu bağımsız olarak araştırıp, kavrayarak tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme, sonuçlandırabilme, yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapıp, alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (Beceri).
P.Ç.3 iii. Alanında kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirip alanındaki ilerlemeye katkıda bulunarak, en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve SCI/SCI Expanded/EI tipi uluslararası hakemli dergilerde yayına kabul ettirerek veya yayınlatarak veya özgün bir yapıt üretip, yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
P.Ç.4 iv. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk Alabilme ve Öğrenme Yetkinliği).
P.Ç.5 v. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.6 vi. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurup, uluslararası platformlarda, uzmanlık alanında çalışanlarla alanındaki konuların tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.7 vii. Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip edip, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktararak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunma, alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanıp, işlevsel etkileşim kurabilme ve karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Kasım Koçak
E-mail: kkocak@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2853147
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kkocak


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
E-mail: kadioglu@itu.edu.tr
İş Telefonu: (0212)285 31 01
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kadioglu