Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalına bağlı Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Bu programın amacı; müzik biliminin kapsadığı alanlarda, çağdaş eğitim metotlarının kullanıldığı bir yapı içerisinde, müzik araştırmacı kişiliği ile lider, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel yetkinliğe sahip, ülkemizin ve dünyanın kültürel çeşitliliğini yeni kuşaklara aktarabilecek, "disiplinler-arası" bilinç ile yeni sentezlere ulaşabilecek bilim insanları yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim yapmaktır.

Müzikoloji araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır ve kısaca müziğin bilimsel tarafıdır. Sadece müzikal tecrübe ve değerlerin değil, toplum içinde bu değerler hakkında bilinen ve düşünülen her şeyin araştırmaya dayalı bilimsel metotlarla açıklanmasıdır. Müzikoloji disiplini; çalışma alanlarının çeşitliliği ve geniş kapsamı nedeniyle tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji, folklor & etnomüzikoloji ve popüler müzik gibi bir çok farklı alt başlık altında çalışabilir. Aynı zamanda müzikolojiye karakterini veren en büyük özelliği disiplinlerarası kimliğidir. Sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, dilbilimi, psikoloji, felsefe, fizik, matematik gibi pek çok disiplin ile temaslar ve ortak çalışmalar sonucunda müzik-kültür-kimlik ilişkisine dair çıkarımlarda bulunup, toplumun müzik yoluyla anlamlandırılması hedeflenir.

Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2023-2024 Bahar Dönemi
Başvuru Tarihleri : 20.11.2023 09:00:00 - 29.01.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Şartı aranmamaktadır. Minimum lisans ortalaması 2.75/4.0 (70.83/100) olmalıdır. Müzikoloji Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları için İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunun ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün belirlediği kriterler uygundur. Yabancı dil belgesi, minimum 2 adet Referans Mektubu, Programa başvurma gerekçesi ve çalışmak istediği konu ile ilgili niyet mektubu, Lisans not ortalamasının en az 2,75 olması. Özgeçmiş ve adayın çalışmalarının yer aldığı dosya (mülakata gelecek)
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES is not required. Undergraduate GPA must be minimum 2.75/4 (70.83/100). The criteria determined by the Istanbul Technical University Senate and Graduate School are required in the applications of Musicology Department. Language certification, letters of recommendation (minimum 2 letters), A minimum undergraduate GPA of 2.75. Statement of purpose (at least 500 words), a file which includes curriculum vitae and the publications.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

1. Yüksek Lisans programımızın mezunları müzikolojik bilgi üreten alanlarda tercih edilirler.
2. Mezunlarımız üniversitelerde müzikolojinin alt alanları olan tarihsel, sistematik ve etnomüzkoloji alanlarında kariyer yapma olanağına erişirler.
3. Mezunlarımız üniversitelerin ilgili birimlerinde, müzikolojik kuram ve uygulamaları hayata geçiren üniversite ve kurumlarda çalışırlar.
4. Mezunlarımız, müzikolojik ve etnomüzikolojik yaklaşımla veri toplama, veri analizi gibi teknik konumlar veya danışmanlık pozisyonlarında görev üstlenirler.
5. Mezunlarımız Türkiye’nin kültürel kaynak zenginliğini yeni yarattığı bilimsel projelerle ortaya çıkarabilirler.
6. Mezunlarımız Türkiye’nin müzikoloji alanında gereksinim duyduğu metod ve araştırmaları sahiplenerek, yeni sonuçlar ortaya çıkarabilirler.
7. Mezunlarımız müzikoloji alanındaki uluslararası araştırmaları dilimize kazandırabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

24 Kredi (12 Kredi zorunlu, 12 Kredi Seçmeli), Seminer ve Tez Çalışmasını tamamlayan öğrenci mezuniyet koşullarını sağlamış olur.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Müzikoloji Yüksek Lisans programı mezunları, müzik bilimcisi olarak atıldıkları hayatlarında, araştırmacı, akademisyen, eğitimci, müzik yazarı, müzik eleştirmeni, program yapımcısı, danışman vb. görevlerde bulunabilirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20141
20151
20162
20173
20188
20194
20201
20214
20223


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Müzikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bu doğrultuda alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi)
P.Ç.2 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve Müzikoloji ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri)
P.Ç.3 Müzikoloji ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme; uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için liderlik yapabilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme; (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
P.Ç.4 Müzikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak aktarabilme; (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
P.Ç.5 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
P.Ç.6 Müzikoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirip sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme; (Alana Özgü Yetkinlik)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Proje süreçlerini planlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Eray Cömert
E-mail: comerter@itu.edu.tr
Web: https://avesis.itu.edu.tr/comerter


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
E-mail: dogrusozn@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://avesis.itu.edu.tr/dogrusozn